Category: Blogit

 • Opiske­lija: tule mukaan kilpai­le­maan rahapal­kin­noista! Nurmeksen Innocamp23

  Pidätkö ideoin­nista, tiimi­työs­ken­te­lystä ja uuden oppimi­sesta? Karelia-amk:n ja Riverian opiske­li­jat voivat nyt hakea 5.–6.10 järjes­tet­tä­vään innovaa­tio­ta­pah­tu­maan eli hackat­ho­niin. Voit olla minkä tahansa alan opiske­lija, sillä muodos­tamme valituista henki­löistä monia­lai­sia tiimejä. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta vastaa­vista tapah­tu­mista, vaan toivomme sinun oppivan tapah­tu­massa myös uutta. Voitta­ja­jouk­kuei­den kesken jaetaan yli tuhannen euron arvoinen rahapotti. Lisäksi karelian…

 • Vierai­lulla Kiteen tekstii­li­teh­taalla

  Riverian tekstiili- ja muotialan opiske­li­jat, lehtorit Marja Ilonen ja Päivi Miettinen sekä Osaajia harvaan asutulle alueelle- hankkeen projek­ti­asian­tun­tija Tarja Ruuska ja projek­ti­työn­te­kijä Merja Karvinen vierai­lulla Kiteen Tekstii­li­teh­taalla huhti­kuussa 2023. Osaajia harvaan asutulle alueelle- hankkeen tavoit­teena on parantaa siirty­mä­vai­heita tukevia palve­luita, erityi­sesti opintoi­hin liittyviä työpai­kalla oppimis- ja harjoit­te­lu­pro­ses­seja ja tätä kautta työllistymistä.Hanke edistää harjoit­te­luja ja työpai­kalla…

 • Yrittä­jyy­destä kiinnos­tu­nei­den opiske­li­joi­den kanssa tutus­tu­mis­käyn­nillä Keski-Karja­lassa

  Yksi Osaajia-hankkeen keskei­sistä tavoit­teista on lisätä Karelian ja Riverian opiske­li­joi­den tietoa harvaan asuttujen alueiden työmah­dol­li­suuk­sista sekä yrittä­jyy­destä. Suunta­simme 19. touko­kuuta hankkeessa opiske­li­joi­den kanssa Rääkky­lään ja Kiteelle tutus­tu­maan alueen yrityk­siin ja kuulemaan lisää yrittä­jyy­destä sekä yritysten harjoit­telu- ja työmah­dol­li­suuk­sista. Vierai­lu­koh­teina meillä olivat Kulttuu­ri­koti Villa Ruusula, Kiteen Koivi­kolla sijait­se­vat Koivikon Kartano ja Annin Kartano sekä Kiteen Kaluste…

 • Yrittäjä! Lähde mukaan PESTUU-kiertu­eelle helmi­kuussa 2023

  Helmi­kuussa järjes­te­tään parin vuoden tauon jälkeen livenä maakun­nal­li­nen PESTUU-rekry­toin­ti­kier­tue. Myös Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke on kiertue­ta­pah­tu­missa mukana omalla esitte­ly­pis­teel­lään. Hankkeen esitte­ly­pis­teellä esitte­lemme mm. hankkeen kautta löyty­neitä harjoit­te­lu­paik­koja, projek­ti­työ- sekä muita työelä­mä­mah­dol­li­suuk­sia. Yrittä­jänä voit tulla Pestuille tarjoa­maan työtä, oppiso­pi­mus­paik­kaa, harjoit­te­lu­paik­kaa, kesätyötä tai muuten vaan tiedot­ta­maan yrityk­senne toimin­nasta. Voit lähteä mukaan hankkeen esitte­ly­pis­teelle tai varata oman esitte­ly­pis­teen.…

 • Riverian auto‑, maanra­ken­nus- ja logis­tiikka-alojen opiske­li­jat ja ohjaajat vierai­li­vat Ilomant­sissa

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä auttaa työhar­joit­telu- ja työelä­mässä oppimisen paikkojen löytä­mi­sessä. Vierai­limme Riverian auto‑, logis­tiikka- ja maanra­ken­nusa­lan opiske­li­joi­den kanssa oman alan yrityk­sissä Ilomant­sissa elokuun lopussa.   Ensim­mäi­senä kohtee­namme oli Ilomant­sin Putke­lassa sijait­seva Arskan Kone. Arskan Kone on henki­lö­au­to­jen ja raskaan kaluston huoltoon erikois­tu­nut yritys, joka työllis­tää 30 kokoai­kaista työnte­ki­jää.  Perillä…

 • Tuudon kautta harjoit­te­luun histo­rial­li­seen karta­no­ra­vin­to­laan Kiteen Koivi­kolle

  Osaajia-hankkeessa mahdol­lis­te­taan opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpo­te­taan työhar­joit­telu- ja työelä­mässä oppimisen paikkojen löytä­mi­sessä. Yksi apuvä­li­neistä on Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa alkuvuo­desta 2022 käyttöön otettu sähköinen työ- ja harjoit­te­lu­paik­ka­so­vel­lus Tuudo, jossa työnan­ta­jat voivat tarjota korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille työhar­joit­te­lu­paik­koja, opinnäy­te­töitä sekä seson­ki­luon­teista tai vakituista työtä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia. Tässä artik­ke­lissa tutus­tu­taan Karelian resto­no­mio­pis­ke­lija Ville Salmisen…

 • Hotelli Pogostan Hovissa palvel­laan matkai­li­joita omalla persoo­nalla

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työelä­mässä oppimisen paikkojen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia. Karelia-amk:n neljännen vuoden resto­no­mio­pis­ke­lija Milla Turpiai­nen aloitti opintoi­hinsa kuuluvan syven­tä­vän harjoit­te­lun Ilomant­sissa Hotelli Pogostan Hovissa kesäkuun alussa. Kävimme terveh­ti­mässä yrittäjä Arja Heimosta ja Millaa paikan päällä heinä­kuussa. Harjoit­te­luun on sisäl­ty­nyt…

 • K‑Market Ilomant­sissa  tutus­tu­massa asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­viin

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia. Ilomant­sissa startat­tiin työelä­mässä oppimisen merkeissä tammi­kuussa K‑Marketissa. Riverian liike­toi­min­nan perus­tut­kin­toa ensim­mäistä vuottaan suorit­ta­van Niilo-Oskari Tannisen työssäe­lä­mässä oppimi­sessa keski­tyt­tiin kaupan alan asiakas­pal­ve­lun tehtäviin. Kaupan ala työllis­tää Suomessa noin 270 000 henkeä (Kaupan liitto. n.d.).…

 • Ilona­ko­dissa työelä­mässä oppimisen keskiössä toimin­nal­li­set menetel­mät hyvin­voin­nin edistä­mi­seksi

  Osaajia-hankkeen tavoit­teena on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään ensim­mäi­siä hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia. Helmi­kuussa Ilona­ko­dissa käynnis­ty­neessä Riverian media-alan ja kuval­li­sen ilmaisun opiske­lija Niina Kokon työelä­mässä oppimi­sessa keski­tyt­tiin hyvin­voin­nin edistä­mi­seen mm. taiteen keinoin. Työelä­mässä oppiminen kuului osaksi sotepuo­len opintoja ”Toimin­nal­li­set menetel­mät hyvin­voin­nin edistä­mi­seksi”. Niinan työelä­mässä…

 • Majatalo PikkuPri­han harjoit­te­lussa työstet­tiin viestin­tää ja somea

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mistä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään ensim­mäi­siä hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työssä­op­pi­mi­sia. Karelia-amk:n ensim­mäi­nen harjoit­telu käynnis­tyi Majatalo PikkuPri­hassa tammikuun lopussa. Ennen harjoit­te­lun käynnis­ty­mistä vierai­limme yhdessä media-alan opiske­li­jan kanssa Majatalo PikkuPri­hassa ja tutus­tuimme yrityk­seen sekä keskus­te­limme harjoit­te­lun sisäl­löistä. Olemme tarjon­neet hankkeessa ensim­mäi­sille harjoit­te­lu­pai­koista kiinnos­tu­neille opiske­li­joille…