Category: Blogit

  • Ilomant­sissa kokoon­nut­tiin työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sen merkeissä

    Ilomant­sissa kokoon­nut­tiin torstai-iltana 18.11.2021 Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hankkeen järjes­tä­mään täsmä­kou­lu­tuk­seen. Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sessa asian­tun­ti­joina toimivat Riverian Hannu Haapa­lai­nen ja Tarja Ruuska. Koulu­tuk­sen tavoit­teena oli vahvistaa yritysten valmiuk­sia opiske­li­joi­den ohjaa­mi­seen. Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­set liittyvät Riverian harjoit­te­lui­hin. Koulu­tuk­sessa keskus­tel­tiin toisen asteen opiske­li­joi­den “harjoit­te­luista” eli työpai­kalla tapah­tu­vasta oppimi­sesta, sen suunnit­te­lusta, sopimuk­sista ja arvioin­neista. Ennen työelä­mässä oppimis­jak­son alkua oppilai­tos tekee yrityksen kanssa…

  • Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke käynnis­tyi Ilomant­sissa tutus­tu­mis­ti­lai­suu­della

    Pohjois-Karjalan alueella käynnis­tyi elokuussa 2021 Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke. Hankeidea sai alkunsa Ilomant­sin yrittä­jien ja yrittä­jäyh­dis­tyk­sen aloit­teesta syksyllä 2019. Ilomant­sin alueen yritykset ja yrittä­jäyh­dis­tys lähes­tyi­vät oppilai­tok­sia: alueella tarve saada opiske­li­joita harjoit­te­luun ja työvoi­maksi. Karelia-amk:n ja Riverian toteut­ta­massa hankkeessa kehite­tään opiske­li­joi­den harjoit­te­lui­hin liittyvää toimintaa yritysten kanssa tehtä­vässä yhteis­työssä. Kehit­tä­mi­nen lähtee liikkeelle Ilomant­sista (pilot­tia­lue) syksyllä 2021,…