Category: Blogit

 • Salakan puutar­halla työssä­op­pi­massa

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään ensim­mäi­siä hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työssä­op­pi­mi­sia. Ensim­mäi­set Osaajia-hankkeen kautta startan­neet työssä­op­pi­mis­jak­sot käynnis­tyi­vät Ilomant­sissa jo loppu­vuo­desta 2021. Ilomant­sissa sijait­se­valla Salakan puutar­halla käynnis­ty­nyt työssä­op­pi­mi­nen oli ensim­mäis­ten joukossa. Tapasimme huhti­kuussa yrittäjä Juha Rimpi­läi­sen ja sekä työssä­op­pi­massa olleen puutarha-alan perus­tut­kin­toa suorit­ta­van Riverian…

 • Valti­molla tavattiin yrittäjä ja tutus­tut­tiin metsäalan opintoi­hin

  Kaunis pirtsakka touko­kui­nen aamu startat­tiin kohti maakunnan pohjoista osaa. Kohteena meillä oli Valti­molla Valtimo Compo­nents sekä Riveria, Valtimon koulu­tusyk­sikkö. Matkaan meitä lähti opiske­li­joita Outokum­mun koulu­tusyk­si­köstä kone- ja tuotan­to­tek­nii­kasta sekä Teolli­suus tutuksi-kurssilta. Mukana oli opettaja Harri Vaaka­nai­nen. Metsä­alaan ja metsä­työ­ko­nei­siin tutus­tu­massa Ensim­mäi­seksi suunnat­tiin Valtimon koulu­tusyk­sik­köön eli tutta­val­li­sem­min metsä­ko­ne­kou­lulle tutus­tu­maan metsäalan koulu­tuk­seen, jossa koulu­tus­pääl­likkö Tommi Anttonen otti…

 • Sähköi­sellä rekry­toin­nilla tavoitat opiske­li­jat missä ja milloin vain — tarjolla opastusta yrityk­sille

  Yrittäjä, mistä kanavista sinä lähtisit tarjoa­maan harjoit­te­lu­paik­kaa tai etsimään uutta työnte­ki­jää? Faceboo­kista, lehti-ilmoi­tuk­sella, rekry­fir­man kautta, osallis­tu­malla ura- ja rekry­mes­suille, kysymällä suoraan oppilai­tok­sista tai tutta­vilta? Toimivia keinoja kaikki, mutta nykyään oppilai­tok­silla on käytös­sään sähköisiä rekry­ka­na­via, joilla yritys tavoittaa nopeasti ja maksut­to­masti opiske­li­jat, valmis­tu­mi­sen kynnyk­sellä olevat sekä vasta­val­mis­tu­neet. Yritysten harjoit­te­li­ja­rek­ry­toin­ti­val­miuk­sien edistä­mi­nen on yksi Osaajia harvaan asutulle alueelle…

 • Syksyn Karelialla järjes­tet­tä­vän Work Smart ura- ja rekry­ta­pah­tu­man aikataulu on julkaistu

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun syksyn Work Smart ura- ja rekry­ta­pah­tuma tullaan toteut­ta­maan kaksi­päi­väi­senä marras­kuun alussa. Tulevai­suu­den osaajat odottavat teidän tapaa­mis­tanne kampuk­sil­lamme. Tule esitte­le­mään yritys­täsi tai organi­saa­tio­tasi ja nappaa­maan parhaat harjoit­te­li­jat, työnte­ki­jät tai opinnäy­te­työn tekijät paikan päältä. Tapahtuma järjes­te­tään kampuk­sien aulassa, jossa jokai­sella yrityk­sellä on oma esitte­ly­pöytä. Keski­viik­kona 2.11. kampuk­silla seuraavat alat: klo 12–14 Tikka­rin­teen kampuk­sella: Sosio­no­mit ja media-ala…

 • Ilomant­si­lai­set yrittäjät ja Riverian opiske­li­jat kohta­si­vat 1.4.2022

  Perjan­taina 1.4.2022 klo 8.00 startat­tiin Outokum­musta opiske­li­joi­den kanssa kohti Ilomant­sia. Mukaan yhteis­työ­pa­la­ve­rei­hin oli osallis­tu­massa Riverialta lavas­tuk­sen ja 3D-alan opiske­li­joita. Ilomant­sissa meillä oli sovittuja tapaa­mi­sia paikal­lis­ten yritysten ja yrittä­jien kanssa. Paikal­lis­ten yritysten kanssa oli käyty jo ennakkoon Teamsilla yhteis­työ­pa­la­veri, jossa opiske­li­jat esitte­li­vät omaa osaamis­taan ja yrittäjät kertoivat tarpeis­taan yhteis­työn suhteen. Ensim­mäi­seksi suunta­simme Parppein­vaa­ralle, jonne jätimme lavas­tuk­sen…

 • Kiteellä keskus­tel­tiin harjoit­te­luista ja ohjaajan roolista

  Helmi­kuussa kokoon­nuimme yrittä­jien kanssa ensim­mäi­sen tutus­tu­mis­ti­lai­suu­den merkeissä Kiteellä. Tilai­suu­dessa syntyi vilkasta keskus­te­lua harjoit­te­lui­hin liittyen ja suurim­malla osalla osallis­tu­jista olikin jo aiempia kokemuk­sia harjoit­te­li­joista.   Tarja Ruuska Riveriasta ja Mikko Lahti Kareliasta esitte­li­vät oppilai­tos­ten harjoit­telu- ja työssä­op­pi­mis­käy­tän­töjä sekä muita yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sia.  Marko Torni Keski-Karjalan Paikal­lis­leh­destä kertoi yrityksen kokemuk­sia harjoit­te­luoh­jaa­jana toimi­mi­sesta sekä yrityk­selle tehdystä opinnäy­te­työstä.  Opintojen aikana luodaan perusta omalle…

 • Tulossa työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tusta Joensuussa

  Yrittäjä! Onko yrityk­seesi tulossa harjoit­te­lija tai työssä­op­pija?Kaipaatko lisätie­toa, mitä harjoit­telu työnan­ta­jalta vaatii? Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tus — onnis­tu­nut ohjaus oppimisen tukena Järjes­tämme täsmä­kou­lu­tusta maakunnan yrityk­sille! Aika: Voit osallis­tua johonkin näistä vaihtoeh­doista (koulu­tuk­set klo 12.00–16.00) 29.3.2022 / 31.3.2022 / 28.4.2022 / 12.5.2022 Paikka: Niskalan yksikkö, Riveria Niskakatu 17, Joensuu. Mahdol­li­suus osallis­tua myös Teamsin kautta maakun­nasta. Ilmoit­tau­tu­mi­set: https://link.webropolsurveys.com/S/E44677C1BC8DD593 Koulu­tuk­sissa keskus­tel­laan työpai­kalla…

 • Matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jat tutus­tu­mis­ret­kellä Ilomant­sissa

  Tiistaina 23.11. suunta­simme Karelian ensim­mäi­sen ja toisen vuoden resto­no­mio­pis­ke­li­joi­den sekä Riverian matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­joi­den kanssa päiväksi Ilomant­siin tutus­tu­maan matkai­lu­yri­tyk­siin. Retken tavoit­teena oli kohtaut­taa alan yrityksiä ja opiske­li­joita sekä tehdä Ilomant­sin alueen yrityksiä ja harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia tutuiksi opiske­li­joille ja opoille. Ensim­mäi­senä suunnat­tiin aivan Suomen ja Venäjän rajalle Möhköön. Kävi ilmi, että opiske­li­joista vain muutama oli aiemmin…

 • Vuoden 2021 teemana yrity­syh­teis­työ

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun uusim­massa tiedo­tus­leh­dessä on teemana yrity­syh­teis­työ. Oppilai­tos­ten ja yritysten välistä yhteis­työtä tehdään monin eri keinoin, ja lehdessä sitä käsitel­lään monesta eri näkökul­masta. Yksi esimerkki yhteis­työstä on Karelian yritysten kanssa toteut­ta­mat hankkeet. Tiedo­tus­leh­dessä on esitte­lyssä myös Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke. Lue mistä kaikki lähti liikkeelle, mitä hankkeessa tavoi­tel­laan ja mitkä ovat hankkeen innoit­ta­jan, Ilomant­sin Yrittä­jien…

 • Osaajia-hanke mukana Pestuu-tapah­tu­missa helmi­kuussa 2022

  Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke on mukana näytteil­lea­set­ta­jana Pestuu-tapah­tu­missa helmi­kuussa 2022. Hankkeen esitte­ly­pis­teellä voi tutustua hanke­tii­miimme ja hankkeen kautta löydet­tyi­hin avoinna oleviin harjoit­te­lu­paik­koi­hin. Kutsumme yrittäjiä mukaan esitte­ly­pis­teil­lemme eri paikka­kun­nille. Yrittäjä, lähde mukaamme esitte­le­mään yrityk­sesi toimintaa, markki­noi­maan avoinna olevia harjoit­telu- ja kesätyö­paik­koja ja verkos­toi­tu­maan! Olemme mukana seuraa­villa kiertue­paik­ka­kun­nilla: Kiteellä ke 9.2.2022 klo 12.30–14.30, Riveria KiteeJoensuussa ke…