Blogit

Hankkeen aikana kirjoi­te­tut blogit.

 • Opiske­lija: tule mukaan kilpai­le­maan rahapal­kin­noista! Nurmeksen Innocamp23

  Pidätkö ideoin­nista, tiimi­työs­ken­te­lystä ja uuden oppimi­sesta? Karelia-amk:n ja Riverian opiske­li­jat voivat nyt hakea 5.–6.10 järjes­tet­tä­vään innovaa­tio­ta­pah­tu­maan eli hackat­ho­niin. Voit olla minkä tahansa alan opiske­lija, sillä muodos­tamme valituista henki­löistä monia­lai­sia tiimejä. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta vastaa­vista tapah­tu­mista, vaan toivomme sinun oppivan tapah­tu­massa myös uutta. Voitta­ja­jouk­kuei­den kesken jaetaan yli tuhannen euron arvoinen rahapotti. Lisäksi karelian…

 • Vierai­lulla Kiteen tekstii­li­teh­taalla

  Riverian tekstiili- ja muotialan opiske­li­jat, lehtorit Marja Ilonen ja Päivi Miettinen sekä Osaajia harvaan asutulle alueelle- hankkeen projek­ti­asian­tun­tija Tarja Ruuska ja projek­ti­työn­te­kijä Merja Karvinen vierai­lulla Kiteen Tekstii­li­teh­taalla huhti­kuussa 2023. Osaajia harvaan asutulle alueelle- hankkeen tavoit­teena on parantaa siirty­mä­vai­heita tukevia palve­luita, erityi­sesti opintoi­hin liittyviä työpai­kalla oppimis- ja harjoit­te­lu­pro­ses­seja ja tätä kautta työllistymistä.Hanke edistää harjoit­te­luja ja työpai­kalla…

 • Yrittä­jyy­destä kiinnos­tu­nei­den opiske­li­joi­den kanssa tutus­tu­mis­käyn­nillä Keski-Karja­­lassa

  Yksi Osaajia-hankkeen keskei­sistä tavoit­teista on lisätä Karelian ja Riverian opiske­li­joi­den tietoa harvaan asuttujen alueiden työmah­dol­li­suuk­sista sekä yrittä­jyy­destä. Suunta­simme 19. touko­kuuta hankkeessa opiske­li­joi­den kanssa Rääkky­lään ja Kiteelle tutus­tu­maan alueen yrityk­siin ja kuulemaan lisää yrittä­jyy­destä sekä yritysten harjoit­­telu- ja työmah­dol­li­suuk­sista. Vierai­lu­koh­teina meillä olivat Kulttuu­ri­koti Villa Ruusula, Kiteen Koivi­kolla sijait­se­vat Koivikon Kartano ja Annin Kartano sekä Kiteen Kaluste…

 • Yrittäjä! Lähde mukaan PESTUU-kiertu­eelle helmi­kuussa 2023

  Helmi­kuussa järjes­te­tään parin vuoden tauon jälkeen livenä maakun­nal­li­nen PESTUU-rekry­­toin­­ti­­kier­­tue. Myös Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke on kiertue­ta­pah­tu­missa mukana omalla esitte­ly­pis­teel­lään. Hankkeen esitte­ly­pis­teellä esitte­lemme mm. hankkeen kautta löyty­neitä harjoit­te­lu­paik­koja, projek­­ti­­työ- sekä muita työelä­mä­mah­dol­li­suuk­sia. Yrittä­jänä voit tulla Pestuille tarjoa­maan työtä, oppiso­pi­mus­paik­kaa, harjoit­te­lu­paik­kaa, kesätyötä tai muuten vaan tiedot­ta­maan yrityk­senne toimin­nasta. Voit lähteä mukaan hankkeen esitte­ly­pis­teelle tai varata oman esitte­ly­pis­teen.…

 • Riverian auto‑, maanra­­ken­­nus- ja logis­­tiikka-alojen opiske­li­jat ja ohjaajat vierai­li­vat Ilomant­sissa

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä auttaa työhar­­joit­­telu- ja työelä­mässä oppimisen paikkojen löytä­mi­sessä. Vierai­limme Riverian auto‑, logis­­tiikka- ja maanra­ken­nusa­lan opiske­li­joi­den kanssa oman alan yrityk­sissä Ilomant­sissa elokuun lopussa.   Ensim­mäi­senä kohtee­namme oli Ilomant­sin Putke­lassa sijait­seva Arskan Kone. Arskan Kone on henki­lö­au­to­jen ja raskaan kaluston huoltoon erikois­tu­nut yritys, joka työllis­tää 30 kokoai­kaista työnte­ki­jää.  Perillä…

 • Tuudon kautta harjoit­te­luun histo­rial­li­seen karta­no­ra­vin­to­laan Kiteen Koivi­kolle

  Osaajia-hankkeessa mahdol­lis­te­taan opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpo­te­taan työhar­­joit­­telu- ja työelä­mässä oppimisen paikkojen löytä­mi­sessä. Yksi apuvä­li­neistä on Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa alkuvuo­desta 2022 käyttöön otettu sähköinen työ- ja harjoit­te­lu­paik­ka­so­vel­lus Tuudo, jossa työnan­ta­jat voivat tarjota korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille työhar­joit­te­lu­paik­koja, opinnäy­te­töitä sekä seson­ki­luon­teista tai vakituista työtä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia. Tässä artik­ke­lissa tutus­tu­taan Karelian resto­no­mio­pis­ke­lija Ville Salmisen…

 • Hotelli Pogostan Hovissa palvel­laan matkai­li­joita omalla persoo­nalla

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­­joit­­telu- ja työelä­mässä oppimisen paikkojen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia. Karelia-amk:n neljännen vuoden resto­no­mio­pis­ke­lija Milla Turpiai­nen aloitti opintoi­hinsa kuuluvan syven­tä­vän harjoit­te­lun Ilomant­sissa Hotelli Pogostan Hovissa kesäkuun alussa. Kävimme terveh­ti­mässä yrittäjä Arja Heimosta ja Millaa paikan päällä heinä­kuussa. Harjoit­te­luun on sisäl­ty­nyt…

 • K‑Market Ilomant­sissa  tutus­tu­massa asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­viin

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­­joit­­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia. Ilomant­sissa startat­tiin työelä­mässä oppimisen merkeissä tammi­kuussa K‑Marketissa. Riverian liike­toi­min­nan perus­tut­kin­toa ensim­mäistä vuottaan suorit­ta­van Niilo-Oskari Tannisen työssäe­lä­mässä oppimi­sessa keski­tyt­tiin kaupan alan asiakas­pal­ve­lun tehtäviin. Kaupan ala työllis­tää Suomessa noin 270 000 henkeä (Kaupan liitto. n.d.).…

 • Ilona­ko­dissa työelä­mässä oppimisen keskiössä toimin­nal­li­set menetel­mät hyvin­voin­nin edistä­mi­seksi

  Osaajia-hankkeen tavoit­teena on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­­joit­­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään ensim­mäi­siä hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia. Helmi­kuussa Ilona­ko­dissa käynnis­ty­neessä Riverian media-alan ja kuval­li­sen ilmaisun opiske­lija Niina Kokon työelä­mässä oppimi­sessa keski­tyt­tiin hyvin­voin­nin edistä­mi­seen mm. taiteen keinoin. Työelä­mässä oppiminen kuului osaksi sotepuo­len opintoja ”Toimin­nal­li­set menetel­mät hyvin­voin­nin edistä­mi­seksi”. Niinan työelä­mässä…

 • Majatalo PikkuPri­han harjoit­te­lussa työstet­tiin viestin­tää ja somea

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­­joit­­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mistä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään ensim­mäi­siä hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työssä­op­pi­mi­sia. Karelia-amk:n ensim­mäi­nen harjoit­telu käynnis­tyi Majatalo PikkuPri­hassa tammikuun lopussa. Ennen harjoit­te­lun käynnis­ty­mistä vierai­limme yhdessä media-alan opiske­li­jan kanssa Majatalo PikkuPri­hassa ja tutus­tuimme yrityk­seen sekä keskus­te­limme harjoit­te­lun sisäl­löistä. Olemme tarjon­neet hankkeessa ensim­mäi­sille harjoit­te­lu­pai­koista kiinnos­tu­neille opiske­li­joille…

 • Salakan puutar­halla työssä­op­pi­massa

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­­joit­­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään ensim­mäi­siä hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työssä­op­pi­mi­sia. Ensim­mäi­set Osaajia-hankkeen kautta startan­neet työssä­op­pi­mis­jak­sot käynnis­tyi­vät Ilomant­sissa jo loppu­vuo­desta 2021. Ilomant­sissa sijait­se­valla Salakan puutar­halla käynnis­ty­nyt työssä­op­pi­mi­nen oli ensim­mäis­ten joukossa. Tapasimme huhti­kuussa yrittäjä Juha Rimpi­läi­sen ja sekä työssä­op­pi­massa olleen puutarha-alan perus­tut­kin­toa suorit­ta­van Riverian…

 • Valti­molla tavattiin yrittäjä ja tutus­tut­tiin metsäalan opintoi­hin

  Kaunis pirtsakka touko­kui­nen aamu startat­tiin kohti maakunnan pohjoista osaa. Kohteena meillä oli Valti­molla Valtimo Compo­nents sekä Riveria, Valtimon koulu­tusyk­sikkö. Matkaan meitä lähti opiske­li­joita Outokum­mun koulu­tusyk­si­köstä kone- ja tuotan­to­tek­nii­kasta sekä Teolli­suus tutuksi-kurssilta. Mukana oli opettaja Harri Vaaka­nai­nen. Metsä­alaan ja metsä­työ­ko­nei­siin tutus­tu­massa Ensim­mäi­seksi suunnat­tiin Valtimon koulu­tusyk­sik­köön eli tutta­val­li­sem­min metsä­ko­ne­kou­lulle tutus­tu­maan metsäalan koulu­tuk­seen, jossa koulu­tus­pääl­likkö Tommi Anttonen otti…

 • Sähköi­sellä rekry­toin­nilla tavoitat opiske­li­jat missä ja milloin vain — tarjolla opastusta yrityk­sille

  Yrittäjä, mistä kanavista sinä lähtisit tarjoa­maan harjoit­te­lu­paik­kaa tai etsimään uutta työnte­ki­jää? Faceboo­kista, lehti-ilmoi­­tuk­­sella, rekry­fir­man kautta, osallis­tu­malla ura- ja rekry­mes­suille, kysymällä suoraan oppilai­tok­sista tai tutta­vilta? Toimivia keinoja kaikki, mutta nykyään oppilai­tok­silla on käytös­sään sähköisiä rekry­ka­na­via, joilla yritys tavoittaa nopeasti ja maksut­to­masti opiske­li­jat, valmis­tu­mi­sen kynnyk­sellä olevat sekä vasta­val­mis­tu­neet. Yritysten harjoit­te­li­ja­rek­ry­toin­ti­val­miuk­sien edistä­mi­nen on yksi Osaajia harvaan asutulle alueelle…

 • Syksyn Karelialla järjes­tet­tä­vän Work Smart ura- ja rekry­ta­pah­tu­man aikataulu on julkaistu

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun syksyn Work Smart ura- ja rekry­ta­pah­tuma tullaan toteut­ta­maan kaksi­päi­väi­senä marras­kuun alussa. Tulevai­suu­den osaajat odottavat teidän tapaa­mis­tanne kampuk­sil­lamme. Tule esitte­le­mään yritys­täsi tai organi­saa­tio­tasi ja nappaa­maan parhaat harjoit­te­li­jat, työnte­ki­jät tai opinnäy­te­työn tekijät paikan päältä. Tapahtuma järjes­te­tään kampuk­sien aulassa, jossa jokai­sella yrityk­sellä on oma esitte­ly­pöytä. Keski­viik­kona 2.11. kampuk­silla seuraavat alat: klo 12–14 Tikka­rin­teen kampuk­sella: Sosio­no­mit ja media-ala…

 • Ilomant­si­lai­set yrittäjät ja Riverian opiske­li­jat kohta­si­vat 1.4.2022

  Perjan­taina 1.4.2022 klo 8.00 startat­tiin Outokum­musta opiske­li­joi­den kanssa kohti Ilomant­sia. Mukaan yhteis­työ­pa­la­ve­rei­hin oli osallis­tu­massa Riverialta lavas­tuk­sen ja 3D-alan opiske­li­joita. Ilomant­sissa meillä oli sovittuja tapaa­mi­sia paikal­lis­ten yritysten ja yrittä­jien kanssa. Paikal­lis­ten yritysten kanssa oli käyty jo ennakkoon Teamsilla yhteis­työ­pa­la­veri, jossa opiske­li­jat esitte­li­vät omaa osaamis­taan ja yrittäjät kertoivat tarpeis­taan yhteis­työn suhteen. Ensim­mäi­seksi suunta­simme Parppein­vaa­ralle, jonne jätimme lavas­tuk­sen…

 • Kiteellä keskus­tel­tiin harjoit­te­luista ja ohjaajan roolista

  Helmi­kuussa kokoon­nuimme yrittä­jien kanssa ensim­mäi­sen tutus­tu­mis­ti­lai­suu­den merkeissä Kiteellä. Tilai­suu­dessa syntyi vilkasta keskus­te­lua harjoit­te­lui­hin liittyen ja suurim­malla osalla osallis­tu­jista olikin jo aiempia kokemuk­sia harjoit­te­li­joista.   Tarja Ruuska Riveriasta ja Mikko Lahti Kareliasta esitte­li­vät oppilai­tos­ten harjoit­­telu- ja työssä­op­pi­mis­käy­tän­töjä sekä muita yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sia.  Marko Torni Keski-Karjalan Paikal­lis­leh­destä kertoi yrityksen kokemuk­sia harjoit­te­luoh­jaa­jana toimi­mi­sesta sekä yrityk­selle tehdystä opinnäy­te­työstä.  Opintojen aikana luodaan perusta omalle…

 • Tulossa työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tusta Joensuussa

  Yrittäjä! Onko yrityk­seesi tulossa harjoit­te­lija tai työssä­op­pija?Kaipaatko lisätie­toa, mitä harjoit­telu työnan­ta­jalta vaatii? Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tus — onnis­tu­nut ohjaus oppimisen tukena Järjes­tämme täsmä­kou­lu­tusta maakunnan yrityk­sille! Aika: Voit osallis­tua johonkin näistä vaihtoeh­doista (koulu­tuk­set klo 12.00–16.00) 29.3.2022 / 31.3.2022 / 28.4.2022 / 12.5.2022 Paikka: Niskalan yksikkö, Riveria Niskakatu 17, Joensuu. Mahdol­li­suus osallis­tua myös Teamsin kautta maakun­nasta. Ilmoit­tau­tu­mi­set: https://link.webropolsurveys.com/S/E44677C1BC8DD593 Koulu­tuk­sissa keskus­tel­laan työpai­kalla…

 • Matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jat tutus­tu­mis­ret­kellä Ilomant­sissa

  Tiistaina 23.11. suunta­simme Karelian ensim­mäi­sen ja toisen vuoden resto­no­mio­pis­ke­li­joi­den sekä Riverian matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­joi­den kanssa päiväksi Ilomant­siin tutus­tu­maan matkai­lu­yri­tyk­siin. Retken tavoit­teena oli kohtaut­taa alan yrityksiä ja opiske­li­joita sekä tehdä Ilomant­sin alueen yrityksiä ja harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia tutuiksi opiske­li­joille ja opoille. Ensim­mäi­senä suunnat­tiin aivan Suomen ja Venäjän rajalle Möhköön. Kävi ilmi, että opiske­li­joista vain muutama oli aiemmin…

 • Vuoden 2021 teemana yrity­syh­teis­työ

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun uusim­massa tiedo­tus­leh­dessä on teemana yrity­syh­teis­työ. Oppilai­tos­ten ja yritysten välistä yhteis­työtä tehdään monin eri keinoin, ja lehdessä sitä käsitel­lään monesta eri näkökul­masta. Yksi esimerkki yhteis­työstä on Karelian yritysten kanssa toteut­ta­mat hankkeet. Tiedo­tus­leh­dessä on esitte­lyssä myös Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke. Lue mistä kaikki lähti liikkeelle, mitä hankkeessa tavoi­tel­laan ja mitkä ovat hankkeen innoit­ta­jan, Ilomant­sin Yrittä­jien…

 • Osaajia-hanke mukana Pestuu-tapah­­tu­­missa helmi­kuussa 2022

  Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke on mukana näytteil­lea­set­ta­jana Pestuu-tapah­­tu­­missa helmi­kuussa 2022. Hankkeen esitte­ly­pis­teellä voi tutustua hanke­tii­miimme ja hankkeen kautta löydet­tyi­hin avoinna oleviin harjoit­te­lu­paik­koi­hin. Kutsumme yrittäjiä mukaan esitte­ly­pis­teil­lemme eri paikka­kun­nille. Yrittäjä, lähde mukaamme esitte­le­mään yrityk­sesi toimintaa, markki­noi­maan avoinna olevia harjoit­­telu- ja kesätyö­paik­koja ja verkos­toi­tu­maan! Olemme mukana seuraa­villa kiertue­paik­ka­kun­nilla: Kiteellä ke 9.2.2022 klo 12.30–14.30, Riveria Kitee­Joen­suussa ke…

 • Ilomant­sissa kokoon­nut­tiin työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sen merkeissä

  Ilomant­sissa kokoon­nut­tiin torstai-iltana 18.11.2021 Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hankkeen järjes­tä­mään täsmä­kou­lu­tuk­seen. Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sessa asian­tun­ti­joina toimivat Riverian Hannu Haapa­lai­nen ja Tarja Ruuska. Koulu­tuk­sen tavoit­teena oli vahvistaa yritysten valmiuk­sia opiske­li­joi­den ohjaa­mi­seen. Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­set liittyvät Riverian harjoit­te­lui­hin. Koulu­tuk­sessa keskus­tel­tiin toisen asteen opiske­li­joi­den “harjoit­te­luista” eli työpai­kalla tapah­tu­vasta oppimi­sesta, sen suunnit­te­lusta, sopimuk­sista ja arvioin­neista. Ennen työelä­mässä oppimis­jak­son alkua oppilai­tos tekee yrityksen kanssa…

 • Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke käynnis­tyi Ilomant­sissa tutus­tu­mis­ti­lai­suu­della

  Pohjois-Karjalan alueella käynnis­tyi elokuussa 2021 Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke. Hankeidea sai alkunsa Ilomant­sin yrittä­jien ja yrittä­jäyh­dis­tyk­sen aloit­teesta syksyllä 2019. Ilomant­sin alueen yritykset ja yrittä­jäyh­dis­tys lähes­tyi­vät oppilai­tok­sia: alueella tarve saada opiske­li­joita harjoit­te­luun ja työvoi­maksi. Karelia-amk:n ja Riverian toteut­ta­massa hankkeessa kehite­tään opiske­li­joi­den harjoit­te­lui­hin liittyvää toimintaa yritysten kanssa tehtä­vässä yhteis­työssä. Kehit­tä­mi­nen lähtee liikkeelle Ilomant­sista (pilot­tia­lue) syksyllä 2021,…