Hotelli Pogostan Hovissa palvel­laan matkai­li­joita omalla persoo­nalla

Harjoit­te­lija Milla Turpiai­nen ja yrittäjä Arja Heimonen olivat molemmat tyyty­väi­siä harjoit­te­luun. Kuva: Mikko Lahti.

Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työelä­mässä oppimisen paikkojen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia.

Karelia-amk:n neljännen vuoden resto­no­mio­pis­ke­lija Milla Turpiai­nen aloitti opintoi­hinsa kuuluvan syven­tä­vän harjoit­te­lun Ilomant­sissa Hotelli Pogostan Hovissa kesäkuun alussa. Kävimme terveh­ti­mässä yrittäjä Arja Heimosta ja Millaa paikan päällä heinä­kuussa.

Harjoit­te­luun on sisäl­ty­nyt työteh­tä­viä vastaa­no­tossa, keittiössä, huoneiden siivousta, salin siivousta. Koska kyseessä on syventävä harjoit­telu, olen tehnyt myös pereh­dy­tys­kan­siota tuleville työnte­ki­jöille ja harjoit­te­li­joille. Lisäksi olen kerännyt Tilas­to­kes­kuk­selle majoi­tus­ti­las­toja ja harjoi­tel­lut työvuo­ro­lis­tan tekoa. Kieli­har­joit­te­lua­kin on tullut jo ihan alusta lähtien, Milla kertoo.

Yrittäjä Arja Heimosen mukaan harjoit­telu on sujunut erittäin hyvässä yhteis­työssä.

Hirmu hyvin on sujunut. Opettaja painotti ennen harjoit­te­lun alkua, että harjoit­te­li­joilla ei ole tarkoitus korvata palkattua työvoimaa, mutta Milla on kyllä ollut avuksi. Milla tekee oma-aloit­tei­sesti aina jotain. Ei ole varsi­nai­sesti kaikkia työteh­tä­viä kädestä pitäen näytetty, vaan Milla on seurannut vierestä ja ruvennut sitten itse tekemään.

Arja kertoo, että yhdessä on onnis­tuttu hoitamaan haasta­via­kin tilan­teita. Hän viittaa ensim­mäi­senä harjoit­te­lu­päi­vänä vastaan tullee­seen tilan­tee­seen, jossa Bookingin kautta oli tapah­tu­nut ylibuuk­kaus, joka piti selvittää englan­niksi. Milla tarttui heti puheli­meen ja tilanne saatiin hoidettua kunnialla.  

Miksi Ilomant­siin?

Milla on kotoisin Hyvin­käältä ja asuu opiske­lu­paik­ka­kun­nalla Joensuussa. Harjoit­te­lu­paikka pienem­mältä paikka­kun­nalta löytyi suosi­tuk­sen kautta:

Kaverini kertoi minulle hankkeesta ja kävin katse­le­massa harjoit­te­lu­paik­koja hankkeen sivuilta, sieltä löysin tämän paikan. Tuudo ei ole ennestään tuttu, se ei ollut vielä käytössä, kun aloitin opinnot ja nyt loppu­vai­heessa opiskelu on ollut niin itsenäistä, ettei ole tullut pereh­dyt­tyä, Milla kertoo.

Milla kertoo, että harjoit­te­lu­pai­kan valin­nassa sijain­nilla oli merki­tystä.

Pogostan Hoviin oli helppo päästä perille asti bussilla, eikä perillä tarvitse autoa. Halusin lisäksi nähdä jotain erilaista, viime vuonnakin olin harjoit­te­lussa pienessä paikassa, pienessä idylli­sessä majata­lossa Heinä­ve­dellä. Pienellä paikka­kun­nalla ympäristö on erilainen, viihdyn paremmin. Hotelli- ja majoi­tusarki on aika hektistä, kiireinen työ täällä ei tunnu niin stres­saa­valta kuin kaupungin vilinässä.

Toinen harjoit­te­lu­pai­kan valintaan vaikut­ta­nut tekijä oli se, että Milla halusi tutustua nimeno­maan hotel­liy­ri­tyk­sen toimin­taan ja arkeen. Milla puhuu pienen yrityksen puolesta harjoit­te­lu­paik­kana: pienem­mässä yrityk­sessä omalla työllä on isompi merkitys ja pääsee itsekin vaikut­ta­maan harjoit­te­li­jana moniin asioihin.

Ilomant­si­kin on tullut tutuksi kahden kuukauden mittaisen harjoit­te­lun aikana.

Olen kierrel­lyt nähtä­vyyk­siä, jotka ovat lähia­lu­eella kävely­mat­kan päässä, mm. Parppein­pir­tillä. Viikon­lo­puiksi olen matkus­ta­nut takaisin kaupun­kiin, Milla kertoo.

Apurahan avulla asumaan

Matkai­lua­lalla työvoiman saatavuus on ongelma koko valta­kun­nan tasolla. Ongelmaan on etsitty ratkaisua erilai­silla hankkeilla ympäri Suomen. Yksi näistä oli valta­kun­nal­li­nen ELY-keskuksen koordi­noima matkailun kohtaan­non toimen­pi­deoh­jelma Matkai­lu­diili (toiminta-aika 1.1.2018 — 31.12.2019), jossa etsittiin uusia keinoja saattaa yhteen matkai­lua­lan työnha­ki­jat ja työpaikat.

Matkai­lua­lan töihin liittyviä tunnis­tet­tuja haasteita ovat mm. työn seson­ki­luon­tei­suus, liikku­vuu­teen ja asumiseen liittyvät asiat, palkkaus sekä matkai­lu­työn arvostus ja imago. Matkai­lu­dii­lissä näitä haasteita pyrittiin ratkai­se­maan kohot­ta­malla matkai­lu­työn imagoa viestin­nän keinoin, tiivis­tä­mällä eri toimi­joi­den yhteis­työtä sekä erilai­silla pilot­ti­ko­kei­luilla kohtaan­to­haas­tei­den helpot­ta­mi­seksi (Matkai­lu­diili 2018, 5–7).

Edellä maini­tuista haasteista etenkin liikku­vuu­teen ja asumiseen liittyvät esteet on tunnis­tettu vahvasti myös Osaajia-hankkeessa. Millan harjoit­te­lussa asumiseen liittyvät esteet ratkais­tiin vuokraa­malla asunto yhteis­tuu­min työnan­ta­jan kanssa Ilomant­sista. Vuokra-asunto sijaitsee kätevästi kävely­mat­kan päässä 800 metriä hotel­lilta. Milla maksaa vuokrasta puolet Otsakorpi Säätiön apurahan turvin ja työnan­taja puolet.

Milla on kokenut järjes­te­lyn erittäin onnis­tu­neeksi:

Eihän opiske­li­jana olisi varaa maksaa kahta vuokraa päällek­käin. Kyllä sillä [apura­halla] on iso merkitys. Osalle opiske­li­joista haasteena saattaa olla myös liikku­mi­nen harjoit­te­lu­paik­ka­kun­nalla ja kotoa harjoit­te­luun. Kaikilla opiske­li­joilla ei ole omaa autoa. Vaikka olisi ajokortti, mutta jos sitä vaaditaan, että pitäisi olla oma auto, niin se ei välttä­mättä onnistu, Milla pohtii Ylen haastat­te­lussa (Yle Radio Suomen aamu: Itä-Suomi 29.7.2022)

Sijainti, sijainti ja sijainti — vai onko sitten­kään?

Myös Pogostan Hovi lähti hankkee­seen mukaan työvoiman saata­vuu­den takia.

Työnte­ki­jöi­den ja harjoit­te­li­joi­den saaminen alueelle on ollut todella vaikeaa, Arja Heimonen kertoo.

Hotelli on yrittänyt rekry­toida aiemmin mm. TE-keskuksen, Business Joensuun ja Faceboo­kin kautta.

Aina sanotaan, että syynä työvoiman hankalaan saata­vuu­teen on syrjäinen sijainti, mutta ei se johdu pelkäs­tään siitä, että ollaan syrjässä. Nuoret kaipaavat jotain actionia, paikka­kun­nasta pitäisi tehdä nuorille mielen­kiin­toi­nen. Tämä on tehtävä yhdessä yrittä­jien kanssa. Vetovoi­mai­suus on meidän kaikkien yhteinen juttu, se tehdään yhdessä. Tämä pitäisi saada meidän kaikkien kunnia-asiaksi ja se voisi helpottaa työvoiman saata­vuutta, Arja pohtii.

Myös matkailun toimen­pi­deoh­jel­massa on tunnis­tettu valta­kun­nal­li­sesti sama ongelma: “Kohtaanto-ongelmaa ei ratkaista yhden hankkeen voimin, mutta alueiden, yritysten, oppilai­tos­ten ja muiden sidos­ryh­mien yhteis­työllä matkai­lua­lan työvoiman kohtaan­to­haas­teita voidaan helpottaa huomat­ta­vasti” (Matkai­lu­diili 2018, 23).

Myös Osaajia-hankkeessa pyritään harvaan asuttujen alueiden vetovoi­mai­suu­den lisää­mi­seen tuomalla esille harjoit­te­lu­paik­ko­jen vetovoi­ma­te­ki­jöitä ja vahvuuk­sia sekä markki­noi­malla avoimia harjoit­telu- ja työelä­mässä oppimisen paikkoja opiske­li­joille kampuk­silla, tapah­tu­missa ja opiske­li­joi­den käyttä­missä kanavissa.

Tulevai­suu­den suunni­tel­mat

Millan lähitu­le­vai­suu­den suunni­tel­mat ovat jo selvillä. Syksyllä alkaa viides ja viimeinen vuosi Karelialla ja opinnäy­te­työn teko. Aihekin on jo mietitty ja tavoit­teena on valmistua jouluksi. Tulevai­suu­den työku­vioista Milla ei osaa vielä sanoa, mutta toteaa Ylen haastat­te­lussa (Yle Radio Suomen aamu: Itä-Suomi 29.7.2022), että on valmis liikku­maan työn perässä tulevai­suu­des­sa­kin, kun kerran on jo synnyin­seu­dul­taan Hyvin­käältä lähtenyt.

Hotellin tulevai­suu­den suunni­tel­mista Arja kertoo, että hotelli on ollut aktii­vi­sessa myynnissä Business Joensuulla ja sitä kautta on tullutkin kyselyitä.

Ollaan tehty sellainen päätös (miehen kanssa), että tehdään se mitä jaksetaan, mutta laitetaan kiinni, jos ei ostajaa löydy.

Yrittäjä kuitenkin toivottaa harjoit­te­li­jat jatkos­sa­kin terve­tul­leiksi ja väläyttää lopuksi hymyillen: ”Olemme tässä toivoneet, että ensi kesänä Milla tulisi ihan palkal­li­seen työhön.”

Kiitos Hotelli Pogostan Hoville ja Millalle haastat­te­luista ja tapaa­mi­sesta!

Teksti: Jenni Kettunen, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Kuva: Mikko Lahti, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu

Lähteet

  1. Matkai­lu­diili. Matkailun kohtaan­non toimen­pi­deoh­jelma. Pdf-dokumentti. Viitattu 3.8.2022. https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/30003218/Matkailudiili_esitys_21-22–11.pdf/34fc9e40-9c26-4f1f-b4eb-f00620a2aaf9
  2. Yle Radio Suomen aamu: Itä-Suomi. Radio-ohjelma 29.7.2022. Ei tallen­netta.