Tag: restonomi

 • Männik­kö­län Pirtti Nurmek­sessa etsii kokkia tai ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­li­jaa työelä­mässä oppimaan

  Männik­kö­län Pirtti on rauhal­li­nen juhla- ja kokous­paikka karja­lai­sine pitopal­ve­lui­neen. Meillä voi myös majoittua puuläm­mit­tei­sellä saunalla varus­te­tussa pihamö­kis­sämme. Järjes­tämme myös kursseja ja hiljai­suu­den retriit­tejä. Majata­losta majata­loon ‑retket ovat osa aktivi­teet­te­jamme. Hiihto­ret­ket, yrtti­ret­ket ja hiljai­suu­den hetket tarjoavat tilai­suu­den nauttia ympäröi­västä luonnosta eri vuode­nai­koina. Tarjon­nas­tamme löytyy myös pitopal­ve­lua.Männik­kö­län Pirtti on maankuulu karja­lai­sen ruoka­pe­rin­teen piira­kois­taan. Etsimme nyt joukkoommekokkia tai…

 • Ruokkeen lomakylä hakee kokkia kesäkau­delle 2023

  Ruokkeen Lomakylä tarjoaa majoi­tusta ja monipuo­li­sia aktivi­teet­teja kauniissa järvi­mai­se­missa Kesälah­della. Haetaan kokkia kesälle 2023. Toivomme, että pystyt työsken­te­le­mään itsenäi­sesti pereh­dy­tyk­sen jälkeen ja pystyt valmis­ta­maan hyvää ja maukasta lounas- ja lista­ruo­kaa asiak­kail­lemme ja hallitset perus­keit­tiö­työs­ken­te­lyyn liittyvät tehtävät. Arvos­tamme jousta­vuutta, positii­vista asennetta uuden oppimi­seen sekä kykyä tulla toimeen erilais­ten ihmisten kanssa sekä hyviä vuoro­vai­ku­tus­tai­toja. Ota yhteyttä: Mika…

 • Kesätöi­hin Valamoon

  Valamon munkki­luos­tari on ortodok­si­sen uskone­lä­män ja kulttuu­rin elävä keskus, joka saa toimeen­tu­lonsa pääasiassa matkai­lusta. Luonnon­kau­niilla Heinä­ve­dellä sijait­seva luostari ottaa vieraita vastaan ympäri vuoden, kesäaika on matkai­lu­toi­min­nassa vilkkainta aikaa. Vuosit­tain luosta­rissa vierailee noin 100 000 matkai­li­jaa, pyhiin­vael­ta­jaa ja opiston kurssi­laista. Valamossa on kolmi­sen­kym­mentä työnte­ki­jää ja kesäkau­delle tarvit­semme lisätyö­voi­maa erilai­siin tehtäviin ravin­to­lassa, vastaa­no­tossa ja matka­muis­to­myy­mä­lässä. Kahvila-ravintola Trapesa…

 • Restonomi tai ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­lija, lähde harjoit­te­luun pikku­jou­luse­son­kiin Annin Kartanoon Kiteen Koivi­kolle

  Kiteen Koivi­kolla Puhok­sessa 6‑tien varrella toimii laaja matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan yritysten yhteen­liit­tymä, joka tarjoaa mm. majoitus‑, ravintola‑, kauppa- ja ohjel­ma­pal­ve­luita. Alueella toimii karta­no­ra­vin­tola, majoi­tus­yri­tys, oman tilan tuotteita ja paikal­li­sia käsityö­tuot­teita myyvä maalais­puoti, oman tilan maidosta luomu­jää­te­löä valmis­tava jääte­lö­teh­das, navetta, ratsu­talli ja puutarha. Annin Kartano vastaa histo­rial­li­sessa Koivikon karta­no­ra­ken­nuk­sessa sijait­se­van lounas­ra­vin­to­lan toimin­nasta ja pitopal­ve­lusta. Etsimme nyt…

 • Harjoit­te­lu­paikka ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­li­jalle tai resto­no­mille Villa Ruusu­lassa Rääkky­lässä

  Villa Ruusula on Rääkky­lässä, pohjoisen Saimaan rannalla sijait­seva tapah­tu­ma­paikka, jossa järjes­te­tään taitee­seen ja hyvin­voin­tiin liittyviä tapah­tu­mia, kursseja ja koulu­tuk­sia. Tilat ovat myös vuokrat­ta­vissa yritysten, yhtei­sö­jen ja yksityis­hen­ki­löi­den tilai­suuk­siin. Vierailla on mahdol­li­suus varata konsertti, kante­le­tunti tai yhteis­lau­lu­hetki Villa Ruusulan perus­ta­jan, Sari Kaasisen kanssa tai viettää Ruusu­lassa ikimuis­toi­nen saunailta. Villa Ruusula kuuluu Karelia á la carte-verkos­toon ja tarjoilu…

 • Tuudon kautta harjoit­te­luun histo­rial­li­seen karta­no­ra­vin­to­laan Kiteen Koivi­kolle

  Osaajia-hankkeessa mahdol­lis­te­taan opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpo­te­taan työhar­joit­telu- ja työelä­mässä oppimisen paikkojen löytä­mi­sessä. Yksi apuvä­li­neistä on Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa alkuvuo­desta 2022 käyttöön otettu sähköinen työ- ja harjoit­te­lu­paik­ka­so­vel­lus Tuudo, jossa työnan­ta­jat voivat tarjota korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille työhar­joit­te­lu­paik­koja, opinnäy­te­töitä sekä seson­ki­luon­teista tai vakituista työtä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia. Tässä artik­ke­lissa tutus­tu­taan Karelian resto­no­mio­pis­ke­lija Ville Salmisen…

 • Matkai­lua­lan opiske­lija, tule kehit­tä­mään kanssamme kestävän matkailun polkua

  Paavolan Loma-asunnot ja Männik­kö­län Pirtti ovat matkai­lua­lan yrityksiä Nurmek­sessa.Olemme mukana kestävän matkailun kehit­tä­mi­sen Sustai­nable Travel Finland (STF) ‑ohjel­massa, johon yhtenä toimen­pi­teenä kuuluu kestävän matkailun kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man laati­mi­nen. Toivomme apuasi kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man laati­mi­seen. Kehit­tä­mis­suun­ni­telma sisältää yrityksen lähtö­ti­lan kuvauksen ja toimen­pi­de­suun­ni­tel­man. Kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man tulee huomioida kaikki yrityksen toiminnot, joita STF-merkki tulee koskemaan. Lisäksi toimen­pi­de­suun­ni­tel­massa tulee huomioida kaikki kestä­vyy­den ulottu­vuu­det (talou­del­li­nen,…

 • Hotelli Pogostan Hovissa palvel­laan matkai­li­joita omalla persoo­nalla

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työelä­mässä oppimisen paikkojen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia. Karelia-amk:n neljännen vuoden resto­no­mio­pis­ke­lija Milla Turpiai­nen aloitti opintoi­hinsa kuuluvan syven­tä­vän harjoit­te­lun Ilomant­sissa Hotelli Pogostan Hovissa kesäkuun alussa. Kävimme terveh­ti­mässä yrittäjä Arja Heimosta ja Millaa paikan päällä heinä­kuussa. Harjoit­te­luun on sisäl­ty­nyt…

 • Monien mahdol­li­suuk­sien Koli — lähde yhteis­har­joit­te­luun!

  Ainut­laa­tui­nen mahdol­li­suus harjoi­tella kolmessa kehit­ty­vässä matkai­lua­lan yrityk­sessä Kolin kauniissa kansal­lis­mai­se­missa! Harjoit­te­lu­jakso jakaantuu kolmen yrityksen kesken, jokai­sessa yrityk­sessä työsken­nel­lään sopimuk­sen ja tarpeen mukaan. Hyvä tilaisuus tutustua yritys­toi­min­taan ja erilai­siin työteh­tä­viin. Majoitus järjestyy tarvit­taessa. harjoit­te­lu­paikka matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jalle Harjoit­te­lu­paikka puutarha-ala Projek­tio­pin­not ja opinnäy­te­työt lisätie­toa harjoit­te­luista: Karelia Mikko Lahti [email protected] puh. 050 306 7476Riveria Tarja Ruuska [email protected]

 • Koli Activella tarjolla monipuo­li­sia ravintola- ja matkai­lua­lan harjoit­te­lu­paik­koja

  Meillä on kaksi matkai­lua­lan yritystä: Koli Active Oy, jonka palve­lui­hin kuuluvat ravin­to­la­pal­ve­lut, aktivi­tee­tit, varus­te­vuo­kraus, opaspal­ve­lut ja erikois­ma­joi­tuk­set sekä Koli Companies Oy, jonka palve­lui­hin kuuluvat ravin­to­la­pal­ve­lut, majoitus, panimo­toi­minta sekä kulje­tus­pal­ve­lut. Voit tutustua meihin ja kaikkiin palve­lui­himme verkko­si­vuil­lamme: https://koliactive.com/ Etsimme nyt opiske­li­joita harjoit­te­lui­hin eri liike­toi­min­toi­himme Harjoit­te­lu­paik­koja on tarjolla ravintola- ja majoi­tus­toi­min­noissa, ohjel­ma­pal­ve­luissa sekä markki­noin­nin ja myynnin puolella.…