Tag: ravintola-ala

  • Restonomi tai ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­lija, lähde harjoit­te­luun pikku­jou­luse­son­kiin Annin Kartanoon Kiteen Koivi­kolle

    Kiteen Koivi­kolla Puhok­sessa 6‑tien varrella toimii laaja matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan yritysten yhteen­liit­tymä, joka tarjoaa mm. majoitus‑, ravintola‑, kauppa- ja ohjel­ma­pal­ve­luita. Alueella toimii karta­no­ra­vin­tola, majoi­tus­yri­tys, oman tilan tuotteita ja paikal­li­sia käsityö­tuot­teita myyvä maalais­puoti, oman tilan maidosta luomu­jää­te­löä valmis­tava jääte­lö­teh­das, navetta, ratsu­talli ja puutarha. Annin Kartano vastaa histo­rial­li­sessa Koivikon karta­no­ra­ken­nuk­sessa sijait­se­van lounas­ra­vin­to­lan toimin­nasta ja pitopal­ve­lusta. Etsimme nyt…

  • Kotimäen Pitotupa etsii ravintola-alan opiske­li­jaa harjoit­te­luun

    Kotimäen Pitotupa on vanhassa Kotimäen kansa­kou­lussa toimiva yhden naisen lounas­ra­vin­tola ja pitopal­ve­lu­yri­tys. Teemme maistuvaa kotiruo­kaa “rakkau­desta ruokaan” ‑periaat­teella. Etsimme harjoit­te­luun ravintola-alan opiske­li­jaa, voit olla esimer­kiksi Riverian kokkio­pis­ke­lija. Työteh­tä­viisi sisältyy kassa­työs­ken­tely, salityös­ken­tely, lounas­ruuan valmistus, siivous ja astia­huolto. Voit osallis­tua myös pitopal­ve­luun mahdol­li­suuk­sien ja haluk­kuu­tesi mukaan, sillä tilai­suu­det sijoit­tu­vat yleensä ilta-aikaan ja viikon­lop­pui­hin.   Tule sellai­sena kuin…