Category: Harjoittelupaikat

 • YHTEISHARJOITTELU HYVÄRILÄ & PIELISEN RETKI KESÄLLE 2024

  Pielisen Retki on perus­tettu kahden kalas­tuk­sesta ja luonnossa liikku­mi­sesta energiansa ammen­ta­van nurmes­lai­sen eräih­mi­sen toimesta. Päällim­mäi­senä tavoit­tee­namme on tuottaa asiak­kail­lemme laaduk­kaita ja luontoa kunnioit­ta­via palve­luita niin vesillä, mante­reella kuin ruoka­pöy­däs­sä­kin. Toni Helander ja Hanna Jänönen pitävät teistä huolen kaikilla retkil­lämme olipa jalko­jenne alla vesi tai maa. Palve­lemme Nurmek­sessa ja Kolilla Hyvärilä on kuin pieni kylä luonnon…

 • HAETAAN TYÖELÄMÄSSÄOPPIJAA

  K‑Rauta Öystilä Lieksassa tarjoaa raken­ta­mi­sen ja remon­toin­nin tuotteet sekä muut palvelut. Terve­tu­loa tutus­tu­maan paikal­li­seen K‑Rautaan! K‑Rautakauppa Lieksassa hakee työelä­mässä oppijaa esim. liike­ta­lou­den- tai raken­nusa­lan opiske­li­joista. Tarjoamme monipuo­li­sen ympäris­tön oppia liike-elämässä tarvit­ta­via taitoja sekä asiakas­pal­ve­lua. Ota yhteyttä niin saat lisätie­toja: Antti Öystilä puh. 040 5858 530 antti.oystila@k‑rauta.fi

 • Itärajan Helmi hakee puhdis­tusa­lan opiske­li­jaa harjoit­te­le­maan kesäksi 2024!

  Itärajan Helmi sijaitsee Tohma­jär­vellä, Pohjois-Karja­lassa. Itärajan Helmi tarjoaa majoi­tusta pariai­toissa, tentsi­leissä, ja yhdessä glamour teltassa sekä järjestää erilaisia tapah­tu­mia kuten synty­mä­päi­viä, juhlia, tyky / tyhy tapah­tu­mia. Haetaan itsenäi­seen työsken­te­lyyn pystyvää perus­sii­vous­tai­dot omaavaa opiske­li­jaa, työhön kuuluu myös liina­vaa­te­huolto. Ota yhteyttä: Riitta Okkonen tel:+358447444070 [email protected]

 • Mantsin Pienko­ne­huolto hakee pienko­ne­kor­jaa­jaa!

  2023 perus­tettu pienko­nei­den huoltoon ja korjauk­seen erikois­tu­nut ilomant­si­lai­nen yritys. Millaista tekijää haetaan? Harjoit­te­lija? Työnte­kijä jatkossa? Haetaan reipasta ja oma-aloit­teista työhar­joit­te­li­jaa erilai­siin pienko­ne­huolto- ja korjaus­töi­hin. Kokemus alalta luetaan eduksi. Ota yhteyttä: Markus Vartiai­nen puh. 045 156 6924 Ilomant­siin suuntau­tu­vaan harjoit­te­luun voit saada Otsakor­ven Säätiön apurahaa, joka on tarkoi­tettu asumis- ja liikku­mis­kus­tan­nus­ten katta­mi­seen. Apurahan suuruus on 120 €/viikko,…

 • Heinä­ve­den Rautaan ja Väriin haetaan työnte­ki­jää asiakas­pal­ve­luun ja kassa­työ­hön

  Olemme lämmin­hen­ki­nen perhey­ri­tys Heinä­ve­den keskus­tassa. Meiltä löytyy tuotteet raken­ta­mi­seen, remon­toi­mi­seen, maalauk­seen sekä välineitä vapaa-ajan viettoon. Lisäksi meillä on kotiin­kul­je­tus­pal­velu. Haetaan asiakas­pal­ve­li­jaa rauta­kau­pan kassalle ja muihin asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­viin. Tehtäviin voi kuulua myös näyteik­ku­nan somis­tusta, myynti­työtä ja muita työteh­tä­viä, joita voidaan räätä­löidä tarpeen mukaan. Ota yhteyttä: Milla Nissinen puh. 040 834 9599

 • Työelä­mässä oppimaan K‑Market Kermaan

  Terve­tu­loa työelä­mässä oppimis­jak­solle K‑Market Kermaan Heinä­ve­delle! Meillä pääset tutus­tu­maan monipuo­li­siin päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan työteh­tä­viin. Pereh­dy­tämme sinut eri tehtäviin riippuen oppimis­jak­son tavoit­teista. Oppimis­jak­son sujuessa hyvin yrityk­semme tarjoaa sinulle mahdol­li­suu­den työllis­tyä esim. opiskelun ohessa kesätöi­hin tai valmis­tu­mi­sen jälkeen palkka­työ­hön. Ota yhteyttä: Mika Karhapää puh. 040 575 7876

 • Työelä­mässä oppimaan: K‑Market Citykumpu ja K‑Market Alavin­katu Outokum­mussa

  Terve­tu­loa työelä­mässä oppimisen jaksolle K‑Market Citykum­puun ja K‑Market Alavin­ka­tuun!Meillä pääset tutus­tu­maan monipuo­li­siin päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan työteh­tä­viin. Pereh­dy­tämme sinut eri tehtäviin riippuen oppimis­jak­son tavoit­teista.Oppimis­jak­son sujuessa hyvin, yrityk­semme tarjoaa sinulle mahdol­li­suu­den työllis­tyä esim. opiske­lu­jen ohella kesätöi­hin tai valmis­tu­mi­sen jälkeen palkka­työ­hön. Ota yhteyttä:Jonna ja Sami Vartiai­nenjonna.vartiainen@k‑market.com

 • Nurmeksen Valma­kau­passa tarjolla työelä­mäs­sä­op­pi­mis­paikka liike­ta­lou­den opiske­li­jalle!

  Osuus­kunta Maito­suo­men Valma­kau­pat Maito­suo­men 11 Valma­kaup­paa palvelee omista­jay­rit­tä­jiensä lisäksi myös kulut­ta­jia. Maidon­tuo­tan­non tarvik­kei­den lisäksi Valma­kau­poista saa mm. elintar­vik­keita, pakas­teita, kotita­louk­sien pesuai­neita, suojain­tuot­teita jne.Valma­kaup­po­jen valikoi­missa on myös Valion tuotteita. Osa tuotteista on saata­villa tilauk­sesta myyntie­rit­täin. Pakaste-elintar­vik­keita on saata­villa myös isommissa pakkauk­sissa. Nurmeksen Valma­kau­passa on nyt tarjolla työelä­mässä oppimis­paikka liike­ta­lou­den opiske­li­jalle. Kysy lisää ja sovi tapaa­mi­nen Pasin…

 • Männik­kö­län Pirtti Nurmek­sessa etsii kokkia tai ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­li­jaa työelä­mässä oppimaan

  Männik­kö­län Pirtti on rauhal­li­nen juhla- ja kokous­paikka karja­lai­sine pitopal­ve­lui­neen. Meillä voi myös majoittua puuläm­mit­tei­sellä saunalla varus­te­tussa pihamö­kis­sämme. Järjes­tämme myös kursseja ja hiljai­suu­den retriit­tejä. Majata­losta majata­loon ‑retket ovat osa aktivi­teet­te­jamme. Hiihto­ret­ket, yrtti­ret­ket ja hiljai­suu­den hetket tarjoavat tilai­suu­den nauttia ympäröi­västä luonnosta eri vuode­nai­koina. Tarjon­nas­tamme löytyy myös pitopal­ve­lua.Männik­kö­län Pirtti on maankuulu karja­lai­sen ruoka­pe­rin­teen piira­kois­taan. Etsimme nyt joukkoommekokkia tai…

 • Artesaa­ni­mei­jeri Maito­Ka­re­lia hakee myyjää/asiakaspalveluhenkilöä myymä­lä­ra­vin­to­laan Kiteelle

  Maito­Ka­re­lia jatko­ja­los­taa A2 maitoa, mm. jogurttia ja tuore­juus­toja. Tuotteet valmis­te­taan käsityönä, maitoa ei homoge­ni­soida eikä proses­soida liikaa. Maidon oma rakenne pyritään säilyt­tä­mään mahdol­li­sim­man alkupe­räi­senä. Marjat ja muut raaka-aineet hankitaan läheltä muilta yrittä­jiltä. Maito­Ka­re­lialla on oma myymä­lä­ra­vin­tola, jossa tuotteet myydään ja jatko­ja­los­te­taan edelleen ruoka-annok­siksi.Haemme meijeriin ahkeraa ja omatoi­mista elintar­vi­ke­työstä kiinnos­tu­nutta henkilöä avusta­viin tehtäviin. Esim. tuotteen valmistus,…