Osaajia harvaan asutulle alueelle

Karelia AMK 24.8.2020 Kuva: Johanna Kokkola

Karelia-amk:n ja Riverian toteut­ta­massa Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hankkeessa ediste­tään opiske­li­joi­den harjoit­te­luita yritysten kanssa tehtä­vässä yhteis­työssä. Mukana ovat myös alueen kunnat, yrittä­jä­jär­jes­töt ja elinkei­no­yh­tiöt.

Kehit­tä­mi­nen on lähtenyt liikkeelle Ilomant­sista syksyllä 2021. Toiminta on laajen­tu­nut myös Keski-Karjalaan, Pielisen Karjalaan, Outokum­puun ja Heinä­ve­delle. Hankkeen kohde­ryh­miä ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Riverian opiske­li­jat sekä heidän harjoit­te­lu­jaan ohjaavat yritykset.

Hankkeen toimen­pi­teillä luodaan edelly­tyk­siä opiske­li­joi­den sijoit­tu­mi­seen harvaan asutulle alueelle, helpo­te­taan opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mista ja autetaan opiske­li­joita löytämään harjoit­te­lu­paik­koja. Hankkeessa toteu­te­taan myös uuden­lai­sia opiske­li­joi­den harjoit­te­lu­pol­ku­jen pilotteja, valmen­ne­taan työmah­dol­li­suuk­sista ja luodaan tulevai­suu­den toimin­ta­mal­leja yritysten ja oppilai­tos­ten kesken. Hanke toiminta-aika: 1.8.2021–31.12.2023.

Hankkeen rahoit­ta­jina Euroopan sosiaa­li­ra­hasto sekä William ja Ester Otsakor­ven säätiö.