Saavu­tet­ta­vuus­se­loste

Tämä saavu­tet­ta­vuus­se­loste koskee osaajiatyoelamaan.karelia.fi ‑sivustoa. Pyrimme Kareliassa varmis­ta­maan, että digitaa­li­set palve­lumme toimivat saavu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vin mukai­sesti ja teemme jatku­vasti työtä saavu­tet­ta­vuu­den paran­ta­mi­seksi.

Tämä saavu­tet­ta­vuus­se­loste on viimeksi päivi­tetty 21.10.2021. Seloste perustuu tällä hetkellä itsear­vioon.

Verkko­si­vus­tomme ei ole vielä kaikilta osin saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mus­ten mukainen. Suurimmat puutteet ovat sivus­tolla olevissa:
– kuvissa, joista saattaa puuttua vaihtoeh­toi­nen teksti.

Lisäksi sisällön rakenteen selkey­dessä ja tekstien ymmär­ret­tä­vyy­dessä voi myös olla puutteita. 

Pyrimme korjaa­maan edellä mainitut puutteet vuoden 2021 aikana ja palaut­teen perus­teella.

Palau­tetta saavu­tet­ta­vuu­desta

Jos haluat antaa palau­tetta sivuston osaajia­ty­oe­la­maan saavu­tet­ta­vuu­desta, lähetä sähkö­pos­tia osoit­tee­seen [email protected].

Valvon­ta­vi­ran­omai­nen

Jos huomaat sivus­tolla saavu­tet­ta­vuuson­gel­mia, anna ensin palau­tetta meille eli sivuston ylläpi­tä­jälle. Vastauk­sessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyyty­väi­nen saamaasi vastauk­seen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoi­tuk­sen Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­ras­toon. Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­ras­ton sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoi­tuk­sen voi tehdä ja miten asia käsitel­lään.

Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rasto
Saavu­tet­ta­vuu­den valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
puhelin­nu­mero vaihde 0295 016 000