Ajankoh­taista

Tällä sivulla julkais­tiin tietoa hankkeen yrityk­sille suunna­tuista tilai­suuk­sista ja koulu­tuk­sista.

Toiminta kohdistui Ilomant­sin, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan, Outokum­mun ja Heinä­ve­den alueelle.

Hankkeen päätös­ti­lai­suus Ilomant­sissa 5.12.2023

Tallenne päätös­ti­lai­suu­desta teksti­tet­tynä:


Ohjelma:

Päivitetty ohjelma

InnoCamp23 Nurmek­sessa 5.–6.10.2023


Kiteen tilaisuus yrittä­jille 31.10.2023

Työnte­ki­jöitä ja kasvua Keski-Karjalaan 

Aika: 31.10.2023 klo 17–19 (Kahvi kello 16:30) 

Paikka: Ilmarisen ravin­to­la­sali Koulutie 3, 82500 Kitee 

Päivän teema: miten voisimme yhdessä helpottaa harjoit­te­luita yrityk­sissä ja miten Kiteen kaupunki voisi panostaa asiaan? 

17:00 Tilai­suu­den avaus: kaupun­gin­joh­taja Pekka Hirvonen, Kiteen kaupunki ja puheen­joh­taja Reima Luukkai­nen, Kiteen Yrittäjät 

17:15 Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke: esimerk­kejä onnis­tu­neista harjoit­te­lu­jak­soista maakunnan yrityk­sissä 

17:45 Kiteen vetovoi­ma­te­ki­jät: Janne Tolonen 

17:55 Tauko 5 min 

18:00 Kansain­vä­li­set asukkaat ja opiske­li­jat Kiteellä: onnis­tu­neita esimerk­kejä ja käytän­töjä työllis­tä­mi­seen, TE-palvelut 

18:30: Paikal­lis­ten yrittä­jien näkökulma aiheeseen: oppilai­to­syh­teis­työn kehit­tä­mi­sen mahdol­li­suu­det 

19:00 Tilai­suu­den päätös 

Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tusta Heinä­ve­dellä ja Outokum­mussa

Osaajia-hanke järjestää työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sen

 • Heinä­ve­dellä keski­viik­kona 15.3.2023 klo 16.30–19.30 (Heinä­ve­den kunnan­vi­rasto, Kerman­ran­nan­tie 7), ilmoit­taudu mukaan 10.3. mennessä.
 • Outokum­mussa tiistaina 21.3.2023 klo 16.30–19.30 (Riverian Rosteri kampus, Teolli­suus­katu 2), ilmoit­taudu mukaan 16.3. mennessä.

Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­set ovat avoimia kaikille maakunnan yrityk­sille ja organi­saa­tioille, jotka haluavat kehittää tai päivittää henki­lös­tönsä harjoit­te­lu­jen ohjaa­mi­seen liittyvää osaamis­taan. Koulu­tuk­sesta saat hyvät valmiudet toimia työpaik­kaoh­jaa­jana. Koulu­tuk­seen voi osallis­tua samasta yrityk­sestä useampi henkilö.

Koulu­tuk­set ovat maksut­to­mia ja saat koulu­tuk­sen suorit­ta­mi­sesta todis­tuk­sen. Tilai­suuk­sissa on kahvi­tar­joilu.

Ilmoit­taudu mukaan verkko­lo­mak­keella.

Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­set ovat osa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayh­tymä Riverian yhdessä toteut­ta­maa Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanketta (1.8.2021–31.12.2023). Hankkeen rahoit­ta­jana toimii Euroopan Sosiaa­li­ra­hasto. Muita rahoit­ta­jia: William ja Ester Otsakor­ven Säätiö.


Yrittäjä! Lähde mukaan PESTUU-kiertu­eelle helmi­kuussa 2023

Pestuu

Yrittä­jänä voit tulla Pestuille tarjoa­maan työtä, oppiso­pi­mus­paik­kaa, harjoit­te­lu­paik­kaa, kesätyötä tai muuten vaan tiedot­ta­maan yrityk­senne toimin­nasta. Voit lähteä mukaan hankkeen esitte­ly­pis­teelle tai varata oman esitte­ly­pis­teen. Itsenäi­senä näytteil­lea­set­ta­jana saat käyttöösi oman esitte­ly­pöy­dän ja sähköt. 

PESTUU-paikka­kun­nat 2023:

Kitee ke 8.2.2023 klo 12.30–14.30, Riveria Kitee
Outokumpu ma 13.2.2023 klo 13.30–15.30, Kummun koulu
Nurmes to 16.2.2023 klo 12.30–14.30, Riveria Nurmes
Joensuu ti 21.2.2023 klo 12–15, Joensuun Areena
Lieksa to 23.2.2023 klo 12.00–14.300, Brahea-kampus
Valtimon Metsä­Pes­tuu ke 5.4.2023 klo 12–14, etälä­he­tys

Ilmoit­taudu mukaan hankkeen omalle pisteelle:
Projek­ti­koor­di­naat­tori Jenni Kettunen [email protected], puh. 050 409 8536

Ilmoit­taudu mukaan itsenäi­seksi näytteil­lea­set­ta­jaksi: https://www.lyyti.fi/reg/pestuu-2023


Tutus­tu­mis­ti­lai­suus yrittä­jille Heinä­ve­dellä 1.2.2023

Heinä­ve­te­läi­nen yrittäjä, etsitkö yrityk­seesi harjoit­te­li­jaa, opinnäy­te­työn­te­ki­jää tai opiske­li­ja­pro­jek­tin toteut­ta­jaa?

Terve­tu­loa AVOIMEEN TUTUSTUMISTILAISUUTEEN kuulemaan lisää ja verkos­toi­tu­maan!

Paikka ja aika: Heinä­ve­dellä ke 1.2.2023 klo 17–19.30 (tarkempi paikka vahvistuu lähempänä)

Tilai­suu­dessa pereh­dy­tään mm.
• Erilai­siin harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuk­siin ja ‑pilot­tei­hin
• Harjoit­te­li­ja­rek­ry­toin­tiin ja oppilai­tos­ten sähköi­siin rekry­ka­na­viin (Riveria­Rekry & Tuudo)
• Kevään koulu­tuk­siin ja rekry­ta­pah­tu­miin


Tutus­tu­mis­ti­lai­suu­dessa sinulla on mahdol­li­suus jakaa omia ajatuksia ja aiempia kokemuk­sia harjoit­te­luista sekä halutes­sasi ottaa kanssamme konkreet­ti­nen askel kohti opiske­li­ja­rek­ry­toin­tia tekemällä oma harjoit­te­lu­paik­kail­moi­tus ja julkai­se­malla se sähköi­sissä kanavissa.


Ilmoit­taudu mukaan pe 27.1. klo 14 mennessä verkko­lo­mak­keella:
https://link.webropol.com/s/osaajiakevat2023

Tilai­suu­dessa on kahvi­tar­joilu. Tilaisuus ja kaikki hankkeen toimen­pi­teet ovat yrityk­selle maksut­to­mia.


Tilaisuus on osa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Riverian yhteistä Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanketta. Hankkeen rahoit­ta­jana toimii Euroopan Sosiaa­li­ra­hasto. Muita rahoit­ta­jia: William ja Ester Otsakor­ven Säätiö.


Tutus­tu­mis­ti­lai­suus yrittä­jille Outokum­mussa 7.2.2023

Outokum­pu­lai­nen yrittäjä, etsitkö yrityk­seesi harjoit­te­li­jaa, opinnäy­te­työn­te­ki­jää tai opiske­li­ja­pro­jek­tin toteut­ta­jaa?

Terve­tu­loa AVOIMEEN TUTUSTUMISTILAISUUTEEN kuulemaan lisää ja verkos­toi­tu­maan!

Paikka ja aika: Outokum­mussa ti 7.2.2023 klo 17–19.30 (tarkempi paikka vahvistuu lähempänä)

Tilai­suu­dessa pereh­dy­tään mm.
• Erilai­siin harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuk­siin ja ‑pilot­tei­hin
• Harjoit­te­li­ja­rek­ry­toin­tiin ja oppilai­tos­ten sähköi­siin rekry­ka­na­viin (Riveria­Rekry & Tuudo)
• Kevään koulu­tuk­siin ja rekry­ta­pah­tu­miin


Tutus­tu­mis­ti­lai­suu­dessa sinulla on mahdol­li­suus jakaa omia ajatuksia ja aiempia kokemuk­sia harjoit­te­luista sekä halutes­sasi ottaa kanssamme konkreet­ti­nen askel kohti opiske­li­ja­rek­ry­toin­tia tekemällä oma harjoit­te­lu­paik­kail­moi­tus ja julkai­se­malla se sähköi­sissä kanavissa.


Ilmoit­taudu mukaan pe 3.2. klo 14 mennessä verkko­lo­mak­keella:
https://link.webropol.com/s/osaajiakevat2023

Tilai­suu­dessa on kahvi­tar­joilu. Tilaisuus ja kaikki hankkeen toimen­pi­teet ovat yrityk­selle maksut­to­mia.


Tilaisuus on osa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Riverian yhteistä Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanketta. Hankkeen rahoit­ta­jana toimii Euroopan Sosiaa­li­ra­hasto. Muita rahoit­ta­jia: William ja Ester Otsakor­ven Säätiö.


Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tusta tarjolla usealla paikka­kun­nalla

Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tus järjes­te­tään syksyllä 2022 seuraa­villa paikka­kun­nilla:

 • ti 13.9. klo 16.30–19.30 Ilomantsi
 • ti 20.9. klo 16.30–19.30 Kitee
 • to 13.10. klo 16.30–19.30 Nurmes
 • to 27.10. klo 16.30–19.30 Lieksa


Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­set on suunnattu kaikille maakunnan yrityk­sille, jotka haluavat kehittää tai päivittää harjoit­te­lu­jen ohjaa­mi­seen liittyvää osaamis­taan. Koulu­tuk­sesta saat hyvät valmiudet toimia työpaik­kaoh­jaa­jana. Koulu­tuk­seen voi osallis­tua yrittäjä ja/tai yksi tai useampi henki­lö­kun­nan jäsen.

Koulu­tus­paikka ja tarkempi ohjelma ilmoi­te­taan syksym­mällä. Ilmoit­taudu mukaan tällä lomak­keella

- — - — - — - — - — - —

Jos kyseinen päivä ei sovi aikatau­luusi, koulu­tuk­sia järjes­te­tään myös Joensuussa Riverian Niskalan kampuk­sella ja niihin voit osallis­tua myös etänä TEAMS-yhtey­dellä.

Joensuun koulu­tus­päi­vä­vaih­toeh­dot: 6.9., 4.10., 1.11. tai 29.11. Kaikki koulu­tuk­set klo 14–18. Lue lisää ja ilmoit­taudu

Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­set ovat osa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayh­tymä Riverian yhdessä toteut­ta­maa Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanketta (1.8.2021–31.8.2023). Hankkeen rahoit­ta­jana toimii Euroopan Sosiaa­li­ra­hasto. Muita rahoit­ta­jia: William ja Ester Otsakor­ven Säätiö.


Osallistu harjoit­te­li­jain­foon Karelialla tai Riverialla

Haluai­sitko tulla esitte­le­mään yritys­täsi ja harjoit­te­lu­paik­kaasi suoraan Karelialla ja Riverialla järjes­tet­tä­viin harkkain­foi­hin? Voit tulla paikan päälle tunnille tai esitellä yrityk­sesi toimintaa ja avoinna olevia harjoit­telu- ja työelä­mässä oppimisen paikkoja Teamsin välityk­sellä.

Voit ilmoittaa kiinnos­tuk­sesi verkko­lo­mak­keella. Kerro meille, minkä alan harjoit­te­li­jaa etsit ja millaisia työteh­tä­viä yrityk­ses­säsi on tarjolla, niin olemme sinuun yhtey­dessä ja järjes­tämme mahdol­li­suu­den alakoh­tai­seen esitte­lyyn.


Tule tapaamaan tulevai­suu­den osaajia Karelian kampuk­sille marras­kuussa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulla järjes­te­tään marras­kuussa kaksi­päi­väi­nen Work Smart ura- ja rekry­ta­pah­tuma. Eri alojen esittelyt on tällä kertaa jaettu eri päiville ja jalkau­tettu molem­mille kampuk­sille.

Kaiken­ko­koi­set yritykset ja organi­saa­tiot ovat terve­tul­leita esitte­le­mään toimin­taansa, tapaamaan opiske­li­joita ja nappaa­maan parhaat harjoit­te­li­jat, työnte­ki­jät tai opinnäy­te­työn tekijät paikan päältä.

Tänä syksynä uutuutena toteu­te­taan pikarek­ry­haas­tat­te­lut, jossa yrityk­sillä on mahdol­li­suus rekrytä alan osaaja paikan päältä. Opiske­li­joille jaetaan etukäteen tietoa harjoit­te­lu­pai­koista ja haastat­te­le­vista yrityk­sistä, ja he valmis­tau­tu­vat haastat­te­lu­ta­pah­tu­maan ennakkoon.

Voit ilmoit­tau­tua mukaan Work Smart ‑tapah­tu­maan ja pikarek­ry­haas­tat­te­luun täältä.


Aiemmin tapah­tu­nutta

Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tus Lieksassa 5.5.2022

Kenelle: Kaikille Pielisen Karjalan yrityk­sille, jotka haluavat kehittää tai päivittää harjoit­te­lu­jen ohjaa­mi­seen liittyvää osaamis­taan
Aika: torstaina 5.5.2022 klo 16.30–19.30
Paikka: Lieksa, Riverian yksikkö (Kuhmon­katu 32), opiske­li­ja­ra­vin­tola (ks. kartta)

Koulu­tuk­sessa keskus­tel­laan mm.

 • työpai­kalla tapah­tu­van oppimisen suunnit­te­lusta
 • opiske­li­jan pereh­dyt­tä­mi­sestä ja ohjaa­mi­sesta
 • arvioin­nista
 • erilai­sista oppijoista

Toivomme tilai­suu­desta mahdol­li­sim­man avointa, keskus­te­le­vaa ja vuoro­vai­kut­teista. Voit halutes­sasi esittää
ennak­ko­ky­sy­myk­siä jo ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­dessä.

Tilai­suu­dessa kahvi­tar­joilu. Koulutus on yrityk­sille maksuton.  

Ilmoit­tau­tu­mi­set pe 29.4. klo 14 mennessä:
projek­ti­asian­tun­tija Tarja Ruuska
[email protected]
puh. 050 530 2846

Lisätie­toja koulu­tuk­sen sisältöön liittyen antaa:
koulut­taja Hannu Haapa­lai­nen
[email protected]
puh. 050 436 2735

Tilaisuus on osa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayh­tymä Riverian yhdessä toteut­ta­maa Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanketta (1.8.2021–31.8.2023). Hankkeen rahoit­ta­jana toimii Euroopan Sosiaa­li­ra­hasto. Muita rahoit­ta­jia: William ja Ester Otsakor­ven Säätiö.


Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tus Nurmek­sessa 20.4.2022

Kenelle: Kaikille Ylä-Karjalan yrityk­sille, jotka haluavat kehittää tai päivittää harjoit­te­lu­jen ohjaa­mi­seen liittyvää osaamis­taan
Aika: keski­viik­kona 20.4.2022 klo 16.30–19.30
Paikka: Nurmes, Riverian yksikkö (Nurmek­sen­katu 11), ravintola- ja caterin­ga­lan harjoi­tus­ra­vin­tola  

Koulu­tuk­sessa keskus­tel­laan mm.

 • työpai­kalla tapah­tu­van oppimisen suunnit­te­lusta
 • opiske­li­jan pereh­dyt­tä­mi­sestä ja ohjaa­mi­sesta
 • arvioin­nista
 • erilai­sista oppijoista

Toivomme tilai­suu­desta mahdol­li­sim­man avointa, keskus­te­le­vaa ja vuoro­vai­kut­teista. Voit halutes­sasi esittää
ennak­ko­ky­sy­myk­siä jo ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­dessä.

Tilai­suu­dessa kahvi­tar­joilu. Koulutus on yrityk­sille maksuton.  

Ilmoit­tau­tu­mi­set ke 13.4. klo 16 mennessä:
Rauno Peura [email protected]

Lisätie­toja koulu­tuk­sen sisältöön liittyen antavat:
Hannu Haapa­lai­nen [email protected]
puh. 050 436 2735
Tarja Ruuska [email protected]
puh. 050 530 2846

Tilaisuus on osa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayh­tymä Riverian yhdessä toteut­ta­maa Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanketta (1.8.2021–31.8.2023). Hankkeen rahoit­ta­jana toimii Euroopan Sosiaa­li­ra­hasto. Muita rahoit­ta­jia: William ja Ester Otsakor­ven Säätiö.


Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tus Kiteellä 13.4.

Kenelle: Kaikille Keski-Karjalan yrityk­sille, jotka haluavat kehittää harjoit­te­lu­jen ohjaa­mi­seen liittyvää osaamis­taan
Aika: keski­viik­kona 13.4.2022 klo 16.30–19.30
Paikka: Kitee, Riverian yksikkö, Ravintola Paussi (Savikon­tie 13)

Koulu­tuk­sessa keskus­tel­laan mm.

 • työpai­kalla tapah­tu­van oppimisen suunnit­te­lusta
 • opiske­li­jan pereh­dyt­tä­mi­sestä ja ohjaa­mi­sesta
 • arvioin­nista

Toivomme tilai­suu­desta mahdol­li­sim­man avointa, keskus­te­le­vaa ja vuoro­vai­kut­teista.
Voit halutes­sasi esittää ennak­ko­ky­sy­myk­siä jo ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­dessä.
Tilai­suu­dessa on kahvi­tar­joilu. Koulutus on yrityk­sille maksuton.

Ilmoit­tau­tu­mi­set pe 8.4. klo 14 mennessä:
projek­ti­asian­tun­tija Tarja Ruuska
[email protected]
puh. 050 530 2846

Lisätie­toja koulu­tuk­sen sisältöön liittyen antaa:
koulut­taja Hannu Haapa­lai­nen
[email protected]
puh. 050 436 2735

Tilaisuus on osa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Riverian Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanketta.
Hankkeen rahoit­ta­jana toimii Euroopan Sosiaa­li­ra­hasto. Muita rahoit­ta­jia: William ja Ester Otsakor­ven Säätiö.


Tutus­tu­mis­ti­lai­suus yrittä­jille Lieksassa 29.3.

Lieksa­lai­nen yrittäjä, etsitkö harjoit­te­li­jaa? Onko yrityk­ses­säsi tarjolla harjoit­te­lu­paikka Karelian tai Riverian opiske­li­jalle?

Terve­tu­loa Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hankkeen AVOIMEEN TUTUSTUMISTILAISUUTEEN kuulemaan lisää ja verkos­toi­tu­maan!

Paikka ja aika: Lieksa, Riverian yksikkö ( Kuhmontie 32) ti 29.3.2022 klo 17–18.30

Mahdol­li­suus osallis­tua myös etänä TEAMS-yhtey­dellä. Saat linkin sähkö­pos­tiisi ilmoit­tau­dut­tuasi tilai­suu­teen.

Ohjel­massa:

•Hankkeen ja hanke­tii­min esittely
•Erilaiset harjoit­te­lu­pi­lo­tit ja ‑mahdol­li­suu­det
•Harjoit­te­li­ja­rek­ry­tointi ja sähköiset rekry­ka­na­vat
•Yrittä­jien ja opiske­li­joi­den ajatuksia ja kokemuk­sia harjoit­te­luista

Ilmoit­taudu mukaan pe 25.3. klo 15 mennessä verkko­lo­mak­keella: https://link.webropol.com/s/osaajia2022-kevat

Tilai­suu­dessa on kahvi­tar­joilu. Tilaisuus on maksuton.

Tilaisuus on osa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Riverian Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanketta.
Hankkeen rahoit­ta­jana toimii Euroopan Sosiaa­li­ra­hasto. Muita rahoit­ta­jia: William ja Ester Otsakor­ven Säätiö.
z


Tutus­tu­mis­ti­lai­suus yrittä­jille Nurmek­sessa 24.3.

Nurmes­lai­nen ja valti­mo­lai­nen yrittäjä, etsitkö harjoit­te­li­jaa? Onko yrityk­ses­säsi tarjolla harjoit­te­lu­paikka Karelian tai Riverian opiske­li­jalle?

Terve­tu­loa Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hankkeen AVOIMEEN TUTUSTUMISTILAISUUTEEN kuulemaan lisää ja verkos­toi­tu­maan!

Paikka ja aika: Nurmes, Riverian yksikkö (Nurmek­sen­tie 11) to 24.3.2022 klo 17–18.30

Mahdol­li­suus osallis­tua myös etänä TEAMS-yhtey­dellä. Saat linkin sähkö­pos­tiisi ilmoit­tau­dut­tuasi tilai­suu­teen.

Ohjel­massa:

•Hankkeen ja hanke­tii­min esittely
•Erilaiset harjoit­te­lu­pi­lo­tit ja ‑mahdol­li­suu­det
•Harjoit­te­li­ja­rek­ry­tointi ja sähköiset rekry­ka­na­vat
•Yrittä­jien ja opiske­li­joi­den ajatuksia ja kokemuk­sia harjoit­te­luista

Ilmoit­taudu mukaan pe 18.3. klo 15 mennessä verkko­lo­mak­keella: https://link.webropol.com/s/osaajia2022-kevat

Tilai­suu­dessa on kahvi­tar­joilu. Tilaisuus on maksuton.

Tilaisuus on osa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Riverian Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanketta.
Hankkeen rahoit­ta­jana toimii Euroopan Sosiaa­li­ra­hasto. Muita rahoit­ta­jia: William ja Ester Otsakor­ven Säätiö.


Tutus­tu­mis­ti­lai­suus yrittä­jille Kiteellä 23.2.

Keski­kar­ja­lai­nen yrittäjä, etsitkö harjoit­te­li­jaa? Onko yrityk­ses­säsi tarjolla harjoit­te­lu­paikka Karelian tai Riverian opiske­li­jalle?

Terve­tu­loa Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hankkeen AVOIMEEN TUTUSTUMISTILAISUUTEEN kuulemaan lisää ja verkos­toi­tu­maan!

Paikka ja aika: Riveria Kitee, Savikon­tie 13, ke 23.2.2022 klo 17–18.30

Mahdol­li­suus osallis­tua myös etänä TEAMS-yhtey­dellä. Saat linkin sähkö­pos­tiisi ilmoit­tau­dut­tuasi tilai­suu­teen.

Ohjel­massa:

•Hankkeen ja hanke­tii­min esittely
•Erilaiset harjoit­te­lu­pi­lo­tit ja ‑mahdol­li­suu­det
•Harjoit­te­li­ja­rek­ry­tointi ja sähköiset rekry­ka­na­vat
•Yrittä­jien ajatuksia ja kokemuk­sia harjoit­te­luista

Ilmoit­taudu mukaan ma 21.2. klo 15 mennessä verkko­lo­mak­keella: https://link.webropol.com/s/osaajia2022-kevat

Tilai­suu­dessa on kahvi­tar­joilu. Tilaisuus on maksuton.

Tilaisuus on osa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Riverian Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanketta.
Hankkeen rahoit­ta­jana toimii Euroopan Sosiaa­li­ra­hasto. Muita rahoit­ta­jia: William ja Ester Otsakor­ven Säätiö.


HAKU PÄÄLLÄ — onnistu harjoit­te­li­ja­rek­ry­toin­nissa 20.1.2022

Aika: torstaina 20.1.2022 klo 12.30–14
Paikka: TEAMS, ilmoit­tau­tu­neille lähete­tään sähkö­pos­titse osallis­tu­mis­linkki
Vallit­se­van korona­ti­lan­teen vuoksi koulutus järjes­te­tään kokonaan etäyh­teyk­sin.

Yrittäjä, tule brändää­mään itsesi tulevai­suu­den työnte­ki­jöille! Koulu­tuk­sessa keski­tymme opiske­li­joi­den sujuvaan rekry­toin­tiin sekä opetel­laan käyttä­mään oppilai­tos­ten sähköisiä rekry­toin­ti­ka­na­via. Pääset käytännön harjoit­tei­den kautta myös itse kokei­le­maan rekry­tointi-ilmoi­tuk­sen tekoa.

Tilai­suu­dessa

 • käymme läpi, millainen on onnis­tu­nut harjoit­te­li­ja­rek­ry­tointi ja houkut­te­leva harjoit­te­lu­paikka
 • harjoit­te­lemme sähköisen rekryil­moi­tuk­sen tekemistä oppilai­tos­ten työ- ja harjoit­te­lu­paik­ka­por­taa­leissa (Riveria Rekry/Tiitus ja Karelian TUUDO)
 • esitte­lemme talven tulevat rekry­ta­pah­tu­mat ja kerromme, miten saat yrityk­sesi tapah­tu­missa näkyviin

Ilmoit­taudu mukaan ti 18.1.2022 klo 14 mennessä verkko­lo­mak­keella osoit­teessa: https://link.webropol.com/s/osaajia2021
Jos et pääse mukaan tilai­suu­teen, voit tilata lomak­keella myös tilai­suu­den tallen­teen.

Tilaisuus on osa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Riverian Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanketta,
ja se järjes­te­tään yhteis­työssä Ilomant­sin Yrittä­jien ja Ilomant­sin Matkai­lu­yh­dis­tyk­sen kanssa.
Hankkeen rahoit­ta­jana toimii Euroopan Sosiaa­li­ra­hasto. Muita rahoit­ta­jia: William ja Ester Otsakor­ven Säätiö.


Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tus Ilomant­sissa — onnis­tu­nut ohjaus oppimisen tukena

Aika: torstaina 18.11. klo 17–19.30
Paikka: Kotimäen Pitotupa, Katri Valan tie 1b, Ilomantsi

Yrittäjä! Onko yrityk­seesi tulossa harjoit­te­lija? Kaipaatko lisätie­toa, mitä harjoit­telu työnan­ta­jalta vaatii?

Järjes­tämme täsmä­kou­lu­tuk­sen ilomant­si­lai­sille yrityk­sille.

Koulu­tuk­sessa keskus­tel­laan

 • työpai­kalla tapah­tu­van oppimisen suunnit­te­lusta
 • opiske­li­jan pereh­dyt­tä­mi­sestä ja ohjaa­mi­sesta
 • arvioin­nista

Toivomme tilai­suu­desta mahdol­li­sim­man avointa, keskus­te­le­vaa ja vuoro­vai­kut­teista.
Ole rohkea ja tuo mieli­pi­teesi, kokemuk­sesi ja kysymyk­sesi mukaan keskus­te­luun.

Ilmoit­tau­tu­mi­set ma 15.11.2021 klo 15 mennessä: [email protected]

Lisätie­toja koulu­tuk­sen sisältöön liittyen antaa koulut­taja Hannu Haapa­lai­nen: [email protected], p. 050 436 2735

Koulutus on maksuton. Tilai­suu­dessa kahvi­tar­joilu.

Tilai­suu­den järjes­tä­vät yhteis­työssä: Riveria, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke


Tutus­tu­mis­ti­lai­suus: Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke esittäy­tyy

Kenelle: Tilaisuus on suunnattu yrityk­sille, jotka ovat kiinnos­tu­neita tarjoa­maan ammat­tio­pisto- tai ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joille harjoit­te­lu­paik­koja tai opinnäy­te­mah­dol­li­suutta.

Aika: keski­viik­kona 6.10.2021 klo 17–19
Paikka: Ravintola Parppein­pirtti, Parppein­tie 4

Ohjelma:

 • Hankkeen ja hanke­tii­min esittely
 • Erilaiset harjoit­te­lu­mah­dol­li­suu­det (harjoit­te­lut ja TOP- eli työpai­kalla tapahtuva oppiminen ‑jaksot)
 • Riverian ja Karelian opiske­li­joi­den kokemuk­sia harjoit­te­lusta
 • Mahdol­li­suus verkos­toi­tua
 • Yrittä­jien ajatuksia ja kokemuk­sia harjoit­te­luista

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tilai­suu­teen 3.10. mennessä tarjoilun vuoksi osoit­teessa: https://link.webropol.com/s/osaajiasyksy2021
tai projek­ti­koor­di­naat­tori Jenni Kettunen,  [email protected] tai p. 050 4098536 Tilaisuus järjes­te­tään yhteis­työssä Ilomant­sin Yrittä­jien ja Ilomant­sin matkai­lu­yh­dis­tyk­sen kanssa. Lisätie­toja hankkeesta antaa projek­ti­pääl­likkö Tanja Rimpilä, p. 050 337 9287, [email protected]