Pelot­ta­van hyviä harjoit­te­lu­paik­koja

Tältä sivulta löydät hankkeen aikana ilmoi­te­tut harjoit­te­lu­pai­kat sekä ohjeet yrittä­jälle miten ilmoittaa harjoit­te­lu­paik­kasi Karelia TUUDOon tai Riveria­Rek­ryyn.


Syvälle Pohjois-Karjalaan on kätketty petol­li­sen houkut­te­le­via harjoit­te­lu­paik­koja. Legendan mukaan ne koituvat lopulta Karelian ja Riverian opiske­li­joi­den kohta­loksi.

Vain rohkeim­mat uskal­tau­tu­vat tälle sivulle säännol­li­sesti, sillä paikkoja ilmestyy jostain tunte­mat­to­masta syystä koko ajan lisää. 

Viatto­min­kaan ei ole turvassa, koska harjoit­te­lu­pai­kat kummit­te­le­vat myös oppilai­tos­ten sähköi­sistä rekry­ka­na­vista:

Riveria­Rek­rystä ja Karelia TUUDOsta.

Yrittäjä/työnantaja:

Karelia TUUDO

Ovelimmat työnan­ta­jat  ilmoit­ta­vat Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opiske­li­joille avoimesta työ- tai harjoit­te­lu­pai­kasta Tuudon kautta osoit­teessa: Tuudo — korkea­kou­luo­pis­ke­li­jan arjen apuri — Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu

Salaiset ohjeet rekis­te­röi­ty­mi­seen, oman katalan yritys­pro­fii­lin luomiseen sekä kohta­lok­kaan ilmoi­tuk­sen julkai­se­mi­seen löydät täältä.

Paikat piinaavat opiske­li­joita Tuudo-sovel­luk­sessa, jota he käyttävät päivit­täin opiske­lussa.

Voit pelotella opiske­li­joita myös erilai­silla projekti- ja opinnäy­te­työ­ai­heilla.

Bilder­ber­gin salalii­ton takia Tuudo-ilmoi­tuk­sen tekeminen on yrityk­selle maksu­tonta, mutta vaatii ensim­mäi­sellä kerralla rekis­te­röi­ty­mi­sen.

Täältä voit vakoilla Karelia-AMK:n harjoit­te­lua­jan­koh­dat.

Riveria­Rekry

Työnan­ta­jana voit kaapata opiske­li­jat ja vasta­val­mis­tu­neet Riveria­Rek­ryn kautta töihin, koulutus- ja oppiso­pi­mus­paik­koi­hin sekä projek­tei­hin.

Palvelun käyttöön­otto: rekis­te­röidy työnan­ta­jana Riveria­Rek­ryyn osoit­teessa: https://oppilaitos.tiitus.fi/riveriarekry -> Liity salaseu­ramme verkos­toon -> Luo yritys­pro­fiili 

Aloita Riveria­Rek­ryn käyttö luomalla yrityk­sel­lesi petol­li­sen houkut­te­leva työnan­ta­ja­pro­fiili.

Luo ja julkaise viekoit­te­leva työpaik­kail­moi­tus tai iske kiinni sopivaan osaajaan suoraan Haavi-toiminnon kautta.

Mikä karmeinta, palvelu on yrityk­sille ilmainen.

Kysy lisää, jos uskallat: Karelia: Mikko Lahti [email protected], Riveria: Tarja Ruuska  [email protected] 

Milja lähti Pohjois-Karjalaan etsimään töitä, eikä koskaan palannut

Yritysten aulainfot Karelian kampuk­silla

Työelämän edustaja, haluatko tulla tapaamaan Karelian opiske­li­joita kampuk­sil­lemme?

Voit tulla esitte­le­mään yritystä ja kertomaan opiske­li­joille harjoit­telu- ja työpai­koista tai muista toimek­sian­noista. Varaamme sinulle esitte­ly­pöy­dän kampuksen aulati­laan. Markki­noimme aulain­foanne opiske­li­joi­den suuntaan.

Sovi aulainfon ajankoh­dasta Karelian Urapal­ve­lui­den kanssa. Ota yhteyttä [email protected].

Hankkeen aikana avoimina olleet harjoit­te­lu­pai­kat

 • YHTEISHARJOITTELU HYVÄRILÄ & PIELISEN RETKI KESÄLLE 2024

  Pielisen Retki on perus­tettu kahden kalas­tuk­sesta ja luonnossa liikku­mi­sesta energiansa ammen­ta­van nurmes­lai­sen eräih­mi­sen toimesta. Päällim­mäi­senä tavoit­tee­namme on tuottaa asiak­kail­lemme laaduk­kaita ja luontoa kunnioit­ta­via palve­luita niin vesillä, mante­reella kuin ruoka­pöy­däs­sä­kin. Toni Helander ja Hanna Jänönen pitävät teistä huolen kaikilla retkil­lämme olipa jalko­jenne alla vesi tai maa. Palve­lemme Nurmek­sessa ja Kolilla Hyvärilä on kuin pieni kylä luonnon…

 • HAETAAN TYÖELÄMÄSSÄOPPIJAA

  K‑Rauta Öystilä Lieksassa tarjoaa raken­ta­mi­sen ja remon­toin­nin tuotteet sekä muut palvelut. Terve­tu­loa tutus­tu­maan paikal­li­seen K‑Rautaan! K‑Rautakauppa Lieksassa hakee työelä­mässä oppijaa esim. liike­­ta­­lou­­den- tai raken­nusa­lan opiske­li­joista. Tarjoamme monipuo­li­sen ympäris­tön oppia liike-elämässä tarvit­ta­via taitoja sekä asiakas­pal­ve­lua. Ota yhteyttä niin saat lisätie­toja: Antti Öystilä puh. 040 5858 530 antti.oystila@k‑rauta.fi

 • Itärajan Helmi hakee puhdis­tusa­lan opiske­li­jaa harjoit­te­le­maan kesäksi 2024!

  Itärajan Helmi sijaitsee Tohma­jär­vellä, Pohjois-Karja­­lassa. Itärajan Helmi tarjoaa majoi­tusta pariai­toissa, tentsi­leissä, ja yhdessä glamour teltassa sekä järjestää erilaisia tapah­tu­mia kuten synty­mä­päi­viä, juhlia, tyky / tyhy tapah­tu­mia. Haetaan itsenäi­seen työsken­te­lyyn pystyvää perus­sii­vous­tai­dot omaavaa opiske­li­jaa, työhön kuuluu myös liina­vaa­te­huolto. Ota yhteyttä: Riitta Okkonen tel:+358447444070 [email protected]

 • Mantsin Pienko­ne­huolto hakee pienko­ne­kor­jaa­jaa!

  2023 perus­tettu pienko­nei­den huoltoon ja korjauk­seen erikois­tu­nut ilomant­si­lai­nen yritys. Millaista tekijää haetaan? Harjoit­te­lija? Työnte­kijä jatkossa? Haetaan reipasta ja oma-aloit­­teista työhar­joit­te­li­jaa erilai­siin pienko­­ne­­huolto- ja korjaus­töi­hin. Kokemus alalta luetaan eduksi. Ota yhteyttä: Markus Vartiai­nen puh. 045 156 6924 Ilomant­siin suuntau­tu­vaan harjoit­te­luun voit saada Otsakor­ven Säätiön apurahaa, joka on tarkoi­tettu asumis- ja liikku­mis­kus­tan­nus­ten katta­mi­seen. Apurahan suuruus on 120 €/viikko,…

 • Heinä­ve­den Rautaan ja Väriin haetaan työnte­ki­jää asiakas­pal­ve­luun ja kassa­työ­hön

  Olemme lämmin­hen­ki­nen perhey­ri­tys Heinä­ve­den keskus­tassa. Meiltä löytyy tuotteet raken­ta­mi­seen, remon­toi­mi­seen, maalauk­seen sekä välineitä vapaa-ajan viettoon. Lisäksi meillä on kotiin­kul­je­tus­pal­velu. Haetaan asiakas­pal­ve­li­jaa rauta­kau­pan kassalle ja muihin asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­viin. Tehtäviin voi kuulua myös näyteik­ku­nan somis­tusta, myynti­työtä ja muita työteh­tä­viä, joita voidaan räätä­löidä tarpeen mukaan. Ota yhteyttä: Milla Nissinen puh. 040 834 9599

 • Työelä­mässä oppimaan K‑Market Kermaan

  Terve­tu­loa työelä­mässä oppimis­jak­solle K‑Market Kermaan Heinä­ve­delle! Meillä pääset tutus­tu­maan monipuo­li­siin päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan työteh­tä­viin. Pereh­dy­tämme sinut eri tehtäviin riippuen oppimis­jak­son tavoit­teista. Oppimis­jak­son sujuessa hyvin yrityk­semme tarjoaa sinulle mahdol­li­suu­den työllis­tyä esim. opiskelun ohessa kesätöi­hin tai valmis­tu­mi­sen jälkeen palkka­työ­hön. Ota yhteyttä: Mika Karhapää puh. 040 575 7876

 • Työelä­mässä oppimaan: K‑Market Citykumpu ja K‑Market Alavin­katu Outokum­mussa

  Terve­tu­loa työelä­mässä oppimisen jaksolle K‑Market Citykum­puun ja K‑Market Alavin­ka­tuun!Meillä pääset tutus­tu­maan monipuo­li­siin päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan työteh­tä­viin. Pereh­dy­tämme sinut eri tehtäviin riippuen oppimis­jak­son tavoit­teista.Oppimis­jak­son sujuessa hyvin, yrityk­semme tarjoaa sinulle mahdol­li­suu­den työllis­tyä esim. opiske­lu­jen ohella kesätöi­hin tai valmis­tu­mi­sen jälkeen palkka­työ­hön. Ota yhteyttä:Jonna ja Sami Vartiai­nenjonna.vartiainen@k‑market.com

 • Nurmeksen Valma­kau­passa tarjolla työelä­mäs­sä­op­pi­mis­paikka liike­ta­lou­den opiske­li­jalle!

  Osuus­kunta Maito­suo­men Valma­kau­pat Maito­suo­men 11 Valma­kaup­paa palvelee omista­jay­rit­tä­jiensä lisäksi myös kulut­ta­jia. Maidon­tuo­tan­non tarvik­kei­den lisäksi Valma­kau­poista saa mm. elintar­vik­keita, pakas­teita, kotita­louk­sien pesuai­neita, suojain­tuot­teita jne.Valma­kaup­po­jen valikoi­missa on myös Valion tuotteita. Osa tuotteista on saata­villa tilauk­sesta myyntie­rit­täin. Pakaste-elintar­­vik­­keita on saata­villa myös isommissa pakkauk­sissa. Nurmeksen Valma­kau­passa on nyt tarjolla työelä­mässä oppimis­paikka liike­ta­lou­den opiske­li­jalle. Kysy lisää ja sovi tapaa­mi­nen Pasin…

 • Männik­kö­län Pirtti Nurmek­sessa etsii kokkia tai ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­li­jaa työelä­mässä oppimaan

  Männik­kö­län Pirtti on rauhal­li­nen juhla- ja kokous­paikka karja­lai­sine pitopal­ve­lui­neen. Meillä voi myös majoittua puuläm­mit­tei­sellä saunalla varus­te­tussa pihamö­kis­sämme. Järjes­tämme myös kursseja ja hiljai­suu­den retriit­tejä. Majata­losta majata­loon ‑retket ovat osa aktivi­teet­te­jamme. Hiihto­ret­ket, yrtti­ret­ket ja hiljai­suu­den hetket tarjoavat tilai­suu­den nauttia ympäröi­västä luonnosta eri vuode­nai­koina. Tarjon­nas­tamme löytyy myös pitopal­ve­lua.Männik­kö­län Pirtti on maankuulu karja­lai­sen ruoka­pe­rin­teen piira­kois­taan. Etsimme nyt joukkoom­me­kok­kia tai…

 • Artesaa­ni­mei­jeri Maito­Ka­re­lia hakee myyjää/asiakaspalveluhenkilöä myymä­lä­ra­vin­to­laan Kiteelle

  Maito­Ka­re­lia jatko­ja­los­taa A2 maitoa, mm. jogurttia ja tuore­juus­toja. Tuotteet valmis­te­taan käsityönä, maitoa ei homoge­ni­soida eikä proses­soida liikaa. Maidon oma rakenne pyritään säilyt­tä­mään mahdol­li­sim­man alkupe­räi­senä. Marjat ja muut raaka-aineet hankitaan läheltä muilta yrittä­jiltä. Maito­Ka­re­lialla on oma myymä­lä­ra­vin­tola, jossa tuotteet myydään ja jatko­ja­los­te­taan edelleen ruoka-annok­siksi.Haemme meijeriin ahkeraa ja omatoi­mista elintar­vi­ke­työstä kiinnos­tu­nutta henkilöä avusta­viin tehtäviin. Esim. tuotteen valmistus,…

 • Työelä­mässä oppija nuori­so­tii­miin Nurmeksen Hyväri­lään

  Hyvärilä on kuin pieni kylä luonnon keskellä. Täällä riittää tekemistä nuorille ja nuorten kanssa toimi­ville kaikkina vuode­nai­koina. Sijait­semme Pohjois-Karja­­lassa, entisellä maati­lalla kauniin Pielisen rannalla. Hyvärilä on myös oiva paikka lomalle, liikun­nalle ja monen­lai­sille tapah­tu­mille. Hyväri­lään haetaan työelä­mässä oppijaa nuori­so­tii­miin esim. eräopas tai nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaa. Jaksolla pääset pereh­ty­mään mm. leiri­kou­lu­jen ja ryhmien ohjaa­mi­seen sekä…

 • Opiske­li­jalle kesätöitä tapah­tu­man toteut­ta­mi­sessa: Pielisen Retki

  Pielisen Retki on perus­tettu kahden kalas­tuk­sesta ja luonnossa liikku­mi­sesta energiansa ammen­ta­van nurmes­lai­sen eräih­mi­sen toimesta. Päällim­mäi­senä tavoit­tee­namme on tuottaa asiak­kail­lemme laaduk­kaita ja luontoa kunnioit­ta­via palve­luita niin vesillä, mante­reella kuin ruoka­pöy­däs­sä­kin. Toni Helander ja Hanna Jänönen pitävät teistä huolen kaikilla retkil­lämme olipa jalko­jenne alla vesi tai maa. Palve­lemme Nurmek­sessa ja Kolilla Haemme opiske­li­jaa töihin kesäta­pah­tu­man raken­ta­mi­nen ja…

 • TKL Kuljetus Lieksassa etsii raskaan kaluston asentajaa ja kuorma-auton kuljet­ta­jaa

  TKL Kuljetus Oy on perhey­ri­tys, joka tarjoaa täyden palvelun jätehuol­toa, kulje­tus­pal­ve­luita, nosto­pal­ve­luita ja maanra­ken­nus­töitä Lieksassa. Haemme meidän nuorek­kaa­seen tiimiimme:Raskaan kaluston asentajaa, huolto- ja korjaus­töi­hin. Kalusto sisältää kuorma-autot, työkoneet ja nosturit. Kokoai­kai­nen työ Kuorma-auton­­kul­­jet­­ta­­jaa, hyöty­ai­nei­den keräyk­seen. Ammat­ti­pä­te­vyy­det tulisi olla suori­tettu Talon tavoille sinut tullaan pereh­dyt­tä­mään Ota yhteyttä:Timo Lehikoi­nen 040–7457543Kimmo Lehikoi­nen 0400–744088

 • Forbicon hakee 1–2 henkilöä raivaus­sa­halla tehtäviin taimi­kon­hoi­to­töi­hin kesäkausille

  Forbicon hakee 1–2 henkilöä raivaus­sa­halla tehtäviin taimi­kon­hoi­to­töi­hin kesäkausille (lumeton aika n. 6 kk). Työmaat sijait­se­vat Torna­to­rin metsissä Ilomant­sissa Huhuksen — Käenkos­ken suunnilla. Sahaajat toimivat itsenäi­sinä yrittä­jinä, useim­mi­ten toimi­ni­miy­ri­tyk­senä. Yrityksen perus­ta­mi­sessa avuste­taan eikä se tule olemaan ongelma. Mieluiten haetaan pitkä­ai­kaista useamman vuoden yhteis­työtä. Palkkaus on työkoh­teen vaikeus­as­teen mukaan määri­telty hehtaa­ri­koh­tai­nen urakka­taksa. Työaika on vapaa ja myös…

 • Ruokkeen lomakylä hakee kokkia kesäkau­delle 2023

  Ruokkeen Lomakylä tarjoaa majoi­tusta ja monipuo­li­sia aktivi­teet­teja kauniissa järvi­mai­se­missa Kesälah­della. Haetaan kokkia kesälle 2023. Toivomme, että pystyt työsken­te­le­mään itsenäi­sesti pereh­dy­tyk­sen jälkeen ja pystyt valmis­ta­maan hyvää ja maukasta lounas- ja lista­ruo­kaa asiak­kail­lemme ja hallitset perus­keit­tiö­työs­ken­te­lyyn liittyvät tehtävät. Arvos­tamme jousta­vuutta, positii­vista asennetta uuden oppimi­seen sekä kykyä tulla toimeen erilais­ten ihmisten kanssa sekä hyviä vuoro­vai­ku­tus­tai­toja. Ota yhteyttä: Mika…

 • Kesätöi­hin Valamoon

  Valamon munkki­luos­tari on ortodok­si­sen uskone­lä­män ja kulttuu­rin elävä keskus, joka saa toimeen­tu­lonsa pääasiassa matkai­lusta. Luonnon­kau­niilla Heinä­ve­dellä sijait­seva luostari ottaa vieraita vastaan ympäri vuoden, kesäaika on matkai­lu­toi­min­nassa vilkkainta aikaa. Vuosit­tain luosta­rissa vierailee noin 100 000 matkai­li­jaa, pyhiin­vael­ta­jaa ja opiston kurssi­laista. Valamossa on kolmi­sen­kym­mentä työnte­ki­jää ja kesäkau­delle tarvit­semme lisätyö­voi­maa erilai­siin tehtäviin ravin­to­lassa, vastaa­no­tossa ja matka­muis­to­myy­mä­lässä. Kahvila-ravintola Trapesa…

 • Media-alan opiske­lija, lähde somet­ta­jaksi Ilomant­siin

  Ilomant­sin Matkai­lu­yh­dis­tys etsii kesäksi 2023 someen ja valoku­vauk­seen pereh­ty­nyttä media-alan harjoit­te­li­jaa Kaipaamme apuasi Ilomant­sin Matkai­lu­yh­dis­tyk­sen (@visitilomantsi) somenä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen, somesi­säl­tö­jen tuotta­mi­seen sekä markki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lien tuotta­mi­seen. Harjoit­te­li­jana tehtä­viisi kuuluu mm. Tehtäviä voidaan räätä­löidä osaami­sesi ja kiinnos­tuk­sen­koh­tei­desi mukaan. Kunhan olet päässyt kartalle Ilomant­sin matkai­lu­ken­tästä, pääset halutes­sasi olemaan myös matkai­lu­neu­von­nassa matkai­lu­pis­teessä Ilomant­sin torilla. Työajat voidaan sopia jousta­vasti, täällä ei tarvitse…

 • Haetaan harjoit­te­li­jaa sisäl­lön­tuo­tan­toon ja pienen yrityksen markki­noin­tiin!

  Puhutko somea tai oletko innos­tu­nut somesi­säl­lön ja ylipää­tään sisäl­lön­tuo­tan­nosta? Lueppa tämä teksti loppuun! Nyt haetaan Myyntitiimi.com-brändille sekä Itsmeharry.fi henki­löbrän­dille harjoit­te­li­jaa markki­noin­tiin ja sisäl­lön­tuo­tan­toon. Harjoit­te­lun aikana pääset tuotta­maan sisältöä myyntiin ja juonta­mi­seen keskit­ty­viin someka­na­viin, raken­ta­maan nykyai­kaista mediaa kuten Podcas­teja, tubevi­deoita sekä tuotta­maan tekstiä tai muuta sisältöä myynnin tueksi. Itsmeharry.fi henki­löbrändi on yrittäjä Harri Koleh­mai­sen juonta­mi­seen ja…

 • Kerman Kone ja Saha Heinä­ve­dellä etsii pienko­ne­kor­jaa­jaa vakitui­seen työsuh­tee­seen

  Onko pienko­nei­den rakentelu intohi­mosi? Meillä on vakitui­nen työ tarjolla osaavalle ja oppimis­ha­lui­selle henki­lölle! Työ on vastuul­lista ja monipuo­lista jossa työnjälki on yrityksen ja itsesi käynti­kortti. Arvos­tamme jousta­vuutta ja yrittä­jä­hen­ki­syyttä työssäsi. Tarjoamme kannus­ta­van ja ammat­ti­tai­toi­sen työyh­tei­sön tueksesi. Työhön sinut pereh­dyt­tää osaava henki­lö­kunta ja emme jätä sinua yksin hanka­las­sa­kaan tilan­teessa. Ota yhteyttä sähkö­pos­tilla tai soitta­malla: [email protected] tai…

 • Ravintola Heinä­kissa Heinä­ve­den keskus­tassa etsii keittiö­apu­laista

  Rento ravintola etsii mukavaa henkilöä joukkoomme. Tarjoamme arkisin monipuo­lista lounasta, viikon­lop­pui­sin toiminnan takaa baari ja karao­ke­ra­vin­tola. Tarjolla olisi avustavia tehtäviä keittiössä, mm. salaat­tien tekoa ja astia­huol­toa. Myös tarjoi­le­maan pääsee sekä viikon­lop­puil­toina mahdol­li­suus baari­mi­koksi, jos kiinnos­tusta löytyy. Kassa­ko­nee­seen pääset myös tutus­tu­maan. Soita tai laita viestiä: 0505914487/Tuija tai sähkö­pos­tia: [email protected]

 • Sotealan opiske­lija, tule kehit­tä­mään osaamis­tasi kehitys­­vamma- ja mielen­ter­veys­työn parissa!

  Levänie­men toimin­ta­kes­kus on aikuisten kehitys­vam­mais­ten ja mielen­ter­veys­kun­tou­tu­jien palve­lua­su­mi­syk­sikkö Heinä­ve­dellä. Lisäksi järjes­tämme asukkail­lemme työ- ja päivä­toi­min­taa. Meillä on 65 asukas­paik­kaa ja yli 50 työnte­ki­jää. Meillä voi työsken­nellä asumi­se­noh­jauk­sessa sekä työ- ja päivä­toi­min­nan ohjauk­sessa. Lisäksi kaikki tukipal­ve­lut (kiinteis­tö­huolto, ruoka­huolto ja puhtaa­na­pito) tuotetaan omana työnä. Meillä on tarjolla monipuo­li­sia tehtäviä kehitys­­vamma- ja mielen­ter­veys­työn parissa Riverian lähihoi­ta­jille sekä kasvatus-…

 • Ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­lija, meillä on sinulle monipuo­li­sia tehtäviä!

  Aivan Outokum­mun keskus­tassa sijait­se­vassa Hotelli Kummussa on pyöri­tetty hotelli- ja ravin­to­la­toi­min­taa vuodesta 1985 lähtien. Hotellin alaker­rassa on ravintola n. 100 hengelle, jossa tarjoil­laan arkisin joka päivä maittavaa kotilou­nasta ja viikon­lop­pui­sin tilauk­sesta juhla­ti­lai­suuk­sia. Talven aikana katuta­soon avautuu erikois­kah­veja ja oman leipomon tuotteita myyvä kahvila. Tutustu meihin ja palve­lui­himme tarkemmin: https://hotellikumpu.fi/ Etsimme nyt Riverian ravintola- ja caterin­ga­lan…

 • Lähde työelä­mässä oppimaan raken­nus­tar­vi­ke­myy­mä­lään Kontio­lah­delle tai Lieksaan!

  PR-Aitta on monipuo­li­nen ja ennen kaikkea palveleva raken­nus­tar­vi­ke­liike. Meillä on toimi­pai­kat Lieksassa ja Kontio­lah­della. Valikoi­miimme kuuluu kaikkea työvaat­teista ja työko­neista raken­nus­tar­vik­kei­siin, Nunna­uu­nei­hin, kiukai­siin ja lemmik­kien ruokiin. Meille tärkeintä on tyyty­väi­nen asiakas. Etsimme nyt joukkoomme merkonomi- tai talon­ra­ken­nusa­lan opiske­li­jaa Kontio­lah­den ja Lieksan myymä­läämme! Meillä pääset tekemään opinto­jesi vaiheesta riippuen kaikkea mitä rauta­tar­vi­ke­myy­mä­län toimin­taan kuuluu: perus­teh­tä­vistä (kuorman…

 • Tarjolla työelä­mässä oppimis­paikka Riverian LVI-asenta­­jalle ja harjoit­te­lu­paikka talotek­nii­kan insinöö­rille (LVI)

  Okun Putkityö on vuonna 1979 perus­tettu outokum­pu­lai­nen LVI-liike. Teemme urakoin­tia, huolto- ja korjaus­töitä monen­lai­sissa toimin­taym­pä­ris­töissä. Asiak­kai­namme on sekä isoja kansain­vä­li­siä yhtiöitä, että yksityi­siä henki­löitä. Meillä on myös LVI-myymälä Outokum­mun Teolli­suus­ky­lässä. Meillä voi toimia LVI-asentajan, LVI-myyjän tai työpääl­li­kön tehtä­vissä. Mitä pääset meillä tekemään? LVI-asenta­­jalle: Jos olet vasta opinto­jesi alussa, voit olla myymä­lässä apuna. Myymä­lässä pääset tutus­tu­maan…

 • Tule meille työelä­mässä oppimaan!

  A&K Heikura Oy on perhey­ri­tys, joka on palvellut Lieksassa vuodesta 1993 ja Nurmek­sessa vuodesta 2013. Työllis­tämme alueella vakitui­sesti 10 henkilöä. Sloga­nimme Aito varao­sa­talo kertoo jo toimin­nas­tamme oleel­li­sen, löydät meiltä laajan kattauk­sen varaosia eri käyttö­koh­tei­siin sekä työkalut joka hommaan, niin ammat­ti­lai­selle kuin kulut­ta­jalle. Reper­tu­aari ei tieten­kään lopu siihen, vaan myymä­lästä löytyy vaikka sun mitä. Ammat­ti­ni­mik­keenä meillä…

 • Merkonomi, lähde työelä­mässä oppimaan K‑Citymarket Lieksaan!

  Terve­tu­loa työelä­mässä oppimis­jak­solle Lieksan K‑Citymarketiin! Meillä pääset tutus­tu­maan monipuo­li­siin päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan työteh­tä­viin. Voit työsken­nellä palve­lu­lin­jas­tolla, keittiön puolella, paisto­pis­teessä, kahvion asiakas­pal­ve­lussa sekä normaa­leilla päivit­täis­ta­va­rao­sas­toilla. Jokai­sella osastolla on oma osasto­vas­taa­vansa, joten joka osastolla sinulla on oma ohjaaja. Meillä voit siis keskittyä työelä­mässä oppimis­jak­solla yhteen osa-alueeseen kerral­laan tai halutes­sasi hankkia laajemman kuvan koko päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan työken­tästä. Ota yhteyttä, niin jutellaan…

 • Brahea Palvelut tarjoaa työelä­mässä oppimis­paik­koja Riverian puhtaus- ja kiinteis­tö­pal­ve­lua­lan opiske­li­joille

  Brahea Palvelut on vuonna 2005 perus­tettu lieksa­lai­nen yritys. Tarjoamme monipuo­li­sia siivousa­lan palve­luita, sekä asioin­tia­pua ja talon­mies­pal­ve­luita Lieksan, Nurmeksen, Juuan ja Valtimon alueella. Kaikessa toimin­nas­samme meille on tärkeintä asiakkaan toiveet ja tarpeet, joiden pohjalta räätä­löimme palvelut aina kullekin sopiviksi. Pyrimme parhaa­seen asiakas­tyy­ty­väi­syy­teen ja siten raken­ta­maan pitkä­kes­toi­sia ja luotta­muk­sel­li­sia asiakas­suh­teita. Palve­lui­tamme käyttää jo yli 300 tyyty­väistä kotita­loutta…

 • Valpas Ratkaisut Oy tarjoaa monipuo­li­sia työssä­op­­pi­­mis- ja harjoit­te­lu­paik­koja sote- ja kasva­tusa­lan opiske­li­joille

  Valpas – Nuorten työpaja tukee ja edistää nuorten elämän­hal­lin­taa ja arjen taitoja, kokonais­val­taista hyvin­voin­tia, itsenäis­ty­mistä, osalli­suutta, yksilöl­listä kasvua ja siirty­mistä koulu­tuk­seen ja työelä­mään sekä auttaa nuorta tunnis­ta­maan osaamis­taan. Toiminta on tarkoi­tettu alle 29-vuotiaille lieksa­lai­sille nuorille.Työpa­ja­toi­minta sisältää yksilö‑, ryhmä- ja työval­men­nusta monipuo­li­sin menetel­min eri työpa­joilla. Nuorten työpajan valmen­tau­tu­jat osallis­tu­vat kiinteistö‑, puu‑, keittiö‑, siivous- ja puhtaanapito‑, taide-…

 • JA Kone Oy etsii liike­ta­lou­den ja autoalan opiske­li­joita työelä­mässä oppimaan

  JA Kone Oy on ajoneuvo- ja pienko­ne­kor­jauk­seen erikois­tu­nut lieksa­lai­nen yritys. Meiltä löytyy myös varao­sa­myy­mälä ja pesupal­ve­lut. Olemme osa kotimaista Autoasi-ketjua. Tarjoamme työssä­op­pi­mis­jak­soja autoalan ja liike­ta­lou­den opiske­li­joille. Meillä on tarjolla monipuo­li­sia työteh­tä­viä, mm: • mootto­ria­jo­neu­vo­jen korjausta • varao­sa­myyn­tiä • varas­ton­hal­lin­taa • myymälän ylläpitoa Voit tulla meille työssä­op­pi­maan jousta­vasti koska vain. Ota yhteyttä: Amal [email protected]. 040 4875…

 • Hounimaa Oy etsii talon­ra­ken­nusa­lan opiske­li­jaa harjoit­te­luun purku- ja asbes­ti­töi­hin

  Hounimaa Oy tekee pääasiassa erilaisia purku­töitä ja on erikois­tu­nut asbes­ti­pur­kuun. Toiminta-alueemme on koko Pohjois-Karjala, toimi­ti­lamme sijaitsee Joensuussa ja toimi­pis­teemme Lieksassa. Etsimme nyt talon­ra­ken­nusa­lan opiske­li­jaa harjoit­te­luun purku- ja asbes­ti­töi­hin Harjoit­te­li­jana tehtä­viisi kuuluu mm. erilaiset purkutyöt työmailla tai yksityis­asiak­kai­den kiinteis­töissä asbes­ti­työt, esim. suojauk­sien teko, asbestin poisto (esim. lattian hionta, putkien kuori­mi­nen) ilmanäyt­tei­den otto asbes­ti­koh­teista työlait­tei­den pakkaus ja…

 • Kehit­tä­mis­teh­tä­viä matkailu- tai media-alan opiske­li­jalle

  KoiHu Adven­tu­res on Ilomant­sin Huhuk­sessa toimiva ohjelmapalvelu‑, matkailu- ja majoi­tus­yri­tys. Yritystä luotsaa­vat yhdessä sisaruk­set Päivi, Pirkko ja Petri Lehtinen. Järjes­tämme erilaisia ohjel­ma­pal­ve­luita, mm. melon­ta­ret­kiä ja turve­hoi­toja sekä tarjoamme mökki­ma­joi­tusta ja tilauk­sesta pieni­muo­toista ruoka­pal­ve­lua. KoiHun toiminta-ajatuk­­sena on luoda asiak­kaalle mahdol­li­sim­man kiireetön elämys, jossa saa rauhassa opetella ja nauttia. Retket räätä­löi­dään aina asiakkaan osaamisen mukaan ja pyritään…

 • Monipuo­li­nen harjoit­te­lu­paikka matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jalle kesäse­son­kiin 2023

  Olemme yrittä­jä­pa­ris­kunta Tuija Laurosen ja Jorma Mustosen luotsaama monia­lai­nen matkai­lua­lan yritys Möhkössä. Kesäse­son­gin aikaan apunamme häärii lisäksi 3–4 kausi­työn­te­ki­jää. Meillä on useita eri toimia­loja: Savot­ta­kah­vila Möhkön Manta toimii kesäkah­vi­lana Möhkön ruukin alueella. Mantan Majatalo tarjoaa huoneis­to­ma­joi­tusta sekä juhla- ja kokous­pal­ve­luita. Mantan Luonto­pal­ve­lut toteuttaa erilaisia retkiä ja luonto-ohjel­­ma­­pal­­ve­­luita. Mantan Majatalo ja Mantan Luonto­pal­ve­lut toimivat ympäri vuoden.…

 • Opinnäy­te­työ­mah­dol­li­suus matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jalle

  Taiste­li­jan Talo itära­jalla Ilomant­sin Hattu­vaa­rassa tarjoaa majoitus‑, ravitsemis‑, ravintola- ja ohjel­ma­pal­ve­luita kesäai­kaan päivit­täin ja talvi­kau­della sopimuk­sen mukaan. Talo sijaitsee 150 km pituisen sotahis­to­riasta kertovan rengas­rei­tin Ilomant­sin Sotatien varrella. Voit tutustua tarkemmin meihin ja palve­lui­himme osoit­teessa taistelijantalo.fi Vilkkaan kesäkau­den jälkeen suuntaamme katseet yrityksen kehit­tä­mi­seen sekä seuraa­vaan matkai­lu­kau­teen. Etsimme nyt matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jaa avuksemme kehit­tä­mis­teh­tä­viin Opinnäy­te­työ…

 • STC Tuotanto etsii opiske­li­jaa työhar­joit­te­luun tai opinnäy­te­työn tekijäksi

  Haemme joukkoomme media-alan, tieto­jen­kä­sit­te­lyn tai liike­ta­lou­den opiske­li­jaa harjoit­te­luun Harjoit­te­lun sisältö ja kesto muodos­te­taan yhdessä opiske­li­jan kiinnos­tuk­sen kohteiden, osaamisen ja meidän tarpeiden mukaan. Tehtäviä on tarjolla ainakin video­ku­vauk­sen ja siihen liittyvän äänityön, valoku­vauk­sen, virtu­aa­liym­pä­ris­tö­jen sekä sosiaa­li­sen median markki­noin­nin parissa. Mahdol­li­suus opinnäy­te­työ­toi­mek­sian­toon esimer­kiksi markki­noin­nin kehit­tä­mi­sen tai VR-ympäris­­tö­­jen kehittämisen/tutkimuksen tiimoilta. Harjoit­te­lu­paikka sijaitsee Ilomant­sissa. Osittai­nen mahdol­li­suus etätöihin. Keitä me…

 • Restonomi tai ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­lija, lähde harjoit­te­luun pikku­jou­luse­son­kiin Annin Kartanoon Kiteen Koivi­kolle

  Kiteen Koivi­kolla Puhok­sessa 6‑tien varrella toimii laaja matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan yritysten yhteen­liit­tymä, joka tarjoaa mm. majoitus‑, ravintola‑, kauppa- ja ohjel­ma­pal­ve­luita. Alueella toimii karta­no­ra­vin­tola, majoi­tus­yri­tys, oman tilan tuotteita ja paikal­li­sia käsityö­tuot­teita myyvä maalais­puoti, oman tilan maidosta luomu­jää­te­löä valmis­tava jääte­lö­teh­das, navetta, ratsu­talli ja puutarha. Annin Kartano vastaa histo­rial­li­sessa Koivikon karta­no­ra­ken­nuk­sessa sijait­se­van lounas­ra­vin­to­lan toimin­nasta ja pitopal­ve­lusta. Etsimme nyt…

 • Tarjolla eri alojen työelä­mäs­sä­op­pi­mis­paik­koja Kiteellä!

  Goodwill Kitee on Honka­­lampi-Säätiön kierrä­tys­myy­mälä Kiteellä. Goodwill on voittoa tavoit­te­le­ma­ton kierrä­tys­myy­mälä, jonka tuotoilla valmen­ne­taan, kuntou­te­taan ja työllis­te­tään paikal­li­sesti – myös heitä, joille työllis­ty­mi­nen olisi muutoin haastavaa. Meillä on tarjolla monipuo­li­sia työteh­tä­viä Riverian eri aloille, mm. liike­ta­lou­den, markki­noin­nin, tekstii­lia­lan, logis­tii­kan ja puhtaa­na­pi­toa­lan opiske­li­jalle! Lajittelu, hinnoit­telu, hyllytys Asiakas­pal­velu ja kassatyö Somis­ta­mi­nen, entisöinti, ”tuunaus”, ompelu Logis­tiikka – kulje­tus­pal­ve­lut,…

 • Harjoit­te­lu­paikka ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­li­jalle tai resto­no­mille Villa Ruusu­lassa Rääkky­lässä

  Villa Ruusula on Rääkky­lässä, pohjoisen Saimaan rannalla sijait­seva tapah­tu­ma­paikka, jossa järjes­te­tään taitee­seen ja hyvin­voin­tiin liittyviä tapah­tu­mia, kursseja ja koulu­tuk­sia. Tilat ovat myös vuokrat­ta­vissa yritysten, yhtei­sö­jen ja yksityis­hen­ki­löi­den tilai­suuk­siin. Vierailla on mahdol­li­suus varata konsertti, kante­le­tunti tai yhteis­lau­lu­hetki Villa Ruusulan perus­ta­jan, Sari Kaasisen kanssa tai viettää Ruusu­lassa ikimuis­toi­nen saunailta. Villa Ruusula kuuluu Karelia á la carte-verkos­­toon ja tarjoilu…

 • Koivikon Kartano etsii matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jaa harjoit­te­luun majoi­tus­pal­ve­lui­hin ja tilapuo­tiin

  Kiteen Koivi­kolla Puhok­sessa 6‑tien varrella toimii laaja matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan yritysten yhteen­liit­tymä, joka tarjoaa mm. majoitus‑, ravintola‑, kauppa- ja ohjel­ma­pal­ve­luita. Alueella toimii majoi­tus­yri­tys, karta­no­ra­vin­tola, oman tilan tuotteita ja paikal­li­sia käsityö­tuot­teita myyvä maalais­puoti, oman tilan luomu­mai­dosta jäätelöä valmis­tava jääte­lö­teh­das, navetta, ratsu­talli ja puutarha. Etsimme nyt matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jaa monipuo­li­siin tehtäviin majoi­tus­pal­ve­lui­hin ja Tilapuo­tiin Majoi­tus­puo­lella tehtä­viisi…

 • Matkai­lua­lan opiske­lija, tule kehit­tä­mään kanssamme kestävän matkailun polkua

  Paavolan Loma-asunnot ja Männik­kö­län Pirtti ovat matkai­lua­lan yrityksiä Nurmek­sessa.Olemme mukana kestävän matkailun kehit­tä­mi­sen Sustai­nable Travel Finland (STF) ‑ohjel­massa, johon yhtenä toimen­pi­teenä kuuluu kestävän matkailun kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man laati­mi­nen. Toivomme apuasi kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man laati­mi­seen. Kehit­tä­mis­suun­ni­telma sisältää yrityksen lähtö­ti­lan kuvauksen ja toimen­pi­de­suun­ni­tel­man. Kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man tulee huomioida kaikki yrityksen toiminnot, joita STF-merkki tulee koskemaan. Lisäksi toimen­pi­de­suun­ni­tel­massa tulee huomioida kaikki kestä­vyy­den ulottu­vuu­det (talou­del­li­nen,…

 • Harjoit­­telu-/opin­­näy­­te­­työ­­mah­­dol­­li­­suus myynnin ja markki­noin­nin parissa

  Tiesitkö, että Nurmek­sessa valmis­te­taan sukkia? Tesema Oy on suoma­lai­nen sukka­teh­das. Valmis­tamme sukkia yli 30 vuoden kokemuk­sella Nurmeksen sukka­teh­taal­lamme. Sukkamme ovat suosit­tuja erityi­sesti urhei­li­joi­den ja luonnossa liikku­jien käytössä. Teseman sukkien kestävyys testataan vaati­vissa olosuh­teissa, sillä yli 500 000 Suomen armeijan varus­miestä on käyttänyt Teseman sukkia. Jokainen sukka­pa­rimme tarkis­te­taan käsin, jotta asiakas saa varmasti laaduk­kaan tuotteen. Käytämme…

 • Harjoit­te­lu­paikka media­no­mille

  Lakeland Karelia Oy on kahden naisen luotsaama monipuo­li­nen elämys­pal­ve­lu­yri­tys, joka toimii Pohjois- ja Etelä-Karjalan sekä Etelä-Savon alueella, Lappeen­ran­nasta Joensuu­hun. Vuokraamme monen­lai­sia harras­te­vä­li­neitä ja kalustoa: mm. kirkko­vene, kajakkeja, maasto­pyö­riä, sup-lautoja, retkei­ly­va­rus­teita (teltat, riippu­ma­tot, makuu­pus­sit, trangiat), frisbee­­golf-rataa & kiekkoja ja pihape­lejä. Talvi­mat­kai­li­joille ja ‑retkei­li­jöille meillä on potku­kelk­koja, liuku­lu­mi­ken­kiä, retki­luis­ti­mia ja luistimia sekä suksia. Majoit­tu­jille löytyy ranta­hu­vi­loita, liina­vaa­te­set­tejä…

 • Konetek­nii­kan insinöö­rio­pis­ke­lija, tule meille kehit­tä­mään suunnit­te­luo­saa­mis­tasi!

  Kesmac Oy on laser- ja vesileik­kauk­seen erikois­tu­nut konepaja Kiteellä ja Kesälah­della. Tuotan­tomme keskittyy mittaviin osako­ko­nai­suuk­siin, kuljet­ti­miin ja säiliö­ra­ken­tei­den valmis­ta­mi­seen. Halli­ti­laa meillä on yksi hehtaari ja nosto­ky­kyä 20 tonnia. Pystymme vastaa­maan myös haasta­viin toteu­tuk­siin: sen mahdol­lis­taa oma suunnit­te­lu­tii­mimme, laser- ja vesileik­kaus­lin­jas­tot, automaat­ti­mus­taus­linja, nykyai­kai­set laser­hit­sauk­set sekä robot­ti­hit­sauk­set osaavassa ohjauk­sessa. Uutuutena meillä nyt 3D-valmistus. Lue lisää meistä, tuotan­nosta…

 • Harjoit­te­lu­paik­koja lähihoi­ta­jalle, sairaan­hoi­ta­jalle, sosio­no­mille ja fysio­te­ra­peu­tille

  Verkko­lam­men hoitokoti on Polvi­jär­ven Sotku­massa sijait­seva yksityi­nen mielen­ter­veys­kun­tou­tu­jille tarkoi­tettu hoitokoti. Toimin­ta­pe­ri­aat­tee­namme on tarjota asiak­kail­lemme turval­li­nen ja viihtyisä koti, jossa yksilöl­listä ohjausta ja tukea on aina saata­villa. Asiak­kaamme ovat melko omatoi­mi­sia: heistä 3 on palve­lua­su­mi­sessa ja 16 tehos­te­tun palve­lua­su­mi­sen piirissä. Motivaa­tio liikku­mi­seen ja arjen askarei­den tekemi­seen on kuitenkin monilla asukkail­lamme haaste. Siksi tarvit­semme tekijöitä, joilla on…

 • Kotisai­raan­hoi­to­pal­ve­lut Sa-Tu Väisänen Oy etsii opinnäy­te­työn tekijää sotea­lalta

  Olemme nurmes­lai­nen yksityi­nen kotipal­ve­luita tuottava yritys. Tarjoamme kotihoi­to­pal­ve­lua ympäri­vuo­ro­kau­ti­sesti – ihmiseltä ihmiselle, tervey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten tarjoa­mana luotet­ta­vasti, korkealla ammat­ti­tai­dolla. Etsimme nyt opinnäy­te­työn tekijää Tehtä­vä­näsi on työyh­tei­sön kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man laati­mi­nen. Kyseessä on lakisää­tei­nen dokumentti, joka perustuu yritysten yt-lakiin, joka astuu voimaan vuoden 2023 alusta. Työyh­tei­sön kehit­tä­mis­suun­ni­telma koskee kaikkia yrityksiä, joissa on yli 20 työnte­ki­jää. Kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mamme keskeisiä osa-alueita tulevat…

 • Monien mahdol­li­suuk­sien Koli — lähde yhteis­har­joit­te­luun!

  Ainut­laa­tui­nen mahdol­li­suus harjoi­tella kolmessa kehit­ty­vässä matkai­lua­lan yrityk­sessä Kolin kauniissa kansal­lis­mai­se­missa! Harjoit­te­lu­jakso jakaantuu kolmen yrityksen kesken, jokai­sessa yrityk­sessä työsken­nel­lään sopimuk­sen ja tarpeen mukaan. Hyvä tilaisuus tutustua yritys­toi­min­taan ja erilai­siin työteh­tä­viin. Majoitus järjestyy tarvit­taessa. harjoit­te­lu­paikka matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jalle Harjoit­te­lu­paikka puutarha-ala Projek­tio­pin­not ja opinnäy­te­työt lisätie­toa harjoit­te­luista: Karelia Mikko Lahti [email protected] puh. 050 306 7476Riveria Tarja Ruuska [email protected]

 • Koli Activella tarjolla monipuo­li­sia ravintola- ja matkai­lua­lan harjoit­te­lu­paik­koja

  Meillä on kaksi matkai­lua­lan yritystä: Koli Active Oy, jonka palve­lui­hin kuuluvat ravin­to­la­pal­ve­lut, aktivi­tee­tit, varus­te­vuo­kraus, opaspal­ve­lut ja erikois­ma­joi­tuk­set sekä Koli Companies Oy, jonka palve­lui­hin kuuluvat ravin­to­la­pal­ve­lut, majoitus, panimo­toi­minta sekä kulje­tus­pal­ve­lut. Voit tutustua meihin ja kaikkiin palve­lui­himme verkko­si­vuil­lamme: https://koliactive.com/ Etsimme nyt opiske­li­joita harjoit­te­lui­hin eri liike­toi­min­toi­himme Harjoit­te­lu­paik­koja on tarjolla ravintola- ja majoi­tus­toi­min­noissa, ohjel­ma­pal­ve­luissa sekä markki­noin­nin ja myynnin puolella.…

 • Itä-Suomen Ilmalämpö etsii talotek­nii­kan opiske­li­jaa harjoit­te­luun

  Olemme lämpö­pump­pui­hin ja kylmä­tek­niik­kaan erikois­tu­nut yritys Kiteellä. Toimimme Kiteeltä käsin, mutta palve­lemme koko Pohjois-Karjalan alueella. Palve­lui­himme kuuluvat ilmaläm­pö­pump­pu­jen ja lämmi­tys­jär­jes­tel­mien asennuk­set ja huollot sekä kylmä­huo­nei­den korjauk­set ja asennuk­set. Etsimme nyt Riverian ilman­vaih­toa­sen­ta­jao­pis­ke­li­jaa harjoit­te­luun Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi sisäl­ty­vät mm. ilmaläm­pö­pump­pu­jen ja lämmi­tys­jär­jes­tel­mien asennuk­set ja huollot ohjaajan opastuk­sessa. Työteh­tä­vät vaativat perus­osaa­mista sähkö‑, LVI- ja kylmä­alalta. Meillä pääset kehit­tä­mään…

 • Talosäätö Oy:llä Kiteellä harjoit­te­lu­paikka talotek­nii­kan opiske­li­jalle

  Kitee­läi­nen Talosäätö Oy on Itä-Suomen alueella toimiva kiinteis­tö­jen tekniseen kunnos­sa­pi­toon (LVISA) suuntau­tu­nut yritys. Huollamme, korjaamme ja asennamme automaa­tio­lait­teita, sähkö­lait­teita, kameravalvonta‑, rikosil­­moi­­tus- ja kulun­val­von­ta­jär­jes­tel­miä. Huoleh­dimme sopimus­pe­rus­tei­sesti tekni­sestä kunnos­sa­pi­dosta. Teemme myös automaa­tiou­ra­koin­tia, ja toimimme Caverion- ja Ouman valvon­ta­lait­tei­den jälleen­myy­jänä. Henki­lö­kun­taamme kuuluu kahden yrittäjän lisäksi 6 työnte­ki­jää. Etsimme nyt talotek­nii­kan opiske­li­jaa harjoit­te­luun Harjoit­telu soveltuu sekä Riverian että Karelian…

 • Ilonvuoksi Oy etsii elintar­vi­kea­lan tai liike­ta­lou­den opiske­li­jaa harjoit­te­luun Lieksaan ja Joensuu­hun

  Pyöri­tämme kesäai­kaan kontti­kah­vi­laa sekä lasten pomppu­lin­na­puis­toa Joensuun ja Lieksan toreilla. Valmis­tamme itse italia­lais­tyyp­pistä gelato­jää­te­löä ja erikois­me­huja, kuten graniit­taa ja smoot­hieita. Etsimme nyt elintar­vi­kea­lan tai liike­ta­lou­den opiske­li­jaa harjoit­te­luun sekä markki­noin­nin opiske­li­jaa digimark­ki­noin­nin kehit­tä­mis­pro­jek­tiin Kahvi­lassa tehtä­viisi kuuluu mm. taval­lis­ten ja erikois­kah­vien valmis­ta­mi­nen, artesaa­ni­jää­te­lön eli italia­lai­sen gelaton valmistus, myynti ja asiakas­pal­velu, muiden kahvi­la­tuot­tei­den sekä lasten pomppu­lin­na­puis­ton lipun­myynti Lieksan…

 • Zappi Ky etsii graafisen tai media-alan opiske­li­jaa harjoit­te­luun tai projek­ti­työ­hön

  Zappi on tatuoin­teja ja luukoruja valmis­tava nurmes­lai­nen yhden naisen yritys. Parhaim­man käsityk­sen tuotteista ja palve­luis­tamme saat tutus­tu­malla verkko­kaup­paan osoit­teessa: www.zappi.fi Etsin nyt graafisen tai media-alan opiske­li­jaa harjoit­te­luun tai projek­tiin Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluvat mainosten ja markki­noin­nin suunnit­telu sekä korujen valmistus ja suunnit­telu. Toivomme, että sinulla on tieto­tek­ni­set taidot hallussa ja ohjel­mis­to­jen tuntemus on iso etu. Jos…

 • Karjalan Tili ja Talous Kiteellä etsii merkonomi- tai trade­no­mio­pis­ke­li­jaa harjoit­te­luun

  Karjalan Tili ja Talous Oy osana Vastatili-yhtiöitä tarjoaa tilitoi­mis­to­pal­ve­lua pienille ja keski­suu­rille yrityk­sille. Palve­lui­himme kuuluvat mm. kirjan­pito, palkan­las­kenta, osto- ja myynti­res­kont­ran hoita­mi­nen sekä yritysten ja yrittä­jien neuvonta ja konsul­toin­ti­pal­ve­lut lähes kaikissa yrityksen asioissa. Kiteen toimis­tol­lamme työsken­te­lee 3 kirjan­pi­don rautaista ammat­ti­laista. Etsimme joukkoomme merkonomi- tai trade­no­mio­pis­ke­li­jaa harjoit­te­luun Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluvat kaikki samat tehtävät, joita meidän ammat­ti­lai­set­kin…

 • K‑Rauta Hurri Kiteellä etsii harjoit­te­li­jaa

  K‑Rauta Hurri on palveleva erikoi­sa­lan kauppa, jonka valikoi­miin kuuluvat raken­nus­tar­vik­keet, käsi- ja sähkö­työ­vä­li­neet, maalit, tapetit, lattian­pääl­lys­teet, puutarha- ja kiinteis­tö­tar­vik­keet, kiinnik­keet, heloi­tuk­set, LVI- ja sähkö­tar­vik­keet sekä maata­lou­den tuotteet. Ala on todella kausi­luon­tei­nen, joten henki­lö­kun­nan määrä vaihtelee vuoden­ajan mukaan ja vilkkaalla kevät- ja kesäkau­della se lähes tuplaan­tuu.   Kaipaamme nyt myymälään maata­lou­desta ja pienko­nei­den myynnistä kiinnos­tu­nutta henkilöä…

 • Annala­ko­dit Oy hakee sairaan­­hoi­­taja- ja sosio­no­mio­pis­ke­li­joita harjoit­te­luun Kesälah­delle

  Annala­ko­dit tarjoaa ikäih­mi­sille tehos­tet­tua palve­lua­su­mista maalais­mai­se­man keskellä kahdessa hoito­ko­dissa Kesälah­della. Henki­lö­kun­taamme kuuluu 4 sairaan­hoi­ta­jaa, fysio­te­ra­peutti, 9 lähihoi­ta­jaa, 6 hoiva-avustajaa, 3 lähihoi­ta­jaa oppiso­pi­muk­sella, sosionomi-lähihoi­­taja ja oma keittäjä. Tutustu hoito­ko­tiimme ja tiloi­himme tarkemmin 360⁰-virtu­aa­­lie­­sit­­te­­lyn kautta: https://hoitokotiannala.fi/galleria/ Tarjoamme harjoit­te­lu­paik­koja sairaan­­hoi­­taja- ja sosio­no­mio­pis­ke­li­joille Harjoit­te­li­jan työteh­tä­viin lukeutuu asukkai­den perus­hoito, lääke­hoito, mahdol­li­sesti saatto­hoito, haavan­hoito, kuntout­tava hoitotyö. Sairaan­hoi­ta­jao­pin­noissa sinulla on mahdol­li­suus perehtyä…

 • Koivikon Kartano etsii matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jaa harjoit­te­luun Kiteen Koivi­kolle

  Kiteen Koivi­kolla Puhok­sessa 6‑tien varrella toimii laaja matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan yritysten yhteen­liit­tymä, joka tarjoaa mm. majoitus‑, ravintola‑, kauppa- ja ohjel­ma­pal­ve­luita. Alueella toimii majoi­tus­yri­tys, karta­no­ra­vin­tola, oman tilan tuotteita ja paikal­li­sia käsityö­tuot­teita myyvä maalais­puoti, oman tilan luomu­mai­dosta jäätelöä valmis­tava jääte­lö­teh­das, navetta, ratsu­talli ja puutarha. Etsimme nyt matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jaa harjoit­te­luun monipuo­li­siin tehtäviin majoitus- ja muihin palve­lui­himme…

 • Elintar­vi­kea­lan opiske­lija! Tule jääte­lö­teh­taalle ja tilapuo­din outletiin harjoit­te­luun!

  Kiteen Koivi­kolla Puhok­sessa 6‑tien varrella toimii laaja matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan yritysten yhteen­liit­tymä, joka tarjoaa mm. majoitus‑, ravintola‑, kauppa- ja ohjel­ma­pal­ve­luita. Alueella toimii oman tilan luomu­mai­dosta jäätelöä valmis­tava jääte­lö­teh­das, majoi­tus­yri­tys, karta­no­ra­vin­tola, oman tilan tuotteita ja paikal­li­sia käsityö­tuot­teita myyvä tilapuoti, navetta, ratsu­talli ja puutarha. Alueella toimiva By Maitola Oy etsii jääte­lö­teh­taan outletiin, tilapuo­tiin ja jääte­lö­teh­taalle elintar­vi­kea­lan opiske­li­jaa…

 • Karja­lan­ruusu M. Halonen etsii puutarha-alan opiske­li­joita harjoit­te­luun

  Karja­lan­ruusu M. Halonen on kukkien alkutuot­taja ja puutar­ha­tila Rääkkylän Rasivaa­rassa. Kasvi­huo­neis­samme viljel­lään laajaa valikoi­maa kesäkuk­kien ja hyöty­kas­vien taimia, ja tilalla on harvi­nai­nen hehtaarin kokoinen kukka­pelto. Tilalla järjes­te­tään vuosit­tain elokuussa Kukka­kuh­haus, joka on laajalti tunnettu ja pidetty kesäta­pah­tuma. Meillä työsken­te­lee yrittäjän lisäksi keski­mää­rin kolme kokoai­kaista työnte­ki­jää. Etsimme nyt puutarha-alan opiske­li­joita harjoit­te­luun Puutar­halla on kolme sesonkia: maalis-kesäkuussa…

 • Marja­paikka Oy:llä Valti­molla tarjolla harjoit­te­lu­paik­koja puutarha-alan opiske­li­joille

  Marja­paikka on valti­mo­lai­nen puutarha-alan yritys. Puutarhan ohella meillä on tilamyy­mälä, jossa on myynnissä mm. naisten­vaat­teita, tekstii­leitä, kyntti­löitä ja luonnon kosme­tiik­kaa. Kauppa­puu­tar­has­tamme löytyy kasveja laidasta laitaan. Tilal­lamme ovat myynnissä puut, pensaat, perennat, kesäkukat ja yrtit. Etsimme nyt puutarha-alan opiske­li­joita kesähar­joit­te­luun puutar­halle Työteh­tä­viin lukeu­tu­vat puutarhan kevättyöt: mm. ruuku­tusta, istut­ta­mista ja kitke­mistä, kastelua sekä kukka­myyn­tiä.  Työt alkavat yleensä…

 • Kivik­ko­lan Maneesi Oy Nurmek­sessa etsii maata­lous­a­lan harjoit­te­li­jaa

  Kivik­ko­lan tilaan kuuluu maneesi ja maatila Nurmek­sessa. Peltomme ovat luomu­vil­je­lyssä ja kasva­tamme hevosia sekä kyyttöjä luonnon­mu­kai­sen tuotannon menetel­min. Ratsas­tus­toi­min­taa pyörittää Kivik­ko­lan Maneesi Oy, tarjoamme vuokralle pihat­to­paik­koja ja järjes­tämme ratsas­tus­tun­teja. Toimimme myös yhteis­työssä toisen maano­mis­ta­jan kanssa, jonka perin­ne­bio­toop­peja laidun­namme. Etsimme nyt ahkeraa ja oma-aloit­­teista maata­lous­a­lan harjoit­te­li­jaa joukkoomme. Työteh­tä­viä on tarjolla tilalla laaja kirjo ja voimme räätä­löidä…

 • Pienko­ne­kor­jaaja, tule Kiteen Konedie­se­lille työelä­mässä oppimaan!

  Kiteen Konedie­sel myy ja huoltaa vapaa-ajan koneita: mönki­jöitä, mopoja, ruohon­leik­ku­reita, veneitä ja perämoot­to­reita. Lisäksi meiltä löytyy Valtra-trakto­­rei­­den ja Sampo-leikkuu­­pui­­mu­­rei­­den huolto ja korjaamo. Kiteen liikkeel­lämme työsken­te­lee 11 työnte­ki­jää myynnin, varas­toin­nin, huollon ja kirjan­pi­don parissa sekä esimies­teh­tä­vissä. Etsimme nyt pienko­ne­kor­jaa­jao­pis­ke­li­jaa syys- tai talvi­kau­delle korjaamon ja myymälän puolelle Harjoit­te­lun aloitusa­jan­kohta voidaan sopia jousta­vasti opinto­jesi mukaan. Toivomme, että pääset…

 • Lieksan Kotipirtti ja Hoitokoti Hopeapaju etsivät hoitoalan harjoit­te­li­joita Lieksaan ja Pekan Palve­lu­ko­tiin Ylämyl­lylle

  Olemme yksityi­nen hoiva-alan yritys, jolla on yhteensä kaksi hoivayk­sik­köä Lieksassa ja yksi Ylämyl­lyllä. Lieksan yksiköt Kotipirtti ja Hoitokoti Hopeapaju ovat erikois­tu­neet ikään­ty­nei­den palve­lua­su­mi­seen, tehos­tet­tuun palve­lua­su­mi­seen, kotihoi­toon ja kotisai­raan­hoi­toon. Ylämyl­lyllä toimiva Pekan Palve­lu­koti on kehitys­vam­mais­ten palve­lua­su­mi­seen ja päivä­toi­min­taan erikois­tu­nut yksikkö.  Meillä työsken­te­lee yhteensä yli 40 työnte­ki­jää. Etsimme nyt kaikkiin yksiköi­himme sairaan­­hoi­­taja- ja sosio­no­mio­pis­ke­li­joita sekä lähihoi­­taja- ja…

 • Maijan Juhla- ja pitopal­velu etsii ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­li­jaa harjoit­te­luun

  Maijan Juhla- ja pitopal­velu toimii entisen Ojamäen koulun tiloissa Kiteellä. Panos­tamme paikal­li­sen ruoka­kult­tuu­rin vaali­mi­seen ja arvos­tamme lähiruo­kaa. Pito- ja juhla­pal­ve­lumme käyttää tuoreita raaka-aineita paikal­li­silta tuotta­jilta, riista­ti­loilta ja omalta kasvi­maalta. Teemme juhla- ja pitopal­ve­lua omissa ja asiakkaan tiloissa. Meiltä löydät karja­laista vieraan­va­rai­suutta, herkul­li­sia perin­ne­ruo­kia ja uusia makue­lä­myk­siä parhaim­mil­laan. Tilois­samme on A‑anniskeluoikeudet. Etsimme nyt ravintola- ja caterin­ga­lan…

 • Suomen Hoiva­koira Kolilla etsii matkai­lua­lan harjoit­te­li­jaa

  Suomen Hoiva­koira on yhtei­söl­li­siä hyvin­voin­ti­pal­ve­luja tuottava kolilai­nen yritys. Haluamme edistää sekä ihmisten keski­näistä että ihmisten ja eläinten sekä muun ympäris­tön välistä yhtei­sym­mär­rystä, luotta­musta ja yhteis­työtä. Hoiva­koi­ran palve­lui­hin kuuluvat koulutus sekä erilaiset kurssit, lomat ja teema­päi­vät. Palve­luille on leimal­lista kiireet­tö­myys, pysäh­ty­mi­nen elämän äärelle. Usein tapah­tu­miin sisältyy toiminnan vasta­pai­noksi syväl­listä itsetut­kis­ke­lua sisäisen muutoksen merkeissä. Kesäkau­della toimimme paljon…

 • Attendo Esteri tarjoaa harjoit­te­lu­paik­koja sairaanhoitaja‑, lähihoitaja‑, sosionomi- sekä fysio­te­ra­piao­pis­ke­li­joille

  Attendo Esteri on Kiteen keskus­tassa sijait­seva ikäih­mis­ten asumi­syk­sikkö. Meillä on yhteensä 41 asukas­paik­kaa: 10 paikkaa vaikea­vam­mai­sille ikään­ty­neille sekä 31 paikkaa tehos­te­tun palve­lua­su­mi­sen asiak­kaille. Yksikös­sämme työsken­te­lee 2 sairaan­hoi­ta­jaa tiimi­sai­raan­hoi­ta­jina, 25 vakituista ja 10 määrä­ai­kaista lähihoi­ta­jaa ja hoiva-avustajia, hoitoa­pu­lai­sia, siistijä sekä oma kokki. Etsimme nyt joukkoomme sairaanhoitaja‑, lähihoitaja‑, sosionomi- sekä fysio­te­ra­pia­har­joit­te­li­joita Harjoit­te­luun kuuluvat perus­am­ma­til­li­set tehtävät, mutta meillä…

 • JIP Isännöinti etsii talous­hal­lin­non ja isännöin­nin harjoit­te­li­jaa Lieksan ja Juuan toimi­pis­teelle

  Joen Isännöintipalvelu/JIP Isännöinti on täyden palvelun isännöinti- ja kiinteis­tö­alan konsul­toin­tiy­ri­tys. Meillä on lähes 40 vakituista työnte­ki­jää kolmessa toimi­pis­teessä Joensuussa, Lieksassa ja Juuassa. Työteh­tä­viä löytyy isännöin­nin, teknisen isännöin­nin, talous­hal­lin­non, vuokraus­toi­min­nan ja asiakas­pal­ve­lun piiristä. Olemme kasvava ja kehittyvä yritys, joka tarvitsee jatku­vasti uutta osaamista rivei­hinsä. Etsimme nyt talous­hal­lin­non ja isännöin­nin traineeta Lieksan ja Juuan toimi­pis­teel­lemme. Meillä on…

 • Kauppa­rinne Oy Rääkky­lässä etsii harjoit­te­li­jaa kesäkau­delle

  Olemme Rääkkylän Rasivaa­rassa toimiva rauta­kauppa. Valikoi­mis­samme ovat mm. raken­nus­tar­vik­keet, maalit, jäteve­si­jär­jes­tel­mät, akku- ja sähkö­työ­vä­li­neet, sahat ja puutar­ha­työ­vä­li­neet, kodin­ko­neet ja keittiö­ka­lus­teet, kiväärin ja haulikon patruunat sekä paljon muuta. Hoidamme kulje­tuk­set omalla kuorma-autolla. Etsimme nyt rautaista harjoit­te­li­jaa kevät-kesäkau­­delle 2022, harjoit­te­lun voit aloittaa sopimuk­sen mukaan. Meillä on tarjolla erilaisia työteh­tä­viä, joten voit olla joko ammat­ti­kou­lun tai amk:n opiske­lija…

 • Kone- ja tuotan­to­tek­nii­kan opiske­li­joille harjoit­te­lu­paik­koja Keslan Kesälah­den tehtaalla

  MATCHING YOUR TALENT. Kesla on nykyai­kai­sen metsä­tek­no­lo­gian ja materi­aa­lin­kä­sit­te­lyn johtava osaaja. Innova­tii­vi­set, laaduk­kaat tuotteemme on tehty Suomessa vuosi­kym­men­ten kokemuk­sella ja asiakas­ym­mär­ryk­sellä, vastaten kovim­piin­kin vaati­muk­siin niin metsässä kuin sen ulkopuo­lel­la­kin. Etsimme nyt Kesälah­den tehtaalle harjoit­te­li­joita – olisiko tässä sinun seuraava #yourli­fe­ti­me­match? Etsimme kone- ja tuotan­to­tek­nii­kan opiske­li­joita harjoit­te­luun Kesälah­delle, jossa valmis­te­taan maail­malla mainetta niittä­neitä harves­te­ri­kou­ria sekä trakto­rei­hin…

 • Tule kehit­tä­mään Bomban digimark­ki­noin­ti­ko­ko­nai­suutta kanssamme!

  Pielisen Karjalan Kehit­tä­mis­kes­kus Oy PIKES on Nurmeksen alueen oma kehit­tä­mis­yh­tiö. Kehitämme aluetta omalla osaami­sel­lamme, yhteis­työ­ver­kos­toil­lamme ja palve­luil­lamme. PIKES koordinoi koko Nurmeksen matkai­lua­lu­een kehit­tä­mistä ja matkai­lu­mark­ki­noin­tia. Kehitämme aktii­vi­sesti digimark­ki­noin­tia ja kaipaamme tähän alan opiske­li­joi­den tuoreita näkemyk­siä. Etsim­me­kin nyt harjoittelijaa/harjoittelijatiimiä avuksi digimark­ki­noin­nin kehit­tä­mi­seen Toteu­tamme alueel­lista matkai­lu­mark­ki­noin­tia nimellä Bomba ja ylläpi­dämme Nurmeksen alueen matkai­lusi­vus­toa osoit­teessa bomba.fi. Bomba.fi-sivusto on…

 • Sähkö-/auto­­maa­­tio­a­lan opiske­li­jalle tarjolla harjoit­te­lu­paikka Kesälah­della

  Kesel Oy on monipuo­li­nen sähköalan yritys Kesälah­della. Teemme sähkö- ja automaa­tio­asen­nuk­sia, antenni- ja tieto­lii­ken­ne­verk­koja sekä sähkö­lai­te­kor­jausta. Meillä on 6 kokoai­kaista ja 2 osa-aikaista työnte­ki­jää. Etsimme nyt sähkö/automaatioasentajia harjoit­te­luun. Voit erikois­tua perus­säh­kö­asen­nuk­siin, automaa­tio­asen­nuk­siin tai televerk­koa­sen­nuk­siin oman osaami­sesi ja kiinnos­tuk­sesi mukaan. Teemme sähkö­asen­nuk­sia ja teolli­suus­puo­lella automaa­tio­asen­nuk­sia Kesälah­den, Uukunie­men, Kiteen ja Punka­har­jun alueella. Televerk­koa­sen­nus­koh­teet sijait­se­vat kauempana: näissä kohteissa…

 • Kotilei­pomo Anu Hyttinen Rääkky­lässä etsii leipuri-kondiit­­to­­ri­­har­­joit­­te­­li­­jaa

  Olemme kotilei­pomo, kahvio ja pitopal­ve­lu­yri­tys Rääkkylän Rasivaa­rassa. Paistamme piira­koita ja kaura­lei­pää päivit­täin, ruislei­pää, pitsaa, pullaa, kahvi­kak­kuja, voilei­pä­kak­kuja, tiistai­sin munkkeja ja tilauk­sesta mitä vain. Teemme pitopal­ve­lut synty­mä­päi­vä­juh­liin, hauta­jai­siin ja muihin juhliin. Erityisen kuuluisia olemme juuri karja­lan­pii­ra­koista. Henki­lö­kun­taamme kuuluu yrittäjän lisäksi kaksi kokoai­kaista työnte­ki­jää. Etsimme nyt ahkeraa ja oma-aloit­­teista leipuri-kondiit­­to­­ri­­har­­joit­­te­­li­­jaa joukkoomme. Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluvat mm. leipo­mi­nen, pakkaa­mi­nen,…

 • Pielisen Betoni etsii raken­nusa­lan opiske­li­joita harjoit­te­luun

  Pielisen Betoni on vakava­rai­nen, 100 % kotimai­nen perhey­ri­tys, joka valmistaa tuotteita betonie­le­ment­ti­teol­li­suu­den tarpei­siin. Meillä on toimi­pai­kat 5 paikka­kun­nalla: Lieksassa, Joensuussa, Outokum­mussa, Hollo­lassa ja Kuopiossa. Lieksassa henki­lös­töä on noin 30 ja koko yrityk­sessä noin 100 työnte­ki­jää.  Erilaisia työteh­tä­viä yrityk­ses­sämme ovat mm. betoni­au­ton kuljet­taja, varas­to­mies, betonie­le­ment­ti­työn­te­kijä, raudoit­taja, muotti­mies, jälki­put­saaja sekä työnjohto. Etsimme nyt 1–2 raken­nusa­lan harjoit­te­li­jaa Lieksan…

 • Metsä­lo­gis­tiikka Väänänen etsii metsäalan harjoit­te­li­joita taime­nis­tu­tuk­seen ja metsän­rai­vauk­seen

  Metsä­lo­gis­tiikka Väänänen on metsän­hoi­to­pal­ve­luita tarjoava yritys, jonka pääpaikka on Ilomant­sissa. Yritys tekee taimen­vä­li­tystä Pohjois-Karjalan alueella, taime­nis­tu­tusta ja metsän­rai­vausta aliura­koin­tina. Työkoh­teita on runsaasti sekä Ilomant­sissa että Ilomant­sin ympäris­tössä. Etsimme nyt tulevalle kevät­kau­delle 1–2 harjoit­te­li­jaa taime­nis­tu­tuk­seen ja metsän­rai­vauk­seen raivaus­sa­halla. Työt alkavat touko­kuussa tai sopimuk­sen mukaan ja kesto riippuu työkoh­teesta. Pereh­dy­tämme sinut tehtäviin, työtek­nii­koi­hin ja työkoh­tei­siin, joten aiempaa…

 • Euronics Lieksa ja Nurmes etsii harjoit­te­li­joita kodin­ko­nei­den ja ICT-laittei­­den huolto- ja asennus­töi­hin sekä myyntiin

  Olemme kodin­ko­ne­kauppa ja tieto­tek­nii­kan huolto‑, asennus- ja myynti­liike. Meillä on myymälät Lieksassa ja Nurmek­sessa. Henki­lö­kun­taamme kuuluu viisi kokoai­kaista ja kaksi osa-aikaista työnte­ki­jää. Etsimme nyt harjoit­te­li­joita myynnin ja asiakas­pal­ve­lun pariin, kodin­ko­nei­den kulje­tuk­siin ja asennuk­siin sekä ICT-laittei­­den asennuk­siin ja huoltoi­hin. Etsin­nässä on 1–2 harjoit­te­li­jaa molempiin myymä­löi­hin. Aloittaa voit vaikka heti tai oman aikatau­lusi mukaan. Toivomme, että sinulla…

 • Sähkö­asen­ta­jalle tarjolla harjoit­te­lu­paikka Amarda Oy:ssä Kiihte­lys­vaa­rassa

  Amarda Oy on sähköalan yritys, joka tekee sähkö- ja kodin­ko­nea­sen­nuk­sia sekä kylmä­ko­ne­huol­toja Ilomantsi-Tuupo­­vaara-Kiihte­­lys­­vaara alueella sekä koko Pohjois-Karja­­lassa. Toimi­paik­kamme sijaitsee Kiihte­lys­vaa­rassa 30 km päässä Joensuusta. Tänne pääset helposti omalla autolla tai bussilla. Matkat työkoh­tei­siin taittuvat työnan­ta­jan autolla. Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluvat mm. erilaiset asennus­työt, kodin­ko­nei­den korjaus ja ilmaläm­pö­pump­pu­jen asennus, oman osaami­sesi ja tavoit­tei­desi mukaan. Toivomme että sinulta…

 • Metsä­kiito Oy hakee harjoit­te­li­jaa puutavara-auton kuljet­ta­jan tehtäviin

  Metsä­kiito on puuta­va­ran kulje­tuk­seen erikois­tu­nut yritys, jolla on tällä hetkellä 10 vakituista kuljet­ta­jaa. Puuta­va­ran kuljet­ta­mi­sen lisäksi kuskien työteh­tä­viin kuuluvat korjauk­set ja huollot, asema­las­tauk­set ja puuta­va­ran­kä­sit­te­lyt sekä talvella lumenau­rauk­set. Haemme nyt harjoit­te­li­jaa puuta­va­ra­puo­lelle Jos kiinnos­tut alasta ja viihdyt joukos­samme, tehtä­vän­ku­vaa on mahdol­lista laajentaa puuta­va­raan­kul­je­tuk­sen lisäksi vaati­vam­piin tehtäviin. Tässä työssä asenne ja oma-aloit­­tei­­suus ratkai­se­vat, erityisiä pätevyys­vaa­ti­muk­sia meillä…

 • Kuntou­­tu­­mis- ja päivä­kes­kus Ilona etsii lähihoi­ta­jia, sairaan­hoi­ta­jia, sosio­no­meja ja luovien alojen artesaa­neja harjoit­te­luun

  Ilona on Ilomant­sin taaja­massa toimiva psykiat­rista kuntou­tusta ja asumis- ja tukipal­ve­luita tarjoava yritys. Toiminta-ajatuk­­se­­namme on tarjota laadu­kasta hoivaa ja kuntou­tusta sekä miele­kästä arkea ja kodin­omai­set puitteet asukkail­lemme. Yksikös­sämme työsken­te­lee psykiatri, yleis­lää­ke­tie­teen erikois­lää­käri, 3 sairaan­hoi­ta­jaa, 4 lähihoi­ta­jaa ja artesaani. Meillä Ilonassa jokainen kuntou­tuja ja työnte­kijä on tärkeä osa ilona­ko­din yhteisöä. Jokainen yhteisön jäsen on osallis­tettu ja…

 • Ilomant­sin Yritys­pal­ve­lut etsii merkonomia/tradenomia harjoit­te­luun

  Ilomant­sin Yritys­pal­ve­lut on vuonna 2005 perus­tettu tilitoi­misto. Yrityksen henki­lös­töön kuuluu yrittäjän lisäksi kaksi kokoai­kaista työnte­ki­jää ja palve­lui­himme kuuluvat palkan­las­kenta, kirjan­pito, tilin­pää­tök­set ja veroil­moi­tuk­set. Etsimme liike­ta­lou­den opiske­li­jaa harjoit­te­luun. Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluvat palkan­las­ken­nan, lasku­tuk­sen ja kirjan­pi­don monipuo­li­set tehtävät. Palkan­las­ken­nan tehtäviin kuuluvat mm. kuukausi­palk­ko­jen ja tunti­palk­ko­jen laskenta, eri TES:ien tulkinta ja rekisteri-ilmoi­­tuk­­set. Kirjan­pi­don tehtäviin lukeu­tu­vat mm. tietojen tallennus,…

 • Hermannin Viinitila etsii liike­ta­lou­den ja/tai matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­joita harjoit­te­luun

  Hermannin Viinitila on vuonna 1989 perus­tettu, vanhin suoma­lai­nen viinitila ja ensim­mäi­nen kuohu­vii­ni­tila. Yrityk­sellä on Ilomant­sissa kaksi toimi­paik­kaa: ympäri vuoden palveleva lahja­­ta­­vara- ja viini­myy­mälä sekä Ilomant­sin kesäinen turis­ti­kohde № 1, vanhan vesitor­nin huipulle raken­nettu Viini­baari. Viini­baari Huipussa asiakkaat saavat nautis­kella 33 metrin korkeu­dessa huikeiden näköalo­jen lisäksi Hermannin Viini­ti­lan tuotteita, niistä valmis­tet­tuja cocktai­leja ja muita juoma­se­koi­tuk­sia. Tarjolla…

 • Arskan Kone etsii tekniikan ja liike­ta­lou­den alan harjoit­te­li­joita

  Arskan Kone on henki­lö­au­to­jen ja raskaan kaluston huoltoon erikois­tu­nut yritys, joka työllis­tää 30 kokoai­kaista työnte­ki­jää. Meillä työsken­te­lee koneen- ja kuorma-auton kuljet­ta­jia, henki­lö­au­ton ja raskaan kaluston autoa­sen­ta­jia sekä talous­hal­lin­non ammat­ti­lai­sia. Olemme monia­lai­nen perhey­ri­tys, jolla on laaja ja vakiin­tu­nut asiakas­kunta, laaja palve­lus­kaala ja osaamista laidasta laitaan. Olemme mm. Ponssen, Keslan ja Volvon valtuu­tettu huolto­piste sekä Euromas­te­rin partneri…

 • Tilitoi­misto Framstek Oy Tuupo­vaa­rassa etsii harjoit­te­li­jaa

  Framstek Oy on kahden naisen tilitoi­misto, joka palvelee yrityksiä Joensuun, Ilomant­sin, Kiihte­lys­vaa­ran ja Tuupo­vaa­ran alueilla. Tarjoamme yrityk­sille ja taloyh­tiöille monipuo­li­sia kirjan­pi­don, palkan­las­ken­nan ja isännöin­nin palve­luita. Tilitoi­mis­tos­samme pääset mukaan oppimaan käytän­nössä talous­hal­lin­non tehtäviä, esim. tekemään myynti­las­ku­tusta, käsit­te­le­mään ostolas­kuja, laatimaan veroil­moi­tuk­sia, tilin­pää­tök­siä, raport­teja, sopimuk­sia ja viran­omai­sil­moi­tuk­sia oman harjoit­te­lusi tavoit­tei­den mukaan. Haemme harjoit­te­li­joita jousta­vasti, ja voit aloittaa meillä…

 • Tarjolla monipuo­li­nen oppiso­­pi­­mus- tai harjoit­te­lu­paikka kehitys­­vamma-alan asumi­syk­si­kössä

  Paikka soveltuu lähihoitaja‑, sairaanhoitaja‑, sosio­no­mio­pis­ke­li­jalle tai niille aloille aikoville. Aurin­ko­rinne on Honka­­lampi-Säätiön kehitys­vam­mais­ten asumi­syk­sikkö. 30-vuotias Honka­lampi säätiö on tunnettu kehitys­­vamma-alan hyvistä ja laaduk­kaista palve­luista ja jatku­vasta toiminnan kehit­tä­mi­sestä, asiakkaan parhaaksi. Me Aurin­ko­rin­teellä teemme Pykälää paremmin. Työmme tavoit­teena on, että asukkaamme saavat elää omannä­köistä arkea omassa kodissaan. Aurin­ko­rin­teen kolme tassu­te­ra­peut­tia Karo, Ilo ja Ilona ovat läsnä…

 • Kuljetus Savinai­nen etsii harjoit­te­li­jaa kiinteis­tön­huol­lon tehtäviin

  Kuljetus Savinai­nen Oy on kiinteis­tö­huol­toon, kulje­tuk­siin ja konetöi­hin erikois­tu­nut Vaara-Karjalan alueella toimiva yritys. Kiinteis­tön­huol­to­puo­lella huoleh­dimme kiinteis­tö­jen huolto- ja hoito­töistä, piha-alueiden siistey­destä ja talvi­kun­nos­sa­pi­dosta sekä portaiden ja yleisten tilojen siistey­destä. Yrityk­semme toimi­piste sijaitsee fyysi­sesti Tuupo­vaa­rassa. Kiinteis­tön­huol­lon lisäksi yrityk­semme palve­lui­hin kuuluvat lokakai­von tyhjen­nyk­set, soratoi­mi­tuk­set, vaihto­la­va­kul­je­tuk­set sekä metal­lin­ke­räys. Palve­luis­samme otamme aina huomioon asiakkaan erityis­tar­peet ja kuunte­lemme asiakasta päästäk­semme…

 • Etsimme liike­ta­lou­den opiske­li­jaa myynti­työ­hön

  Kesport-Kenkä-Tekstiili Korte­lai­nen on monipuo­li­nen ja palveleva urhei­lu­vä­li­nei­den ja ‑varus­tei­den sekä tekstii­lien ja kenkien erikois­kauppa aivan Ilomant­sin keskus­tassa. Kauppiaan lisäksi henki­lö­kun­taamme kuuluu 3 kokoai­kaista työnte­ki­jää. Harjoit­te­li­jana työhösi kuuluvat myyjän monipuo­li­set työteh­tä­vät: mm. myymälän siistey­den ylläpito, tuottei­den hinnoit­telu ja esille­pano, asiakas­pal­velu ja myyntityö, tuote­tie­tous, tarjous­ten suunnit­telu, tuottei­den varas­tointi, kassalla ja tieto­ko­neella työsken­te­le­mi­nen. Työ vaatii oma-aloit­­tei­­suutta, avoimuutta, näppä­ryyttä,…

 • Kotimäen Pitotupa etsii ravintola-alan opiske­li­jaa harjoit­te­luun

  Kotimäen Pitotupa on vanhassa Kotimäen kansa­kou­lussa toimiva yhden naisen lounas­ra­vin­tola ja pitopal­ve­lu­yri­tys. Teemme maistuvaa kotiruo­kaa “rakkau­desta ruokaan” ‑periaat­teella. Etsimme harjoit­te­luun ravintola-alan opiske­li­jaa, voit olla esimer­kiksi Riverian kokkio­pis­ke­lija. Työteh­tä­viisi sisältyy kassa­työs­ken­tely, salityös­ken­tely, lounas­ruuan valmistus, siivous ja astia­huolto. Voit osallis­tua myös pitopal­ve­luun mahdol­li­suuk­sien ja haluk­kuu­tesi mukaan, sillä tilai­suu­det sijoit­tu­vat yleensä ilta-aikaan ja viikon­lop­pui­hin.   Tule sellai­sena kuin…

 • Kuuksen­vaa­ran Konepal­velu etsii maata­lous­a­lan harjoit­te­li­jaa

  Tervehdys Kumpulan tilalta Kuuksen­vaa­rasta! Maati­lal­lamme on maata reilu 100 ha, teemme kasvin­vil­je­lyä, urakoin­tia trakto­reilla sekä kiinteis­tö­jen pihatöitä. Harjoit­te­li­jan toimen­ku­vaan maati­lalla kuuluvat maata­lous­työt sekä kasvin­vil­je­ly­ti­lan työt trakto­rin­ajosta maanäyt­tei­den kerää­mi­seen. Lisäksi tuottei­den pakkausta, valoku­vausta ym. sekä koneen korjausta. Pätevyyk­siä ei tarvita, maata ei ole ennenkään viljelty korteilla! Osaaminen karttuu kyllä tekemisen myötä, oma-aloit­­tei­­suus on ykkösasia, toinen on…

 • Etsimme eläin­­ten­­hoito-opiske­­li­­jaa Elämys­mant­sin tallille

  Elämys­mantsi on Ilomant­sin Tokra­jär­vellä sijait­seva islan­nin­he­vos­talli, joka tarjoaa ratsastus- ja ohjel­ma­pal­ve­luita. Tallia pyörittää yrittä­jä­pa­ris­kunta Meeri ja Ismo Törrönen, ulkopuo­li­sia työnte­ki­jöitä meillä ei ole. Olemme aito, ihmis­lä­hei­nen, matalan kynnyksen paikka, jonne on helppo tulla. Etsimme eläin­­ten­­hoito-opiske­­li­­jaa harjoit­te­luun. Tallilla työteh­tä­viisi kuuluvat eläin­ten­hoito, tallin ympäris­tön huolto ja hoito (kiinteis­tön­hoito), laitumien hoito, hevosai­to­jen rakennus ja mahdol­li­sesti ohjel­ma­pal­ve­lui­den suunnit­telu ja…

 • Hoiva ja Huolen­pito Kotipiha etsii lähihoi­­taja- ja sairaan­hoi­ta­ja­har­joit­te­li­joita

  Hoiva ja Huolen­pito Kotipiha on yksityi­nen kotipal­ve­lu­yri­tys Ilomant­sissa. Tuotamme säännöl­listä kotihoi­toa sekä tukipal­ve­luita pääsään­töi­sesti ikäih­mi­sille ja veteraa­neille Ilomant­sin ja Joensuun alueella. Tuotamme palve­luita myös lapsi­per­heille. Tavoit­tee­namme on tuottaa luotet­ta­vaa ja laadu­kasta kotipal­ve­lua, joka räätä­löi­dään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Etsimme nyt tiimiimme lähihoi­­taja- ja sairaan­hoi­ta­ja­har­joit­te­li­jaa. Työparina toimiessa saat arvokasta kokemusta työnoh­jauk­sesta ja tiimi­työs­ken­te­lystä. Harjoit­te­lu­teh­tä­vät suunni­tel­laan aina…

 • Vaara-Karjalan Osuus­pankki etsii liike­ta­lou­den opiske­li­jaa asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­viin

  Vaara-Karjalan Osuus­pankki on OP ryhmään kuuluva paikal­lis­pankki, jossa työsken­te­lee 25 finans­sia­lan ammat­ti­laista. Meillä on konttorit neljällä paikka­kun­nalla: Ilomant­sissa, Enossa, Kiihte­lys­vaa­rassa ja Tuupo­vaa­rassa. OP Vaara-Karjala on ihmis­lä­hei­nen ja jatku­vasti uudistuva työyh­teisö. Tarjoamme sinulle mahdol­li­suu­den itsesi kehit­tä­mi­seen, mahtavat työka­ve­rit sekä erinomai­set henki­lös­tö­edut. Harjoit­te­li­jana tehtä­viisi kuuluu rahavas­tuul­lista asiakas­pal­ve­lua, asiakas­o­pas­tusta sekä asiak­kai­den kontak­toin­tia puheli­mella. Työ vaatii aktii­vista ja asiakas­läh­töistä…

 • Harjoit­te­luun kirppa­rille!

  Pogostan Kirppis on erilainen, siisti, viihtyisä kirppu­tori aivan Ilomant­sin keskus­tassa. Käytet­ty­jen tavaroi­den lisäksi myymme lähituot­ta­jien tuotteita. Haemme nyt riveria­lai­sia harjoit­te­luun. Työteh­tä­viisi kirppa­rilla kuuluvat tavaroi­den myyntiin laitta­mi­nen, kirppa­ri­pöy­tien ja myymälän siisti­mi­nen (imurointi ja myymälän puhtaana ylläpi­tä­mi­nen) sekä somistus (meillä on paljon malli­nuk­keja!). Voit myös työsken­nellä ajoittain kassalla. Tärkeintä meillä on iloinen ja reipas asiakas­pal­ve­lua­senne. Kesä on…

 • Maren korjaus ja kuljetus etsii harjoit­te­li­jaa autokor­jaa­moon

  Maren Korjaus ja Kuljetus on Ilomant­sin Hauki­vaa­rassa sijait­seva Fixus-korjaa­­mo­­ket­­juun kuuluva yhden miehen autokor­jaamo. Auton korjaus­ten lisäksi teemme kuljetus- ja kaivuu­töitä ja hinauksia. Etsimme autoalan harjoit­te­li­jaa monipuo­li­siin korjaa­mo­puo­len hommiin Harjoit­te­li­jana hommiisi kuuluu monipuo­li­set korjaa­mo­työt laidasta laitaan. Emme vaadi sinulta erityis­pä­te­vyyk­siä tai ennakko-osaamista, työ kyllä opettaa tekijäänsä. Täällä pääset tekemään oikeita töitä, lattioita ei tarvitse jäädä pyyhki­mään.…

 • Ilomant­sin Museo­sää­tiö etsii matkai­lua­lan harjoit­te­li­joita

  Ilomant­sin Museo­sää­tiö on merkit­tävä museo- ja matkai­lua­lan toimija Ilomant­sissa. Etsimme harjoit­te­li­joita kesäkau­delle Ilomant­sin Parppein­vaa­ran Runoky­lään ja Möhkön Ruukki­museon alueelle. Parppein­vaa­ran runokylä on saanut nimensä vaaralla 1800-luvulla asuneelta kuululta kante­leen­soit­taja Jaakko Parppeilta. Runokylää on raken­nettu 60-luvulta lähtien karja­lai­sen raken­nus­tai­don ja runon­lau­la­jien muistoksi. Kylän monipuo­li­set raken­nuk­set ja näyttelyt kertovat runon­lau­la­jien perin­nöstä, karja­lai­sesta ruoka­pe­rin­teestä, sota-ajan tapah­tu­mista sekä paikal­li­sesta…

 • Kone ja Autotar­vike Tanskanen etsii harjoit­te­luun liiketalouden/autoalan opiske­li­jaa varao­sa­myyn­nin tehtäviin

  Kone ja Autotar­vike Tanskanen on kone- ja autotar­vik­kei­den ja työka­lu­jen myymälä, joka kuuluu valta­kun­nal­li­seen Fixus-ketjuun. Yrityk­sel­lämme on 35 vuoden kokemus alueen asiak­kaista ja tarpeista, ja tällä hetkellä 5 kokoai­kaista työnte­ki­jää. Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluu pääasiassa myyntityö ja varas­to­työ varao­sa­myy­mä­lässä, mahdol­li­sesti myös korjaa­mo­puo­len työt, mm. renkaan­vaihto, osaami­sesi mukaan. Erityisiä pätevyys­vaa­ti­muk­sia ei ole, mutta mootto­ria­jo­neu­vo­jen tuntemus ja perus­tie­dot…

 • PunaMusta Paikal­lis­me­diat etsii liike­ta­lou­den ja media-alan harjoit­te­li­joita useille paikka­kun­nille

  PunaMusta Paikal­lis­me­dioi­den palve­luk­sessa työsken­te­lee 29 media-alan ammat­ti­laista. Toimi­pis­teemme sijait­se­vat Ilomant­sissa (Pogostan Sanomat), Enossa (Pielis­jo­ki­seutu), Outokum­mussa (Outokum­mun Seutu), Nurmek­sessa (Ylä-Karjala) ja Lieksassa (Lieksan Lehti) sekä Parik­ka­lassa (Parik­­ka­­lan-Rautjär­­ven Sanomat). Etsimme harjoit­te­luun liike­ta­lou­den ja media-alan opiske­li­joita asiakasvastaavan/toimistosihteerin, media­myy­jän sekä toimit­ta­jan tehtäviin kaikille paikka­kun­nille Asiakasvastaavana/toimistosihteerinä tehtä­viisi kuuluvat asiakas­pal­velu, avustavat kirjan­pi­to­teh­tä­vät, laskutus sekä erilaiset tilaus- ja varaus­jär­jes­tel­mät, joihin pereh­dy­te­tään työpai­kalla.Käytetyt…

 • Hoitokoti Kuikan­pesä etsii lähihoi­­taja- ja sairaan­hoi­ta­ja­har­joit­te­li­joita

  Hoitokoti Kuikan­pesä sijaitsee luonnon­rau­hassa noin 20 kilomet­rin päässä Ilomant­sin keskus­tasta. Kesäkuussa 2023 avasimme uuden 7‑paikkaisen yhtei­sö­asu­mi­sen yksikön Ilomant­sin kirkon­ky­lälle. Yksikkö kantaa nimeä Talo Koistinen. Opiske­li­jat ovat terve­tul­leita myös tähän yksikköön. Tarjoamme asumis­pal­ve­luja (ympäri­vuo­ro­kau­ti­nen palve­lua­su­mi­nen, palve­lua­su­mi­nen, tukia­su­mi­nen ja työtoi­minta) mielen­ter­veys­kun­tou­tu­jille. Asukkaita meillä on yhteensä noin 30 ja työnte­ki­jöitä 15. Yrittä­jinä toimivat Matti Härkönen (fysio­te­ra­peutti, toimin­ta­te­ra­peutti, toiminnan…

 • Ravintola Parppein­pirtti etsii matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan sekä liike­ta­lou­den opiske­li­joita harjoit­te­lui­hin ja kehit­tä­mis­teh­tä­viin

  Ravintola Parppein­pirtti on vuonna 1992 raken­nettu karja­lais­ra­vin­tola Ilomant­sin Parppein­vaa­ralla. Ravin­to­lamme tarjoaa monipuo­li­sen kattauk­sen nouto­pöy­dästä a’la carteen, a‑oikeuksin varus­tel­tuun kesäkah­vioon sekä pitopal­ve­luun. Parppein­pirtti vaara­mai­se­mi­neen ja nykykar­jai­sine pitoa­te­rioi­neen on Ilomant­sin käynti­kortti ja asiakas­kun­tamme laaja. Meillä työsken­te­lee tällä hetkellä 5 kokoai­kaista ravintola-alan ammat­ti­laista ympäri vuoden ja lisäksi kesäai­kaan useita seson­ki­työn­tek­jöitä. Haemme harjoit­te­luun kokkia, tarjoi­li­jaa, leipuria, kylmäkköä. Lisäksi haemme…