Kerman Kone ja Saha Heinä­ve­dellä etsii pienko­ne­kor­jaa­jaa vakitui­seen työsuh­tee­seen

Onko pienko­nei­den rakentelu intohi­mosi?

Meillä on vakitui­nen työ tarjolla osaavalle ja oppimis­ha­lui­selle henki­lölle! Työ on vastuul­lista ja monipuo­lista jossa työnjälki on yrityksen ja itsesi käynti­kortti.

Arvos­tamme jousta­vuutta ja yrittä­jä­hen­ki­syyttä työssäsi. Tarjoamme kannus­ta­van ja ammat­ti­tai­toi­sen työyh­tei­sön tueksesi. Työhön sinut pereh­dyt­tää osaava henki­lö­kunta ja emme jätä sinua yksin hanka­las­sa­kaan tilan­teessa.

Ota yhteyttä sähkö­pos­tilla tai soitta­malla:
[email protected] tai puh. 0400 480 170.