Haetaan harjoit­te­li­jaa sisäl­lön­tuo­tan­toon ja pienen yrityksen markki­noin­tiin!

Myyntitiimi.com ja Itsmeharry.fi ovat konsultin, esiin­ty­jän ja ammat­ti­juon­ta­jan yritys samassa paketissa. Yrittä­jänä toimiva Harri Koleh­mai­nen onkin pitkän linjan myynnin ammat­ti­lai­nen, Myynti­val­men­taja ja juontaja sekä ennen kaikkea mieleen­pai­nuva persoona.

Puhutko somea tai oletko innos­tu­nut somesi­säl­lön ja ylipää­tään sisäl­lön­tuo­tan­nosta? Lueppa tämä teksti loppuun!

Nyt haetaan Myyntitiimi.com-brändille sekä Itsmeharry.fi henki­löbrän­dille harjoit­te­li­jaa markki­noin­tiin ja sisäl­lön­tuo­tan­toon.

Harjoit­te­lun aikana pääset tuotta­maan sisältöä myyntiin ja juonta­mi­seen keskit­ty­viin someka­na­viin, raken­ta­maan nykyai­kaista mediaa kuten Podcas­teja, tubevi­deoita sekä tuotta­maan tekstiä tai muuta sisältöä myynnin tueksi.

Itsmeharry.fi henki­löbrändi on yrittäjä Harri Koleh­mai­sen juonta­mi­seen ja video­me­di­aan keskit­ty­nyt henki­löbrändi. Kanaviin tuotetaan hauskaa, freshiä ja erilaista sisältöä sekä ollaan mukana tekemässä mm. Tubesar­jaa kansain­vä­li­sen pyörä­val­mis­ta­jan kanssa.

Nyt on siis paikka toimia omien luovuuden kukkien kaste­li­jana sekä olla osana mahdol­li­sesti jotain todella uutta ja erilaista!

Myyntitiimi.com on vuoros­taan myynnin valmen­ta­mi­seen ja konsul­toin­tiin vihkiy­ty­nyt valmen­nus­yri­tys. Valmen­nuk­set on tarkoi­tettu aloit­ta­ville ja pieny­rit­tä­jille, joten tässä pääset vaikut­ta­maan somesi­säl­löllä laajaan kohde­ryh­mään sekä olemaan yksi tärkeim­mistä yrityksen osista kohti monen valmen­ta­jan työllis­tä­vää valmen­nus­ta­loa.

Lämpe­sitkö ajatuk­selle? Harjoit­te­lu­pai­kan lisäksi saat tietenkin myyntitiimi.com valmen­nuk­sen ja halutes­sasi paljon tukea sekä valmen­nusta esiin­ty­mi­seen, videoiden ja median tekoon sekä erilais­ten tuotan­to­jen tekemi­seen.

Nyt on siis paikka toimia omien luovuuden kukkien kaste­li­jana sekä olla osana mahdol­li­sesti jotain todella uutta ja erilaista!

Ota yhteyttä: Harri Koleh­mai­nen, [email protected] puh. 044 350 6093