Tag: liiketalous

 • Nurmeksen Valma­kau­passa tarjolla työelä­mäs­sä­op­pi­mis­paikka liike­ta­lou­den opiske­li­jalle!

  Osuus­kunta Maito­suo­men Valma­kau­pat Maito­suo­men 11 Valma­kaup­paa palvelee omista­jay­rit­tä­jiensä lisäksi myös kulut­ta­jia. Maidon­tuo­tan­non tarvik­kei­den lisäksi Valma­kau­poista saa mm. elintar­vik­keita, pakas­teita, kotita­louk­sien pesuai­neita, suojain­tuot­teita jne.Valma­kaup­po­jen valikoi­missa on myös Valion tuotteita. Osa tuotteista on saata­villa tilauk­sesta myyntie­rit­täin. Pakaste-elintar­vik­keita on saata­villa myös isommissa pakkauk­sissa. Nurmeksen Valma­kau­passa on nyt tarjolla työelä­mässä oppimis­paikka liike­ta­lou­den opiske­li­jalle. Kysy lisää ja sovi tapaa­mi­nen Pasin…

 • Haetaan harjoit­te­li­jaa sisäl­lön­tuo­tan­toon ja pienen yrityksen markki­noin­tiin!

  Puhutko somea tai oletko innos­tu­nut somesi­säl­lön ja ylipää­tään sisäl­lön­tuo­tan­nosta? Lueppa tämä teksti loppuun! Nyt haetaan Myyntitiimi.com-brändille sekä Itsmeharry.fi henki­löbrän­dille harjoit­te­li­jaa markki­noin­tiin ja sisäl­lön­tuo­tan­toon. Harjoit­te­lun aikana pääset tuotta­maan sisältöä myyntiin ja juonta­mi­seen keskit­ty­viin someka­na­viin, raken­ta­maan nykyai­kaista mediaa kuten Podcas­teja, tubevi­deoita sekä tuotta­maan tekstiä tai muuta sisältöä myynnin tueksi. Itsmeharry.fi henki­löbrändi on yrittäjä Harri Koleh­mai­sen juonta­mi­seen ja…

 • Merkonomi, lähde työelä­mässä oppimaan K‑Citymarket Lieksaan!

  Terve­tu­loa työelä­mässä oppimis­jak­solle Lieksan K‑Citymarketiin! Meillä pääset tutus­tu­maan monipuo­li­siin päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan työteh­tä­viin. Voit työsken­nellä palve­lu­lin­jas­tolla, keittiön puolella, paisto­pis­teessä, kahvion asiakas­pal­ve­lussa sekä normaa­leilla päivit­täis­ta­va­rao­sas­toilla. Jokai­sella osastolla on oma osasto­vas­taa­vansa, joten joka osastolla sinulla on oma ohjaaja. Meillä voit siis keskittyä työelä­mässä oppimis­jak­solla yhteen osa-alueeseen kerral­laan tai halutes­sasi hankkia laajemman kuvan koko päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan työken­tästä. Ota yhteyttä, niin jutellaan…

 • JA Kone Oy etsii liike­ta­lou­den ja autoalan opiske­li­joita työelä­mässä oppimaan

  JA Kone Oy on ajoneuvo- ja pienko­ne­kor­jauk­seen erikois­tu­nut lieksa­lai­nen yritys. Meiltä löytyy myös varao­sa­myy­mälä ja pesupal­ve­lut. Olemme osa kotimaista Autoasi-ketjua. Tarjoamme työssä­op­pi­mis­jak­soja autoalan ja liike­ta­lou­den opiske­li­joille. Meillä on tarjolla monipuo­li­sia työteh­tä­viä, mm: • mootto­ria­jo­neu­vo­jen korjausta • varao­sa­myyn­tiä • varas­ton­hal­lin­taa • myymälän ylläpitoa Voit tulla meille työssä­op­pi­maan jousta­vasti koska vain. Ota yhteyttä: Amal [email protected]. 040 4875…

 • Tarjolla eri alojen työelä­mäs­sä­op­pi­mis­paik­koja Kiteellä!

  Goodwill Kitee on Honka­lampi-Säätiön kierrä­tys­myy­mälä Kiteellä. Goodwill on voittoa tavoit­te­le­ma­ton kierrä­tys­myy­mälä, jonka tuotoilla valmen­ne­taan, kuntou­te­taan ja työllis­te­tään paikal­li­sesti – myös heitä, joille työllis­ty­mi­nen olisi muutoin haastavaa. Meillä on tarjolla monipuo­li­sia työteh­tä­viä Riverian eri aloille, mm. liike­ta­lou­den, markki­noin­nin, tekstii­lia­lan, logis­tii­kan ja puhtaa­na­pi­toa­lan opiske­li­jalle! Lajittelu, hinnoit­telu, hyllytys Asiakas­pal­velu ja kassatyö Somis­ta­mi­nen, entisöinti, ”tuunaus”, ompelu Logis­tiikka – kulje­tus­pal­ve­lut,…

 • Harjoit­telu-/opin­näy­te­työ­mah­dol­li­suus myynnin ja markki­noin­nin parissa

  Tiesitkö, että Nurmek­sessa valmis­te­taan sukkia? Tesema Oy on suoma­lai­nen sukka­teh­das. Valmis­tamme sukkia yli 30 vuoden kokemuk­sella Nurmeksen sukka­teh­taal­lamme. Sukkamme ovat suosit­tuja erityi­sesti urhei­li­joi­den ja luonnossa liikku­jien käytössä. Teseman sukkien kestävyys testataan vaati­vissa olosuh­teissa, sillä yli 500 000 Suomen armeijan varus­miestä on käyttänyt Teseman sukkia. Jokainen sukka­pa­rimme tarkis­te­taan käsin, jotta asiakas saa varmasti laaduk­kaan tuotteen. Käytämme…

 • Kotisai­raan­hoi­to­pal­ve­lut Sa-Tu Väisänen Oy etsii opinnäy­te­työn tekijää sotea­lalta

  Olemme nurmes­lai­nen yksityi­nen kotipal­ve­luita tuottava yritys. Tarjoamme kotihoi­to­pal­ve­lua ympäri­vuo­ro­kau­ti­sesti – ihmiseltä ihmiselle, tervey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten tarjoa­mana luotet­ta­vasti, korkealla ammat­ti­tai­dolla. Etsimme nyt opinnäy­te­työn tekijää Tehtä­vä­näsi on työyh­tei­sön kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man laati­mi­nen. Kyseessä on lakisää­tei­nen dokumentti, joka perustuu yritysten yt-lakiin, joka astuu voimaan vuoden 2023 alusta. Työyh­tei­sön kehit­tä­mis­suun­ni­telma koskee kaikkia yrityksiä, joissa on yli 20 työnte­ki­jää. Kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mamme keskeisiä osa-alueita tulevat…

 • Ilonvuoksi Oy etsii elintar­vi­kea­lan tai liike­ta­lou­den opiske­li­jaa harjoit­te­luun Lieksaan ja Joensuu­hun

  Pyöri­tämme kesäai­kaan kontti­kah­vi­laa sekä lasten pomppu­lin­na­puis­toa Joensuun ja Lieksan toreilla. Valmis­tamme itse italia­lais­tyyp­pistä gelato­jää­te­löä ja erikois­me­huja, kuten graniit­taa ja smoot­hieita. Etsimme nyt elintar­vi­kea­lan tai liike­ta­lou­den opiske­li­jaa harjoit­te­luun sekä markki­noin­nin opiske­li­jaa digimark­ki­noin­nin kehit­tä­mis­pro­jek­tiin Kahvi­lassa tehtä­viisi kuuluu mm. taval­lis­ten ja erikois­kah­vien valmis­ta­mi­nen, artesaa­ni­jää­te­lön eli italia­lai­sen gelaton valmistus, myynti ja asiakas­pal­velu, muiden kahvi­la­tuot­tei­den sekä lasten pomppu­lin­na­puis­ton lipun­myynti Lieksan…

 • Karjalan Tili ja Talous Kiteellä etsii merkonomi- tai trade­no­mio­pis­ke­li­jaa harjoit­te­luun

  Karjalan Tili ja Talous Oy osana Vastatili-yhtiöitä tarjoaa tilitoi­mis­to­pal­ve­lua pienille ja keski­suu­rille yrityk­sille. Palve­lui­himme kuuluvat mm. kirjan­pito, palkan­las­kenta, osto- ja myynti­res­kont­ran hoita­mi­nen sekä yritysten ja yrittä­jien neuvonta ja konsul­toin­ti­pal­ve­lut lähes kaikissa yrityksen asioissa. Kiteen toimis­tol­lamme työsken­te­lee 3 kirjan­pi­don rautaista ammat­ti­laista. Etsimme joukkoomme merkonomi- tai trade­no­mio­pis­ke­li­jaa harjoit­te­luun Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluvat kaikki samat tehtävät, joita meidän ammat­ti­lai­set­kin…

 • Etsimme liike­ta­lou­den opiske­li­jaa myynti­työ­hön

  Kesport-Kenkä-Tekstiili Korte­lai­nen on monipuo­li­nen ja palveleva urhei­lu­vä­li­nei­den ja ‑varus­tei­den sekä tekstii­lien ja kenkien erikois­kauppa aivan Ilomant­sin keskus­tassa. Kauppiaan lisäksi henki­lö­kun­taamme kuuluu 3 kokoai­kaista työnte­ki­jää. Harjoit­te­li­jana työhösi kuuluvat myyjän monipuo­li­set työteh­tä­vät: mm. myymälän siistey­den ylläpito, tuottei­den hinnoit­telu ja esille­pano, asiakas­pal­velu ja myyntityö, tuote­tie­tous, tarjous­ten suunnit­telu, tuottei­den varas­tointi, kassalla ja tieto­ko­neella työsken­te­le­mi­nen. Työ vaatii oma-aloit­tei­suutta, avoimuutta, näppä­ryyttä,…