Etsimme liike­ta­lou­den opiske­li­jaa myynti­työ­hön

Kesport-Kenkä-Tekstiili Korte­lai­nen on monipuo­li­nen ja palveleva urhei­lu­vä­li­nei­den ja ‑varus­tei­den sekä tekstii­lien ja kenkien erikois­kauppa aivan Ilomant­sin keskus­tassa. Kauppiaan lisäksi henki­lö­kun­taamme kuuluu 3 kokoai­kaista työnte­ki­jää.

Harjoit­te­li­jana työhösi kuuluvat myyjän monipuo­li­set työteh­tä­vät: mm. myymälän siistey­den ylläpito, tuottei­den hinnoit­telu ja esille­pano, asiakas­pal­velu ja myyntityö, tuote­tie­tous, tarjous­ten suunnit­telu, tuottei­den varas­tointi, kassalla ja tieto­ko­neella työsken­te­le­mi­nen.

Työ vaatii oma-aloit­tei­suutta, avoimuutta, näppä­ryyttä, ulospäin­suun­tau­tu­nei­suutta, palve­lualt­tiutta, asiak­kai­den huomioi­mista, positii­vista asennetta, halua oppia joka päivä jotain uutta ja kiinnos­tusta kaupan alaan. Aina on etu, jos sinulla on työko­ke­musta kaupan alalta. B‑ajokortti olisi suotavaa.

Lisäksi kaipai­simme apua verkko­ke­hit­tä­mi­sen puolella (verkko­kauppa, verkko­si­vut, Facebook- ja Google-mainonta). Olemme olleet mukana Business Joensuun Digi.Grow-ohjelmassa, joten pohja on jo luotu, mutta paljon tekemistä sillä puolella riittää.

Palvelu, monimuo­toi­suus ja asian­tun­te­mus on ollut aina kauppamme ylpeys. Tavoit­tee­namme on, että kaikki arjesta juhlaan löytyy saman katon alta ja asiakas on meille yhtä tärkeä, apu pyritään löytämään joka tilan­teessa. Vahvuu­temme on ehdot­to­masti monipuo­li­suus: jokainen päivä on erilainen ja työteh­tä­vät monipuo­li­set ja vaihte­le­vat.

Ota yhteyttä: Heli Korte­lai­nen, puh. 0400 264 100 [email protected]