Kotimäen Pitotupa etsii ravintola-alan opiske­li­jaa harjoit­te­luun

Kotimäen Pitotupa on vanhassa Kotimäen kansa­kou­lussa toimiva yhden naisen lounas­ra­vin­tola ja pitopal­ve­lu­yri­tys. Teemme maistuvaa kotiruo­kaa “rakkau­desta ruokaan” ‑periaat­teella.

Etsimme harjoit­te­luun ravintola-alan opiske­li­jaa, voit olla esimer­kiksi Riverian kokkio­pis­ke­lija. Työteh­tä­viisi sisältyy kassa­työs­ken­tely, salityös­ken­tely, lounas­ruuan valmistus, siivous ja astia­huolto. Voit osallis­tua myös pitopal­ve­luun mahdol­li­suuk­sien ja haluk­kuu­tesi mukaan, sillä tilai­suu­det sijoit­tu­vat yleensä ilta-aikaan ja viikon­lop­pui­hin.  

Tule sellai­sena kuin olet, jaetaan vinkkejä puolin ja toisin. Terve­tu­loa tupaan!

Keittiön puolella hygie­nia­passi on vaati­muk­sena, muita erityisiä pätevyyk­siä ei vaadita. Voit olla niin alkuvai­heen opiske­lija kuin valmis­tu­mi­sen kynnyk­sellä. Asiakas­pal­ve­lu­läh­töi­syys on tässä työssä kaiken a ja o ja tämä on työtä asiak­kaita varten. Aiempi kassa­ko­ke­mus ei ole välttä­mä­töntä, sillä pereh­dy­tämme sinut kassa­jär­jes­tel­män käyttöön paikan päällä. Harjoit­telu on palkaton, mutta sinulla on mahdol­li­suus palkal­li­seen kesätyö­hön harjoit­te­lu­jak­son jälkeen. Tupa tarjoaa sinulle ruokailut ja salin puolella tarvit­ta­vat suoja­vaat­teet, kuten essun ja hatun.

Ota yhteyttä: Armi Ilvonen puh. 040 162 1806, [email protected]