Tag: ilomantsi

 • Forbicon hakee 1–2 henkilöä raivaus­sa­halla tehtäviin taimi­kon­hoi­to­töi­hin kesäkausille

  Forbicon hakee 1–2 henkilöä raivaus­sa­halla tehtäviin taimi­kon­hoi­to­töi­hin kesäkausille (lumeton aika n. 6 kk). Työmaat sijait­se­vat Torna­to­rin metsissä Ilomant­sissa Huhuksen — Käenkos­ken suunnilla. Sahaajat toimivat itsenäi­sinä yrittä­jinä, useim­mi­ten toimi­ni­miy­ri­tyk­senä. Yrityksen perus­ta­mi­sessa avuste­taan eikä se tule olemaan ongelma. Mieluiten haetaan pitkä­ai­kaista useamman vuoden yhteis­työtä. Palkkaus on työkoh­teen vaikeus­as­teen mukaan määri­telty hehtaa­ri­koh­tai­nen urakka­taksa. Työaika on vapaa ja myös…

 • Media-alan opiske­lija, lähde somet­ta­jaksi Ilomant­siin

  Ilomant­sin Matkai­lu­yh­dis­tys etsii kesäksi 2023 someen ja valoku­vauk­seen pereh­ty­nyttä media-alan harjoit­te­li­jaa Kaipaamme apuasi Ilomant­sin Matkai­lu­yh­dis­tyk­sen (@visitilomantsi) somenä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen, somesi­säl­tö­jen tuotta­mi­seen sekä markki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lien tuotta­mi­seen. Harjoit­te­li­jana tehtä­viisi kuuluu mm. Tehtäviä voidaan räätä­löidä osaami­sesi ja kiinnos­tuk­sen­koh­tei­desi mukaan. Kunhan olet päässyt kartalle Ilomant­sin matkai­lu­ken­tästä, pääset halutes­sasi olemaan myös matkai­lu­neu­von­nassa matkai­lu­pis­teessä Ilomant­sin torilla. Työajat voidaan sopia jousta­vasti, täällä ei tarvitse…

 • Riverian auto‑, maanra­ken­nus- ja logis­tiikka-alojen opiske­li­jat ja ohjaajat vierai­li­vat Ilomant­sissa

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä auttaa työhar­joit­telu- ja työelä­mässä oppimisen paikkojen löytä­mi­sessä. Vierai­limme Riverian auto‑, logis­tiikka- ja maanra­ken­nusa­lan opiske­li­joi­den kanssa oman alan yrityk­sissä Ilomant­sissa elokuun lopussa.   Ensim­mäi­senä kohtee­namme oli Ilomant­sin Putke­lassa sijait­seva Arskan Kone. Arskan Kone on henki­lö­au­to­jen ja raskaan kaluston huoltoon erikois­tu­nut yritys, joka työllis­tää 30 kokoai­kaista työnte­ki­jää.  Perillä…

 • Kehit­tä­mis­teh­tä­viä matkailu- tai media-alan opiske­li­jalle

  KoiHu Adven­tu­res on Ilomant­sin Huhuk­sessa toimiva ohjelmapalvelu‑, matkailu- ja majoi­tus­yri­tys. Yritystä luotsaa­vat yhdessä sisaruk­set Päivi, Pirkko ja Petri Lehtinen. Järjes­tämme erilaisia ohjel­ma­pal­ve­luita, mm. melon­ta­ret­kiä ja turve­hoi­toja sekä tarjoamme mökki­ma­joi­tusta ja tilauk­sesta pieni­muo­toista ruoka­pal­ve­lua. KoiHun toiminta-ajatuk­sena on luoda asiak­kaalle mahdol­li­sim­man kiireetön elämys, jossa saa rauhassa opetella ja nauttia. Retket räätä­löi­dään aina asiakkaan osaamisen mukaan ja pyritään…

 • Monipuo­li­nen harjoit­te­lu­paikka matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jalle kesäse­son­kiin 2023

  Olemme yrittä­jä­pa­ris­kunta Tuija Laurosen ja Jorma Mustosen luotsaama monia­lai­nen matkai­lua­lan yritys Möhkössä. Kesäse­son­gin aikaan apunamme häärii lisäksi 3–4 kausi­työn­te­ki­jää. Meillä on useita eri toimia­loja: Savot­ta­kah­vila Möhkön Manta toimii kesäkah­vi­lana Möhkön ruukin alueella. Mantan Majatalo tarjoaa huoneis­to­ma­joi­tusta sekä juhla- ja kokous­pal­ve­luita. Mantan Luonto­pal­ve­lut toteuttaa erilaisia retkiä ja luonto-ohjel­ma­pal­ve­luita. Mantan Majatalo ja Mantan Luonto­pal­ve­lut toimivat ympäri vuoden.…

 • STC Tuotanto etsii opiske­li­jaa työhar­joit­te­luun tai opinnäy­te­työn tekijäksi

  Haemme joukkoomme media-alan, tieto­jen­kä­sit­te­lyn tai liike­ta­lou­den opiske­li­jaa harjoit­te­luun Harjoit­te­lun sisältö ja kesto muodos­te­taan yhdessä opiske­li­jan kiinnos­tuk­sen kohteiden, osaamisen ja meidän tarpeiden mukaan. Tehtäviä on tarjolla ainakin video­ku­vauk­sen ja siihen liittyvän äänityön, valoku­vauk­sen, virtu­aa­liym­pä­ris­tö­jen sekä sosiaa­li­sen median markki­noin­nin parissa. Mahdol­li­suus opinnäy­te­työ­toi­mek­sian­toon esimer­kiksi markki­noin­nin kehit­tä­mi­sen tai VR-ympäris­tö­jen kehittämisen/tutkimuksen tiimoilta. Harjoit­te­lu­paikka sijaitsee Ilomant­sissa. Osittai­nen mahdol­li­suus etätöihin. Keitä me…

 • K‑Market Ilomant­sissa  tutus­tu­massa asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­viin

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia. Ilomant­sissa startat­tiin työelä­mässä oppimisen merkeissä tammi­kuussa K‑Marketissa. Riverian liike­toi­min­nan perus­tut­kin­toa ensim­mäistä vuottaan suorit­ta­van Niilo-Oskari Tannisen työssäe­lä­mässä oppimi­sessa keski­tyt­tiin kaupan alan asiakas­pal­ve­lun tehtäviin. Kaupan ala työllis­tää Suomessa noin 270 000 henkeä (Kaupan liitto. n.d.).…

 • Ilona­ko­dissa työelä­mässä oppimisen keskiössä toimin­nal­li­set menetel­mät hyvin­voin­nin edistä­mi­seksi

  Osaajia-hankkeen tavoit­teena on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään ensim­mäi­siä hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia. Helmi­kuussa Ilona­ko­dissa käynnis­ty­neessä Riverian media-alan ja kuval­li­sen ilmaisun opiske­lija Niina Kokon työelä­mässä oppimi­sessa keski­tyt­tiin hyvin­voin­nin edistä­mi­seen mm. taiteen keinoin. Työelä­mässä oppiminen kuului osaksi sotepuo­len opintoja ”Toimin­nal­li­set menetel­mät hyvin­voin­nin edistä­mi­seksi”. Niinan työelä­mässä…

 • Majatalo PikkuPri­han harjoit­te­lussa työstet­tiin viestin­tää ja somea

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mistä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään ensim­mäi­siä hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työssä­op­pi­mi­sia. Karelia-amk:n ensim­mäi­nen harjoit­telu käynnis­tyi Majatalo PikkuPri­hassa tammikuun lopussa. Ennen harjoit­te­lun käynnis­ty­mistä vierai­limme yhdessä media-alan opiske­li­jan kanssa Majatalo PikkuPri­hassa ja tutus­tuimme yrityk­seen sekä keskus­te­limme harjoit­te­lun sisäl­löistä. Olemme tarjon­neet hankkeessa ensim­mäi­sille harjoit­te­lu­pai­koista kiinnos­tu­neille opiske­li­joille…

 • Salakan puutar­halla työssä­op­pi­massa

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään ensim­mäi­siä hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työssä­op­pi­mi­sia. Ensim­mäi­set Osaajia-hankkeen kautta startan­neet työssä­op­pi­mis­jak­sot käynnis­tyi­vät Ilomant­sissa jo loppu­vuo­desta 2021. Ilomant­sissa sijait­se­valla Salakan puutar­halla käynnis­ty­nyt työssä­op­pi­mi­nen oli ensim­mäis­ten joukossa. Tapasimme huhti­kuussa yrittäjä Juha Rimpi­läi­sen ja sekä työssä­op­pi­massa olleen puutarha-alan perus­tut­kin­toa suorit­ta­van Riverian…