Tag: metsäala

  • Forbicon hakee 1–2 henkilöä raivaus­sa­halla tehtäviin taimi­kon­hoi­to­töi­hin kesäkausille

    Forbicon hakee 1–2 henkilöä raivaus­sa­halla tehtäviin taimi­kon­hoi­to­töi­hin kesäkausille (lumeton aika n. 6 kk). Työmaat sijait­se­vat Torna­to­rin metsissä Ilomant­sissa Huhuksen — Käenkos­ken suunnilla. Sahaajat toimivat itsenäi­sinä yrittä­jinä, useim­mi­ten toimi­ni­miy­ri­tyk­senä. Yrityksen perus­ta­mi­sessa avuste­taan eikä se tule olemaan ongelma. Mieluiten haetaan pitkä­ai­kaista useamman vuoden yhteis­työtä. Palkkaus on työkoh­teen vaikeus­as­teen mukaan määri­telty hehtaa­ri­koh­tai­nen urakka­taksa. Työaika on vapaa ja myös…

  • Metsä­lo­gis­tiikka Väänänen etsii metsäalan harjoit­te­li­joita taime­nis­tu­tuk­seen ja metsän­rai­vauk­seen

    Metsä­lo­gis­tiikka Väänänen on metsän­hoi­to­pal­ve­luita tarjoava yritys, jonka pääpaikka on Ilomant­sissa. Yritys tekee taimen­vä­li­tystä Pohjois-Karjalan alueella, taime­nis­tu­tusta ja metsän­rai­vausta aliura­koin­tina. Työkoh­teita on runsaasti sekä Ilomant­sissa että Ilomant­sin ympäris­tössä. Etsimme nyt tulevalle kevät­kau­delle 1–2 harjoit­te­li­jaa taime­nis­tu­tuk­seen ja metsän­rai­vauk­seen raivaus­sa­halla. Työt alkavat touko­kuussa tai sopimuk­sen mukaan ja kesto riippuu työkoh­teesta. Pereh­dy­tämme sinut tehtäviin, työtek­nii­koi­hin ja työkoh­tei­siin, joten aiempaa…

  • Metsä­kiito Oy hakee harjoit­te­li­jaa puutavara-auton kuljet­ta­jan tehtäviin

    Metsä­kiito on puuta­va­ran kulje­tuk­seen erikois­tu­nut yritys, jolla on tällä hetkellä 10 vakituista kuljet­ta­jaa. Puuta­va­ran kuljet­ta­mi­sen lisäksi kuskien työteh­tä­viin kuuluvat korjauk­set ja huollot, asema­las­tauk­set ja puuta­va­ran­kä­sit­te­lyt sekä talvella lumenau­rauk­set. Haemme nyt harjoit­te­li­jaa puuta­va­ra­puo­lelle Jos kiinnos­tut alasta ja viihdyt joukos­samme, tehtä­vän­ku­vaa on mahdol­lista laajentaa puuta­va­raan­kul­je­tuk­sen lisäksi vaati­vam­piin tehtäviin. Tässä työssä asenne ja oma-aloit­tei­suus ratkai­se­vat, erityisiä pätevyys­vaa­ti­muk­sia meillä…