Metsä­lo­gis­tiikka Väänänen etsii metsäalan harjoit­te­li­joita taime­nis­tu­tuk­seen ja metsän­rai­vauk­seen

Metsä­lo­gis­tiikka Väänänen on metsän­hoi­to­pal­ve­luita tarjoava yritys, jonka pääpaikka on Ilomant­sissa. Yritys tekee taimen­vä­li­tystä Pohjois-Karjalan alueella, taime­nis­tu­tusta ja metsän­rai­vausta aliura­koin­tina. Työkoh­teita on runsaasti sekä Ilomant­sissa että Ilomant­sin ympäris­tössä.

Etsimme nyt tulevalle kevät­kau­delle 1–2 harjoit­te­li­jaa taime­nis­tu­tuk­seen ja metsän­rai­vauk­seen raivaus­sa­halla. Työt alkavat touko­kuussa tai sopimuk­sen mukaan ja kesto riippuu työkoh­teesta.

Pereh­dy­tämme sinut tehtäviin, työtek­nii­koi­hin ja työkoh­tei­siin, joten aiempaa kokemusta ei vaadita. On iso etu, jos sinulta löytyy ajokortti, koska kohtei­siin siirty­mi­nen vaatii aina jonkin­laista kulku­pe­liä. Ilomant­sin alueella yhteis­kyy­tien järjes­tely on mahdol­lista, ja voimme räätä­löidä kohteita jonkin verran asumis­paik­kasi mukaan. Ruokailut omin eväin kannon nokassa.

Harjoit­te­lu­jak­sot ovat pääasiassa palkat­to­mia, mutta palkasta voidaan neuvo­tella. Palkat­to­massa harjoit­te­lussa sinulla on mahdol­li­suus hakea Otsakor­ven Säätiön apurahaa harjoit­te­lun ajalle kulkemis- ja liikku­mis­kus­tan­nuk­siin 120 €/viikko. Apurahan hakemi­seen saat lisätie­toa omasta oppilai­tok­ses­tasi.

Ota yhteyttä: Taisto Väänänen, puh. 0500 173 334, [email protected]  ______________________________________________________________________________________