Materi­aa­lit

Karelia-amk:n ja Riverian toteut­ta­massa hankkeessa kehitet­tiin opiske­li­joi­den harjoit­te­lui­hin liittyvää toimintaa yritysten kanssa tehtä­vässä yhteis­työssä. Kehit­tä­mi­nen lähti liikkeelle Ilomant­sista (pilot­tia­lue) syksyllä 2021, seuraa­vina vuosina toimintaa laajen­net­tiin muualle maakun­taan.


Yrittäjä!

Oletko kiinnos­tu­nut tarjoa­maan yrityk­ses­säsi harjoit­te­lu­pai­kan Karelian tai Riverian opiske­li­jalle? Tee harjoit­te­lu­paikka ilmiotus joko Karelian käyttä­mään Tuudo ‑palveluun tai Riveria­Rek­ryyn.

Lomak­keella kartoi­tet­tiin yritysten harjoit­te­li­ja­tar­peita ja sen pohjalta laaditiin harjoit­te­lu­paik­ka­ku­vaus.
Käytimme kerättyjä tietoja ainoas­taan hankkeen toimen­pi­tei­den toteut­ta­mi­seen.

Kartoi­tus­lo­make


Hankkeen aikana kehitetyt toimin­ta­mal­lit

TOIMINTAMALLI 1: Ilomant­sin malli eli opiske­li­ja­har­joit­te­lui­den mahdol­lis­ta­mi­nen maakunnan reuna-alueilla.

Käytännön kehit­tä­mis­työnä on syntynyt ns. Ilomant­sin malli, jossa yhdistyy oppilai­tos­ten, työan­ta­jien ja kunnan sekä säätiö­ra­hoi­tuk­sen turvin toimin­ta­tapa mahdol­lis­ta­maan opiske­li­ja­har­joit­te­lut maakunnan reuna-alueilla. Onnis­tu­neissa harjoit­te­lu­jak­soissa maakunnan yrityk­sissä toteu­tu­vat työnan­ta­ja­mie­li­ku­van, pereh­dyt­tä­mi­sen ja talou­del­li­sen tuen merkitys.

Käytännön kehit­tä­mis­työssä on yhdis­ty­nyt oppilai­tos­ten, työnan­ta­jien ja kunnan voimat. Tämä malli mahdol­lis­taa opiske­li­ja­har­joit­te­lut maakunnan reuna-alueilla Pohjois-Karja­lassa. Tavoit­teena on ollut lisätä alueiden vetovoi­maa ja houku­tella opiske­li­joita harvaan asutuille alueille. Mallissa hyödyn­ne­tään myös säätiö­ra­hoi­tusta. Tällöin opiske­li­joille tarjotaan mahdol­li­suus suorittaa harjoit­te­lu­jak­soja yrityk­sissä ja kuntien palve­luissa. Tämä toimin­ta­tapa edistää osaamista ja varmistaa alueen työvoiman saannin. Tarjolla on konkreet­ti­nen askel kohti osaavan työvoiman varmis­ta­mista maakunnan reuna-alueilla. Yhteistyö on avaina­se­massa, jotta voimme turvata elinvoi­mai­suu­den. 

TOIMINTAMALLI 2: Yhteis­har­joit­telu

On kirjoi­tettu Karelia-amk:n Pulssi-verkko­jul­kai­suar­tik­keli:

TOIMINTAMALLI 3: Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­set — tavoit­teena ohjaus­osaa­mi­sen vahvis­ta­mi­nen

Työelä­mässä tapahtuva oppiminen on olennai­nen osa ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja ammatil­li­sen oppilai­tok­sen opintoja. Työpai­kalla tulee olla riittä­västi alan tuotanto- ja palve­lu­toi­min­taa, tarpeel­li­set työvä­li­neet ja ammat­ti­tai­dol­taan, koulu­tuk­sel­taan ja työko­ke­muk­sel­taan pätevä henki­löstö.   Ammatil­li­sen osaamisen ja yleisten työelä­mä­val­miuk­sien kehit­ty­mi­sen lisäksi, harjoit­telu- ja työssä­op­pi­mis­jak­soilla opiske­lija luo kontak­teja työelä­mään jo opiske­luai­kana. Hyvällä ohjauk­sella voidaan varmistaa, että harjoit­te­lija saa parhaan mahdol­li­sen oppimis­ko­ke­muk­sen. 

Työelä­mässä tapah­tu­vassa oppimi­sessa opiske­li­jan työpaikka ja ‑tehtä­vä­koh­tai­sesta pereh­dyt­tä­mi­sestä vastaa harjoit­te­lu­paikka itsenäi­sesti. Opiske­li­jalle nimetään vastuul­li­nen työpaik­kaoh­jaaja. Karelia ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Riveria ammat­tio­pis­ton yhteis­työssä toteut­ta­mat työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­set on suunnattu kaikille maakunnan yrityk­sille, jotka haluavat kehittää tai päivittää harjoit­te­lu­jen ohjaa­mi­seen liittyvää osaamis­taan. Koulu­tuk­sesta saa hyvät valmiudet toimia työpaik­kaoh­jaa­jana. Koulu­tuk­seen voi osallis­tua yrittäjä ja/tai yksi tai useampi henki­lös­tön jäsen. Koulu­tuk­sen sisältöjä ovat, työssä­op­pi­mi­nen osana opiskelua eri koulu­tusas­teilla, pereh­dy­tyk­sen kehit­tä­mi­nen ja pereh­dy­tys­käy­tän­nöt, työpai­kalla-tapah­tu­van oppimisen suunnit­telu ja ohjaus, erilaiset oppijat, näytöt ja osaamisen arviointi, erilais­ten menetel­mien ja materi­aa­lien hyödyn­tä­mi­nen sekä yksilöl­lis­ten tarpeiden huomioi­mi­nen ohjauk­sessa. 

Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­siin osallis­tu­vissa yrityk­sissä työhar­joit­te­li­jat koetaan tärkeiksi ja heihin halutaan panostaa. Harjoit­te­luun tulevien opiske­li­joi­den valmiudet vaihte­le­vat esim. opintojen vaiheen ja henki­lö­koh­tais­ten ominai­suuk­sien mukai­sesti.  Osa opiske­li­joista tarvitsee enemmän tukea ja ohjausta varsinkin työssä­op­pi­mis­jak­son alkuvai­heessa. Riittävä resurs­sointi ja pereh­ty­mi­nen työpaik­kaoh­jaa­jan tehtäviin hyödyt­tä­vät niin opiske­li­joita kuin yrityksiä: ”Ohjauksen tavoit­teena on tukea ohjat­ta­vien omaeh­toista toimintaa ja auttaa heitä tekemään tietoisia ja perus­tel­tuja ratkai­suja” 

Yrityk­sillä ja alueel­li­silla yrittä­jä­jär­jes­töillä on mahdol­li­suus vaikuttaa työpaik­kaoh­jaus­kou­lu­tus­ten ajankoh­taan ja koulu­tus­ten sisäl­töi­hin. Tarvitaan aktii­vista yhteis­työtä ja aloit­teel­li­suutta oppilai­tos­ten ja yritysten kesken. Onnis­tu­mi­set harjoit­te­li­joi­den ohjauk­sessa vaikut­ta­vat suoraan harjoit­te­li­joi­den oppimis­ko­ke­muk­seen, heidän tulevaan työuraansa ja yritysten työvoiman saantiin. Hyvin järjes­tetty ohjaus voi tuoda yrityk­selle myös pitkä­ai­kaista hyötyä, kun harjoit­te­li­jat tuovat mukanaan uutta osaamista ja näkökul­mia organi­saa­tioon. 

TOIMINTAMALLI 4: Yritykset kampuk­sille kynnyk­set­tö­mästi

Toteutuu Karelia-amk:n internet-sivujen kautta.

Hankkeen aikana tehty somekou­lu­tus­ma­te­ri­aali yrityk­sille.

Ohjeen sisältö on luotu opiske­li­jan näkökul­masta kuinka työnan­taja voi tavoittaa somen kautta kyseistä kohde­ryh­mää. Ohje on tehty yhteis­työnä opiske­li­ja­har­joit­te­li­joi­den kanssa 4/2023.


Julkaisut

Hankkeen aikana kirjoi­te­tut blogit löytyvät Blogit -osiossa. Alla listatut artik­ke­lit ovat netti­si­vu­jen ulkopuo­li­sia julkai­suja.


Karelia Issuu Julkaisu 1/2021 s. 34–37: Yhteis­työllä osaajia harvaan asutulle alueelle.

Karelia Pulssi:

4.12.2023: Tuloksia, kohtaa­mi­sia, ideoita ja onnis­tu­mi­sia

1.12.23: Yhteis­har­joit­telu uutena harjoit­te­lu­muo­tona.

29.11.23: Innocamp23 innovaa­tio­haaste Nurmek­sessa

29.11.2023: Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑kehit­tä­mis­työ vahvistaa Pohjois-Karjalan työelämää

14.11.2023: Opiske­li­ja­har­joit­te­lut ja oppilai­to­syh­teis­työ Keski-Karja­lassa

12.6.2023: Koulun­pen­kiltä projek­ti­työn­te­ki­jäksi

11.4.2023: Talotek­nii­kan opiske­li­jat tutus­tui­vat harjoit­telu- ja työmah­dol­li­suuk­siin Kiteellä 

18.10.2022: Tuudon kautta harjoit­te­luun histo­rial­li­seen karta­no­ra­vin­to­laan Kiteen Koivi­kolle

27.1.2022: Syrjä­seu­tu­jen työvoi­ma­pu­laan haetaan ratkai­suja yritysten ja oppilai­tos­ten yhteis­työllä

27.1.2022: Ratkai­suja yritysten rekry­toin­ti­haas­tei­siin

Riveria:

10.10.2023: Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hankkeen InnoCamp23-tapahtuma järjes­tet­tiin Nurmek­sessa 5.–6.10.2023.

26.4.2023: RIVERIAN TEKSTIILI- JA MUOTIALAN OPISKELIJAT VIERAILIVAT KITEEN TEKSTIILITEHTAALLA

Videot

The Pohjois-Karjala Project


Osaajia harvaan asutulle alueella- hankkeen päätös­ti­lai­suus 5.12.2023


Katso Riverian ja Karelian opiske­li­joi­den kokemuk­sia harjoit­te­luista.

Opettajat komment­ti­vi­deo: Riverian tekstiili- ja muotiala, lehtorit Marja Ilonen ja Päivi Miettinen

Miten työnan­taja voi tukea työssä käyntiä kauempana? Kokemuk­sia Kolilta.


Harjoit­te­li­joi­den kokemuk­sia


Innocamp23 esitykset

PIKES

Haaste:

Mitä ja miten viestiä nuorille Nurmeksen työlli­syys- ja yrittä­jyys­mah­dol­li­suuk­sista ja yritys­neu­von­ta­pal­ve­luista? Ja millä tavalla yritys­neu­von­ta­pal­ve­luja tulisi tuottaa nuorille? 

  • Mitä? = esim. millaiset sisällöt ja näkökul­mat kiinnos­ta­vat (nuorten yrittä­jien tarinat, millaisia työpaik­koja on tarjolla? millaisia ovat työan­ta­jay­ri­tyk­set ja tarinat? yritys­neu­von­ta­pal­ve­lut – ymmär­re­täänkö mitä se tarkoit­taa? Mitä niistä tulisi kertoa, että olisi kiinnos­ta­vaa nuorille) 
  • Miten? = esim. missä kanavissa? Vierailut oppilai­tok­sissa, eri someka­na­vat – mitkä? Videot vai millaista viestin­tää? jalkau­tu­mi­nen tapah­tu­miin tms.?  Tai miten tuottaa yritys­neu­von­ta­pal­ve­luja? = henki­lö­koh­tai­nen tapaa­mi­nen meidän toimis­tol­lamme vai jotain muuta tulevai­suu­dessa? 

Ylä-Karjalan lehti

Haaste: 

Miten nuorista aikui­sista (alle 35-vuotiaat) saadaan uusia tilaajia paikal­lis­leh­delle? 


Valtimo Compo­nents

Haaste: 

Valtimo Compo­nents kamppai­lee ammat­ti­tai­toi­sen henki­lö­kun­nan saata­vuu­den kanssa. 

Yhtiö on löytänyt useita osaavia ulkomaa­lai­sia työnte­ki­jöitä. Ongelmana on ulkomaa­lais­ten henki­löi­den pysyvyys. Työ on hyvä. Työyh­teisö on hyvä. Sosiaa­li­nen ympäristö ja kotou­tu­mi­nen ontuvat. 

  • Kuinka sinä järjes­täi­sit kotout­ta­mi­sen prosessin niin, että pitovoi­ma­te­ki­jät olisivat riittävät paikka­kun­nalle pitkä­ai­kai­sesti jäämiseen? 

Hyvärilä

Haaste: 

Hyväri­lällä on listattu luontai­sesti hiili­neut­raa­leita ohjel­ma­pal­ve­luita. Tulevai­suu­dessa mahdol­li­suus kompen­soida. 

Tehtävä: Hiili­neut­raa­lien matka­pa­ket­tien tuotteis­ta­mi­nen 

  • Millainen ostaja­per­soona etsii hiili­neut­raa­leja matkoja? 
  • Millaiset palvelut sopisivat tälle kohde­ryh­mälle? 
  • Miten kohde­ryh­mät tavoi­te­taan ja millaisin viestein? 

PKO/Bomba

Haaste: 

Ryhmän tehtävä on suunni­tella / ideoida rekry­toin­tia varten materi­aa­lia. 

  • Miten houkut­te­lemme nuoria hakemaan avoimiin työpai­koi­hin? 
  • Millä kanavilla työpaikka ilmoi­tuk­sia pitäisi tuoda esille ja miten jotta nuoret kiinnos­tui­si­vat työpai­koista? 
  • Mitä rekry­toin­nissa pitäisi kertoa työnkuvan lisäksi, jotta lisät­täi­siin kiinnos­tusta aiheeseen?