Forbicon hakee 1–2 henkilöä raivaus­sa­halla tehtäviin taimi­kon­hoi­to­töi­hin kesäkausille

Forbicon hakee 1–2 henkilöä raivaus­sa­halla tehtäviin taimi­kon­hoi­to­töi­hin kesäkausille (lumeton aika n. 6 kk). Työmaat sijait­se­vat Torna­to­rin metsissä Ilomant­sissa Huhuksen — Käenkos­ken suunnilla. Sahaajat toimivat itsenäi­sinä yrittä­jinä, useim­mi­ten toimi­ni­miy­ri­tyk­senä. Yrityksen perus­ta­mi­sessa avuste­taan eikä se tule olemaan ongelma. Mieluiten haetaan pitkä­ai­kaista useamman vuoden yhteis­työtä.

Palkkaus on työkoh­teen vaikeus­as­teen mukaan määri­telty hehtaa­ri­koh­tai­nen urakka­taksa. Työaika on vapaa ja myös osa-aikainen työ käy, kuitenkin siten, että kunkin sahaajan kanssa sovitaan tavoi­te­työ­määrä kesäkau­delle.
Myös harjoit­te­lu­jakso tai oppiso­pi­mus on mahdol­lista. Harjoit­te­li­ja­haussa haen sellaista henkilöä, joka olisi kiinnos­tu­nut valmis­tut­tu­aan jatkamaan raivaus­sa­ha­töissä Forbico­nilla Ilomant­sissa.

Forbicon Oy on vuonna 2015 perus­tettu metsä­bio­ta­lou­den konsul­toin­tiy­ri­tys (www.forbicon.fi), joka nykyisin keskittyy metsä­hoi­to­töi­hin Torna­to­rin metsissä Ilomant­sissa. Tornator (www.tornator.fi) omistaa Suomessa metsiä yli 660 000 ha, joista pääosa painottuu Itä-Suomeen. Forbicon hoitaa Torna­to­rin taimi­kon­hoi­to­työt Ilomant­sissa Huhuksen ja Käenkos­ken suunnilla, missä Torna­to­rilla on useamman kymme­nen­tu­han­nen hehtaarin yhtenäi­set metsä­alu­eet.

Ota yhteyttä:
Martti Kettunen
FORBICON OY
0400 546 682
[email protected]
www.forbicon.fi