Ruokkeen lomakylä hakee kokkia kesäkau­delle 2023

Ruokkeen lomakylä sijaitsee kirkas­ve­ti­sen Puruveden rannalla.

Ruokkeen Lomakylä tarjoaa majoi­tusta ja monipuo­li­sia aktivi­teet­teja kauniissa järvi­mai­se­missa Kesälah­della.

Haetaan kokkia kesälle 2023. Toivomme, että pystyt työsken­te­le­mään itsenäi­sesti pereh­dy­tyk­sen jälkeen ja pystyt valmis­ta­maan hyvää ja maukasta lounas- ja lista­ruo­kaa asiak­kail­lemme ja hallitset perus­keit­tiö­työs­ken­te­lyyn liittyvät tehtävät. Arvos­tamme jousta­vuutta, positii­vista asennetta uuden oppimi­seen sekä kykyä tulla toimeen erilais­ten ihmisten kanssa sekä hyviä vuoro­vai­ku­tus­tai­toja.

Ota yhteyttä:

Mika Laukkanen
Ruokkeen­tie 58
59800 Kesälahti
puh: 013 371 312