Kesätöi­hin Valamoon

Valamon munkki­luos­tari on ortodok­si­sen uskone­lä­män ja kulttuu­rin elävä keskus, joka saa toimeen­tu­lonsa pääasiassa matkai­lusta. Luonnon­kau­niilla Heinä­ve­dellä sijait­seva luostari ottaa vieraita vastaan ympäri vuoden, kesäaika on matkai­lu­toi­min­nassa vilkkainta aikaa. Vuosit­tain luosta­rissa vierailee noin 100 000 matkai­li­jaa, pyhiin­vael­ta­jaa ja opiston kurssi­laista. Valamossa on kolmi­sen­kym­mentä työnte­ki­jää ja kesäkau­delle tarvit­semme lisätyö­voi­maa erilai­siin tehtäviin ravin­to­lassa, vastaa­no­tossa ja matka­muis­to­myy­mä­lässä.

Kahvila-ravintola Trapesa
Kokki ja tarjoi­lija

260-paikkai­nen A‑oikeuksin varus­tettu kahvila-ravintola Trapesa on yksi luostarin tärkeim­mistä kohtaa­mis­pai­koista. Päivit­täi­set ateriat – aamiaiset, lounaat ja päiväl­li­set – kootaan kotiruo­ka­tyyp­pi­sestä nouto­pöy­dästä. Nouto­pöy­tä­ruo­kai­lun lisäksi kahvia, teetä ja pientä purtavaa on tarjolla koko päivän.

Valamossa kokin tehtäviin kuuluu lounas­ruo­kien ja tilaus­me­nu­jen itsenäi­nen valmis­ta­mi­nen. Aiempi työko­ke­mus katsotaan eduksi. Tarjoi­lija huolehtii annis­ke­lu­ra­vin­to­lan tarjoi­lusta. Työ edellyt­tää englannin kielen taitoa. Aiempi työko­ke­mus katsotaan eduksi.

Lisätie­toja ja työha­ke­muk­set: Jaana Nykänen puh. 044 4259270 tai [email protected]

Valamon luostarin vastaan­otto Vastaan­ot­to­vir­kai­lija

Vastaan­ot­to­vir­kai­lija toimii tiimin jäsenenä rohkeasti ja asiakas­läh­töi­sesti monipuo­li­sissa asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­vissä, joista tärkeim­pänä vastaan­o­ton asiakas­pal­velu- ja myynti­teh­tä­vät
Työssä vaaditaan itseoh­jau­tu­vuutta, tilan­ne­ta­jua ja reipasta palve­lua­sen­netta sekä riittävää ymmär­rystä siitä, millai­sessa toimin­taym­pä­ris­tössä luosta­rissa toimitaan.

Toivomme kokemusta vastaan­ot­to­vir­kai­li­jan työstä ja matkai­lua­lalta sekä runsaasti positii­vista ja iloista mieltä, ja aitoa halua toimia asiakas­pal­ve­luam­ma­tissa. Sinulla voi olla työko­ke­mus vastaan­ot­to­vir­kai­li­jan työstä tai olet alalle opiske­leva. Arvos­tamme hotel­li­va­raus­jär­jes­tel­män tunte­musta, käytös­sämme on Hotel­linxCloud.

Työ edellyt­tää sujuvaa englannin ja suomen kielen kirjal­lista ja suullista osaamista, muu kieli­taito katsotaan eduksi. Työ on vuoro­työtä, johon kuuluu työsken­te­lyä iltaisin ja viikon­lop­pui­sin.

Lisätie­toja ja työha­ke­muk­set: Jaana Nykänen puh. 044 4259270 tai [email protected]

Valamon luostarin matka­muis­to­myy­mälä
Myyjä

Valamon luostarin matka­muis­to­myy­mälä Tuohus toimii Valamon luosta­rissa Heinä­ve­dellä ja se palvelee vieraita päivit­täin aamusta iltaan. Myymälän hyllyiltä löytyy kattava valikoima ortodok­si­seen elämän­ta­paan liittyviä tuotteita: käsin­maa­lat­tuja ikoneita, paino­ku­vai­ko­neita, lampu­koita, rukous­nau­hoja, posti­kort­teja, kaula­ris­tejä ja ‑ikoneita, Valamossa valmis­tet­tuja mehiläis­va­ha­tuo­huk­sia, luosta­ri­teetä ja paljon muuta. Valikoi­massa on myös paljon erilaisia lahja- ja koriste-esineitä, makeisia ja tuomisia. Tuohus-myymälä on myös ortodok­si­nen kirja­kauppa, jossa Valamon luostarin omien julkai­su­jen lisäksi on saata­villa laaja kirjo ortodok­sista uskoa ja sen eri aspekteja käsit­te­le­vää kirjal­li­suutta.


Haemme Tuohuk­seen kesäse­son­gin ajaksi kahta myyjää, joiden pääasial­li­sena tehtävänä on myymälän asiakas­pal­velu sekä muu myymälän käytännön työ. Työ on vaihte­le­vaa ja joskus kiireistä. Siksi arvos­tamme ystäväl­listä asiakas­pal­ve­lua­sen­netta, hyviä vuoro­vai­ku­tus­tai­toja ja taitoa kohdata monen­lai­sia asiak­kaita. Työssä tarvitaan englannin kielen taitoa, lisäksi venäjän kieli katsotaan eduksi. Katsomme eduksi myös aiemman kokemuk­sen myyjän tehtä­vistä ja kassa­jär­jes­tel­mien käytöstä.
Työ on vuoro­työtä, johon kuuluu työsken­te­lyä viikon­lop­pui­sin.

Lisätie­toja ja työha­ke­muk­set: Jaana Nykänen puh. 044 4259270 tai [email protected]