Tag: karelia

 • Opiske­lija: tule mukaan kilpai­le­maan rahapal­kin­noista! Nurmeksen Innocamp23

  Pidätkö ideoin­nista, tiimi­työs­ken­te­lystä ja uuden oppimi­sesta? Karelia-amk:n ja Riverian opiske­li­jat voivat nyt hakea 5.–6.10 järjes­tet­tä­vään innovaa­tio­ta­pah­tu­maan eli hackat­ho­niin. Voit olla minkä tahansa alan opiske­lija, sillä muodos­tamme valituista henki­löistä monia­lai­sia tiimejä. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta vastaa­vista tapah­tu­mista, vaan toivomme sinun oppivan tapah­tu­massa myös uutta. Voitta­ja­jouk­kuei­den kesken jaetaan yli tuhannen euron arvoinen rahapotti. Lisäksi karelian…

 • Männik­kö­län Pirtti Nurmek­sessa etsii kokkia tai ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­li­jaa työelä­mässä oppimaan

  Männik­kö­län Pirtti on rauhal­li­nen juhla- ja kokous­paikka karja­lai­sine pitopal­ve­lui­neen. Meillä voi myös majoittua puuläm­mit­tei­sellä saunalla varus­te­tussa pihamö­kis­sämme. Järjes­tämme myös kursseja ja hiljai­suu­den retriit­tejä. Majata­losta majata­loon ‑retket ovat osa aktivi­teet­te­jamme. Hiihto­ret­ket, yrtti­ret­ket ja hiljai­suu­den hetket tarjoavat tilai­suu­den nauttia ympäröi­västä luonnosta eri vuode­nai­koina. Tarjon­nas­tamme löytyy myös pitopal­ve­lua.Männik­kö­län Pirtti on maankuulu karja­lai­sen ruoka­pe­rin­teen piira­kois­taan. Etsimme nyt joukkoommekokkia tai…

 • Kesätöi­hin Valamoon

  Valamon munkki­luos­tari on ortodok­si­sen uskone­lä­män ja kulttuu­rin elävä keskus, joka saa toimeen­tu­lonsa pääasiassa matkai­lusta. Luonnon­kau­niilla Heinä­ve­dellä sijait­seva luostari ottaa vieraita vastaan ympäri vuoden, kesäaika on matkai­lu­toi­min­nassa vilkkainta aikaa. Vuosit­tain luosta­rissa vierailee noin 100 000 matkai­li­jaa, pyhiin­vael­ta­jaa ja opiston kurssi­laista. Valamossa on kolmi­sen­kym­mentä työnte­ki­jää ja kesäkau­delle tarvit­semme lisätyö­voi­maa erilai­siin tehtäviin ravin­to­lassa, vastaa­no­tossa ja matka­muis­to­myy­mä­lässä. Kahvila-ravintola Trapesa…

 • Media-alan opiske­lija, lähde somet­ta­jaksi Ilomant­siin

  Ilomant­sin Matkai­lu­yh­dis­tys etsii kesäksi 2023 someen ja valoku­vauk­seen pereh­ty­nyttä media-alan harjoit­te­li­jaa Kaipaamme apuasi Ilomant­sin Matkai­lu­yh­dis­tyk­sen (@visitilomantsi) somenä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen, somesi­säl­tö­jen tuotta­mi­seen sekä markki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lien tuotta­mi­seen. Harjoit­te­li­jana tehtä­viisi kuuluu mm. Tehtäviä voidaan räätä­löidä osaami­sesi ja kiinnos­tuk­sen­koh­tei­desi mukaan. Kunhan olet päässyt kartalle Ilomant­sin matkai­lu­ken­tästä, pääset halutes­sasi olemaan myös matkai­lu­neu­von­nassa matkai­lu­pis­teessä Ilomant­sin torilla. Työajat voidaan sopia jousta­vasti, täällä ei tarvitse…

 • Haetaan harjoit­te­li­jaa sisäl­lön­tuo­tan­toon ja pienen yrityksen markki­noin­tiin!

  Puhutko somea tai oletko innos­tu­nut somesi­säl­lön ja ylipää­tään sisäl­lön­tuo­tan­nosta? Lueppa tämä teksti loppuun! Nyt haetaan Myyntitiimi.com-brändille sekä Itsmeharry.fi henki­löbrän­dille harjoit­te­li­jaa markki­noin­tiin ja sisäl­lön­tuo­tan­toon. Harjoit­te­lun aikana pääset tuotta­maan sisältöä myyntiin ja juonta­mi­seen keskit­ty­viin someka­na­viin, raken­ta­maan nykyai­kaista mediaa kuten Podcas­teja, tubevi­deoita sekä tuotta­maan tekstiä tai muuta sisältöä myynnin tueksi. Itsmeharry.fi henki­löbrändi on yrittäjä Harri Koleh­mai­sen juonta­mi­seen ja…

 • Sotealan opiske­lija, tule kehit­tä­mään osaamis­tasi kehitys­vamma- ja mielen­ter­veys­työn parissa!

  Levänie­men toimin­ta­kes­kus on aikuisten kehitys­vam­mais­ten ja mielen­ter­veys­kun­tou­tu­jien palve­lua­su­mi­syk­sikkö Heinä­ve­dellä. Lisäksi järjes­tämme asukkail­lemme työ- ja päivä­toi­min­taa. Meillä on 65 asukas­paik­kaa ja yli 50 työnte­ki­jää. Meillä voi työsken­nellä asumi­se­noh­jauk­sessa sekä työ- ja päivä­toi­min­nan ohjauk­sessa. Lisäksi kaikki tukipal­ve­lut (kiinteis­tö­huolto, ruoka­huolto ja puhtaa­na­pito) tuotetaan omana työnä. Meillä on tarjolla monipuo­li­sia tehtäviä kehitys­vamma- ja mielen­ter­veys­työn parissa Riverian lähihoi­ta­jille sekä kasvatus-…

 • Sähköi­sellä rekry­toin­nilla tavoitat opiske­li­jat missä ja milloin vain — tarjolla opastusta yrityk­sille

  Yrittäjä, mistä kanavista sinä lähtisit tarjoa­maan harjoit­te­lu­paik­kaa tai etsimään uutta työnte­ki­jää? Faceboo­kista, lehti-ilmoi­tuk­sella, rekry­fir­man kautta, osallis­tu­malla ura- ja rekry­mes­suille, kysymällä suoraan oppilai­tok­sista tai tutta­vilta? Toimivia keinoja kaikki, mutta nykyään oppilai­tok­silla on käytös­sään sähköisiä rekry­ka­na­via, joilla yritys tavoittaa nopeasti ja maksut­to­masti opiske­li­jat, valmis­tu­mi­sen kynnyk­sellä olevat sekä vasta­val­mis­tu­neet. Yritysten harjoit­te­li­ja­rek­ry­toin­ti­val­miuk­sien edistä­mi­nen on yksi Osaajia harvaan asutulle alueelle…

 • Talosäätö Oy:llä Kiteellä harjoit­te­lu­paikka talotek­nii­kan opiske­li­jalle

  Kitee­läi­nen Talosäätö Oy on Itä-Suomen alueella toimiva kiinteis­tö­jen tekniseen kunnos­sa­pi­toon (LVISA) suuntau­tu­nut yritys. Huollamme, korjaamme ja asennamme automaa­tio­lait­teita, sähkö­lait­teita, kameravalvonta‑, rikosil­moi­tus- ja kulun­val­von­ta­jär­jes­tel­miä. Huoleh­dimme sopimus­pe­rus­tei­sesti tekni­sestä kunnos­sa­pi­dosta. Teemme myös automaa­tiou­ra­koin­tia, ja toimimme Caverion- ja Ouman valvon­ta­lait­tei­den jälleen­myy­jänä. Henki­lö­kun­taamme kuuluu kahden yrittäjän lisäksi 6 työnte­ki­jää. Etsimme nyt talotek­nii­kan opiske­li­jaa harjoit­te­luun Harjoit­telu soveltuu sekä Riverian että Karelian…

 • Matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jat tutus­tu­mis­ret­kellä Ilomant­sissa

  Tiistaina 23.11. suunta­simme Karelian ensim­mäi­sen ja toisen vuoden resto­no­mio­pis­ke­li­joi­den sekä Riverian matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­joi­den kanssa päiväksi Ilomant­siin tutus­tu­maan matkai­lu­yri­tyk­siin. Retken tavoit­teena oli kohtaut­taa alan yrityksiä ja opiske­li­joita sekä tehdä Ilomant­sin alueen yrityksiä ja harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia tutuiksi opiske­li­joille ja opoille. Ensim­mäi­senä suunnat­tiin aivan Suomen ja Venäjän rajalle Möhköön. Kävi ilmi, että opiske­li­joista vain muutama oli aiemmin…