Tag: hackathon

  • Opiske­lija: tule mukaan kilpai­le­maan rahapal­kin­noista! Nurmeksen Innocamp23

    Pidätkö ideoin­nista, tiimi­työs­ken­te­lystä ja uuden oppimi­sesta? Karelia-amk:n ja Riverian opiske­li­jat voivat nyt hakea 5.–6.10 järjes­tet­tä­vään innovaa­tio­ta­pah­tu­maan eli hackat­ho­niin. Voit olla minkä tahansa alan opiske­lija, sillä muodos­tamme valituista henki­löistä monia­lai­sia tiimejä. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta vastaa­vista tapah­tu­mista, vaan toivomme sinun oppivan tapah­tu­massa myös uutta. Voitta­ja­jouk­kuei­den kesken jaetaan yli tuhannen euron arvoinen rahapotti. Lisäksi karelian…