Tag: harjoittelu

 • Media-alan opiske­lija, lähde somet­ta­jaksi Ilomant­siin

  Ilomant­sin Matkai­lu­yh­dis­tys etsii kesäksi 2023 someen ja valoku­vauk­seen pereh­ty­nyttä media-alan harjoit­te­li­jaa Kaipaamme apuasi Ilomant­sin Matkai­lu­yh­dis­tyk­sen (@visitilomantsi) somenä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen, somesi­säl­tö­jen tuotta­mi­seen sekä markki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lien tuotta­mi­seen. Harjoit­te­li­jana tehtä­viisi kuuluu mm. Tehtäviä voidaan räätä­löidä osaami­sesi ja kiinnos­tuk­sen­koh­tei­desi mukaan. Kunhan olet päässyt kartalle Ilomant­sin matkai­lu­ken­tästä, pääset halutes­sasi olemaan myös matkai­lu­neu­von­nassa matkai­lu­pis­teessä Ilomant­sin torilla. Työajat voidaan sopia jousta­vasti, täällä ei tarvitse…

 • Opinnäy­te­työ­mah­dol­li­suus matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jalle

  Taiste­li­jan Talo itära­jalla Ilomant­sin Hattu­vaa­rassa tarjoaa majoitus‑, ravitsemis‑, ravintola- ja ohjel­ma­pal­ve­luita kesäai­kaan päivit­täin ja talvi­kau­della sopimuk­sen mukaan. Talo sijaitsee 150 km pituisen sotahis­to­riasta kertovan rengas­rei­tin Ilomant­sin Sotatien varrella. Voit tutustua tarkemmin meihin ja palve­lui­himme osoit­teessa taistelijantalo.fi Vilkkaan kesäkau­den jälkeen suuntaamme katseet yrityksen kehit­tä­mi­seen sekä seuraa­vaan matkai­lu­kau­teen. Etsimme nyt matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jaa avuksemme kehit­tä­mis­teh­tä­viin Opinnäy­te­työ…

 • Tuudon kautta harjoit­te­luun histo­rial­li­seen karta­no­ra­vin­to­laan Kiteen Koivi­kolle

  Osaajia-hankkeessa mahdol­lis­te­taan opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpo­te­taan työhar­joit­telu- ja työelä­mässä oppimisen paikkojen löytä­mi­sessä. Yksi apuvä­li­neistä on Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa alkuvuo­desta 2022 käyttöön otettu sähköinen työ- ja harjoit­te­lu­paik­ka­so­vel­lus Tuudo, jossa työnan­ta­jat voivat tarjota korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille työhar­joit­te­lu­paik­koja, opinnäy­te­töitä sekä seson­ki­luon­teista tai vakituista työtä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia. Tässä artik­ke­lissa tutus­tu­taan Karelian resto­no­mio­pis­ke­lija Ville Salmisen…

 • Majatalo PikkuPri­han harjoit­te­lussa työstet­tiin viestin­tää ja somea

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mistä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään ensim­mäi­siä hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työssä­op­pi­mi­sia. Karelia-amk:n ensim­mäi­nen harjoit­telu käynnis­tyi Majatalo PikkuPri­hassa tammikuun lopussa. Ennen harjoit­te­lun käynnis­ty­mistä vierai­limme yhdessä media-alan opiske­li­jan kanssa Majatalo PikkuPri­hassa ja tutus­tuimme yrityk­seen sekä keskus­te­limme harjoit­te­lun sisäl­löistä. Olemme tarjon­neet hankkeessa ensim­mäi­sille harjoit­te­lu­pai­koista kiinnos­tu­neille opiske­li­joille…

 • Monien mahdol­li­suuk­sien Koli — lähde yhteis­har­joit­te­luun!

  Ainut­laa­tui­nen mahdol­li­suus harjoi­tella kolmessa kehit­ty­vässä matkai­lua­lan yrityk­sessä Kolin kauniissa kansal­lis­mai­se­missa! Harjoit­te­lu­jakso jakaantuu kolmen yrityksen kesken, jokai­sessa yrityk­sessä työsken­nel­lään sopimuk­sen ja tarpeen mukaan. Hyvä tilaisuus tutustua yritys­toi­min­taan ja erilai­siin työteh­tä­viin. Majoitus järjestyy tarvit­taessa. harjoit­te­lu­paikka matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jalle Harjoit­te­lu­paikka puutarha-ala Projek­tio­pin­not ja opinnäy­te­työt lisätie­toa harjoit­te­luista: Karelia Mikko Lahti [email protected] puh. 050 306 7476Riveria Tarja Ruuska [email protected]

 • Kiteellä keskus­tel­tiin harjoit­te­luista ja ohjaajan roolista

  Helmi­kuussa kokoon­nuimme yrittä­jien kanssa ensim­mäi­sen tutus­tu­mis­ti­lai­suu­den merkeissä Kiteellä. Tilai­suu­dessa syntyi vilkasta keskus­te­lua harjoit­te­lui­hin liittyen ja suurim­malla osalla osallis­tu­jista olikin jo aiempia kokemuk­sia harjoit­te­li­joista.   Tarja Ruuska Riveriasta ja Mikko Lahti Kareliasta esitte­li­vät oppilai­tos­ten harjoit­telu- ja työssä­op­pi­mis­käy­tän­töjä sekä muita yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sia.  Marko Torni Keski-Karjalan Paikal­lis­leh­destä kertoi yrityksen kokemuk­sia harjoit­te­luoh­jaa­jana toimi­mi­sesta sekä yrityk­selle tehdystä opinnäy­te­työstä.  Opintojen aikana luodaan perusta omalle…

 • Hoitokoti Kuikan­pesä etsii lähihoi­taja- ja sairaan­hoi­ta­ja­har­joit­te­li­joita

  Hoitokoti Kuikan­pesä sijaitsee luonnon­rau­hassa noin 20 kilomet­rin päässä Ilomant­sin keskus­tasta. Kesäkuussa 2023 avasimme uuden 7‑paikkaisen yhtei­sö­asu­mi­sen yksikön Ilomant­sin kirkon­ky­lälle. Yksikkö kantaa nimeä Talo Koistinen. Opiske­li­jat ovat terve­tul­leita myös tähän yksikköön. Tarjoamme asumis­pal­ve­luja (ympäri­vuo­ro­kau­ti­nen palve­lua­su­mi­nen, palve­lua­su­mi­nen, tukia­su­mi­nen ja työtoi­minta) mielen­ter­veys­kun­tou­tu­jille. Asukkaita meillä on yhteensä noin 30 ja työnte­ki­jöitä 15. Yrittä­jinä toimivat Matti Härkönen (fysio­te­ra­peutti, toimin­ta­te­ra­peutti, toiminnan…