Hoitokoti Kuikan­pesä etsii lähihoi­taja- ja sairaan­hoi­ta­ja­har­joit­te­li­joita

Hoitokoti Kuikan­pesä sijaitsee luonnon­rau­hassa noin 20 kilomet­rin päässä Ilomant­sin keskus­tasta. Kesäkuussa 2023 avasimme uuden 7‑paikkaisen yhtei­sö­asu­mi­sen yksikön Ilomant­sin kirkon­ky­lälle. Yksikkö kantaa nimeä Talo Koistinen. Opiske­li­jat ovat terve­tul­leita myös tähän yksikköön.

Tarjoamme asumis­pal­ve­luja (ympäri­vuo­ro­kau­ti­nen palve­lua­su­mi­nen, palve­lua­su­mi­nen, tukia­su­mi­nen ja työtoi­minta) mielen­ter­veys­kun­tou­tu­jille. Asukkaita meillä on yhteensä noin 30 ja työnte­ki­jöitä 15. Yrittä­jinä toimivat Matti Härkönen (fysio­te­ra­peutti, toimin­ta­te­ra­peutti, toiminnan vastuu­hen­kilö) sekä Maarit Palviai­nen (toimi­tus­joh­taja, talous­hal­linto).

Pääasial­li­nen tarve meillä on lähihoi­ta­jista, joiden työhön kuuluu hoivasta ja huolen­pi­dosta vastaa­mi­nen, sekä myös lääke­hoi­dosta vastaa­mi­nen oman osaami­sa­lan ja pätevyy­den puitteissa. Myös sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­joilla on mahdol­li­suus tulla oppiin, sairaan­hoi­taja Anna Rytkösen ohjauk­seen. Laaja kirjo mielen­ter­vey­son­gel­mia, joten oiva tilaisuus tutustua mielen­ter­vey­den sairauk­siin, lääkkeet­tö­miin ja lääke­hoi­to­muo­toi­hin. Lisäksi hoito­ko­dilla on oma keittäjä ja siivooja, joten opinto­jak­sot myös näillä aloilla ovat mahdol­li­sia.

Meiltä löytyvät kaikki ”portaat” kohti itsenäistä asumista , joten harjoit­te­li­jana pääset tutus­tu­maan koko hoito­pro­ses­siin.

Työ on kaksi­vuo­ro­työtä ja työviikon pituus sovit­ta­vissa. Toivomme opiske­li­jalta omia työvaat­teita, ateriat tarjoamme talon puolesta. Oman auton käyttö­mah­dol­li­suus helpottaa kulke­mista, koska hoito­ko­dille on matkaa 20 km kylältä ja julkista liiken­nettä ei ole välillä Ilomantsi-Kuikan­pesä.

Meillä on erittäin vahva ja arvos­tettu asema haasteel­lis­ten mielen­ter­veys­kun­tou­tu­jien kuntout­ta­van asumis­pal­ve­lu­ken­tän piirissä. Hoito­ko­timme tarjoaa opiske­li­jalle monipuo­li­sen, rauhal­li­sen ja luonnon­lä­hei­sen opiske­lu­ym­pä­ris­tön. Meiltä löytyvät kaikki “portaat” kohti itsenäistä asumista (ympäri­vuo­ro­kau­ti­nen, palve­lua­su­mi­nen, tukia­su­mi­nen), joten harjoit­te­li­jana pääset tutus­tu­maan harjoit­te­lusi aikana koko hoito­pro­ses­siin.

Laita kuvaus itsestäsi, työko­ke­muk­ses­tasi ja harjoit­te­lun tavoit­teista tai kysy lisätie­toja sähkö­pos­tilla: [email protected]