Ravintola Parppein­pirtti etsii matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan sekä liike­ta­lou­den opiske­li­joita harjoit­te­lui­hin ja kehit­tä­mis­teh­tä­viin

Ravintola Parppein­pirtti on vuonna 1992 raken­nettu karja­lais­ra­vin­tola Ilomant­sin Parppein­vaa­ralla.
Ravin­to­lamme tarjoaa monipuo­li­sen kattauk­sen nouto­pöy­dästä a’la carteen, a‑oikeuksin varus­tel­tuun kesäkah­vioon sekä pitopal­ve­luun. Parppein­pirtti vaara­mai­se­mi­neen ja nykykar­jai­sine pitoa­te­rioi­neen on Ilomant­sin käynti­kortti ja asiakas­kun­tamme laaja. Meillä työsken­te­lee tällä hetkellä 5 kokoai­kaista ravintola-alan ammat­ti­laista ympäri vuoden ja lisäksi kesäai­kaan useita seson­ki­työn­tek­jöitä.

Haemme harjoit­te­luun kokkia, tarjoi­li­jaa, leipuria, kylmäkköä. Lisäksi haemme ideari­kasta harjoit­te­li­jaa myynnin, markki­noin­nin, kokous­pal­ve­lui­den, tapah­tu­mien sekä sisäl­lön­tuo­tan­non kehit­tä­mis­teh­tä­viin. Tarjoamme myös mahdol­li­suu­den esimies­työ­hön.

Kokkina tehtä­viisi kuuluvat monipuo­li­set keittiön työteh­tä­vät, tarjoi­li­jana tarjoi­li­jan työteh­tä­vät lounaalla ja tilai­suuk­sissa, kylmäk­könä osallis­tut salaat­tien esival­mis­te­luun ja valmis­te­luun, leipurina tehtä­viisi kuuluu makeiden ja suolais­ten leivon­nais­ten sekä perin­ne­lei­po­mus­ten (karja­lan­pii­ra­kat, vatruskat) valmistus. Toivomme, että sinulla olisi jo jonkin verran kokemusta ravintola-alalta. Ravin­to­las­samme sinulla on mahdol­li­suus myös esimies­teh­tä­viin.

Ravin­to­la­työn lisäksi kaipaamme iloista ja ideari­kasta tekijää palve­lui­demme kehit­tä­mi­seen myynnin ja markki­noin­nin puolelta. Tehtä­viisi kuuluvat myynti­pal­velu, tarjous­ten laati­mi­nen, asiakas­kon­tak­tit sekä markki­noin­ti­vies­tintä. Näiden pääteh­tä­vien lisäksi yhtenä osa-alueena harjoit­te­lus­sasi voi olla kokous­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­nen sekä tapah­tu­man järjes­tä­mi­nen. Lisäksi kaipaamme apua yrityksen kotisi­vu­jen, verkko­kau­pan, markki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lien ja somen sisäl­lön­tuo­tan­nossa. Tarjoamme sinulle mukavan työyh­tei­sön, monipuo­li­set työteh­tä­vät, joustavat työajat, ruokailut talon puolesta, ja tarvit­taessa avustamme sinua asunnon/majoituksen hankki­mi­sessa.

Ota yhteyttä: Marjo Niiranen puh. 050 5012 117 [email protected]