PunaMusta Paikal­lis­me­diat etsii liike­ta­lou­den ja media-alan harjoit­te­li­joita useille paikka­kun­nille

PunaMusta Paikal­lis­me­diat kustantaa kuutta paikal­lis­leh­teä Pohjois- ja Etelä-Karja­lassa.

PunaMusta Paikal­lis­me­dioi­den palve­luk­sessa työsken­te­lee 29 media-alan ammat­ti­laista. Toimi­pis­teemme sijait­se­vat Ilomant­sissa (Pogostan Sanomat), Enossa (Pielis­jo­ki­seutu), Outokum­mussa (Outokum­mun Seutu), Nurmek­sessa (Ylä-Karjala) ja Lieksassa (Lieksan Lehti) sekä Parik­ka­lassa (Parik­ka­lan-Rautjär­ven Sanomat).

Etsimme harjoit­te­luun liike­ta­lou­den ja media-alan opiske­li­joita asiakasvastaavan/toimistosihteerin, media­myy­jän sekä toimit­ta­jan tehtäviin kaikille paikka­kun­nille

Asiakasvastaavana/toimistosihteerinä tehtä­viisi kuuluvat asiakas­pal­velu, avustavat kirjan­pi­to­teh­tä­vät, laskutus sekä erilaiset tilaus- ja varaus­jär­jes­tel­mät, joihin pereh­dy­te­tään työpai­kalla.
Käytetyt ohjel­mis­tot: Kayak, Aprofit, Vismapay, Office.

Media­myy­jän tehtäviin kuuluvat yritys­asiak­kai­den asiakas­pal­velu, mainosten ideointi, käsikir­joi­tus, sekä tiimityö em. asioissa. Jos sinulta löytyy graafista osaamista, voit myös osallis­tua ilmoi­tus­val­mis­tuk­seen. Käytetyt ohjel­mis­tot: Aprofit, Office, Indesign.

Toimit­ta­jan tehtäviin kuuluu lehti­uu­tis­ten ja verkko­uu­tis­ten kirjoit­ta­mi­nen sekä valoku­vaus.
Käytetyt ohjel­mis­tot: Office, Neo, Indesign, Photoshop.

Toivomme, että sinulla olisi mahdol­li­suus pidem­piai­kai­seen harjoit­te­luun. Voit halutes­sasi työsken­nellä samalla harjoit­te­lu­jak­solla useam­massa eri yksikössä ja osan harjoit­te­lusta voit tehdä etänä toisessa yksikössä. Harjoit­te­luaika on palka­tonta, mutta harjoit­te­lun jälkeen sinulla on mahdol­li­suus palkal­li­seen työsuh­tee­seen ja loman­si­jai­suuk­siin. Tarjoamme sinulle monipuo­li­sia media-alan työteh­tä­viä osana laajaa media­kon­ser­nia ja vastuuta sekä tiiviitä työyh­tei­söjä, joihin on helppo päästä mukaan.

Yhtey­de­no­tot toivotun harjoit­te­lu­pai­kan esihen­ki­lölle:

Pogostan Sanomat  päätoi­mit­taja Jyrki Pönkkä [email protected] 050 341 5191
Pielis­jo­ki­seutu  päätoi­mit­taja Suvi Palosaari [email protected] 050 471 1750
Outokum­mun Seutu päätoi­mit­taja Kari Kauppinen [email protected] 050 304 9388
Ylä-Karjala  päätoi­mit­taja Anu Saare­lai­nen [email protected] 050 415 2414
Lieksan Lehti päätoi­mit­taja Varpu Strengell [email protected] 040 738 8383
Parik­ka­lan-Rautjär­ven Sanomat  päätoi­mit­taja Anssi Kemppinen [email protected] 050 358 7100