Tag: tradenomi

 • Karjalan Tili ja Talous Kiteellä etsii merkonomi- tai trade­no­mio­pis­ke­li­jaa harjoit­te­luun

  Karjalan Tili ja Talous Oy osana Vastatili-yhtiöitä tarjoaa tilitoi­mis­to­pal­ve­lua pienille ja keski­suu­rille yrityk­sille. Palve­lui­himme kuuluvat mm. kirjan­pito, palkan­las­kenta, osto- ja myynti­res­kont­ran hoita­mi­nen sekä yritysten ja yrittä­jien neuvonta ja konsul­toin­ti­pal­ve­lut lähes kaikissa yrityksen asioissa. Kiteen toimis­tol­lamme työsken­te­lee 3 kirjan­pi­don rautaista ammat­ti­laista. Etsimme joukkoomme merkonomi- tai trade­no­mio­pis­ke­li­jaa harjoit­te­luun Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluvat kaikki samat tehtävät, joita meidän ammat­ti­lai­set­kin…

 • JIP Isännöinti etsii talous­hal­lin­non ja isännöin­nin harjoit­te­li­jaa Lieksan ja Juuan toimi­pis­teelle

  Joen Isännöintipalvelu/JIP Isännöinti on täyden palvelun isännöinti- ja kiinteis­tö­alan konsul­toin­tiy­ri­tys. Meillä on lähes 40 vakituista työnte­ki­jää kolmessa toimi­pis­teessä Joensuussa, Lieksassa ja Juuassa. Työteh­tä­viä löytyy isännöin­nin, teknisen isännöin­nin, talous­hal­lin­non, vuokraus­toi­min­nan ja asiakas­pal­ve­lun piiristä. Olemme kasvava ja kehittyvä yritys, joka tarvitsee jatku­vasti uutta osaamista rivei­hinsä. Etsimme nyt talous­hal­lin­non ja isännöin­nin traineeta Lieksan ja Juuan toimi­pis­teel­lemme. Meillä on…

 • Ilomant­sin Yritys­pal­ve­lut etsii merkonomia/tradenomia harjoit­te­luun

  Ilomant­sin Yritys­pal­ve­lut on vuonna 2005 perus­tettu tilitoi­misto. Yrityksen henki­lös­töön kuuluu yrittäjän lisäksi kaksi kokoai­kaista työnte­ki­jää ja palve­lui­himme kuuluvat palkan­las­kenta, kirjan­pito, tilin­pää­tök­set ja veroil­moi­tuk­set. Etsimme liike­ta­lou­den opiske­li­jaa harjoit­te­luun. Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluvat palkan­las­ken­nan, lasku­tuk­sen ja kirjan­pi­don monipuo­li­set tehtävät. Palkan­las­ken­nan tehtäviin kuuluvat mm. kuukausi­palk­ko­jen ja tunti­palk­ko­jen laskenta, eri TES:ien tulkinta ja rekisteri-ilmoi­tuk­set. Kirjan­pi­don tehtäviin lukeu­tu­vat mm. tietojen tallennus,…

 • Arskan Kone etsii tekniikan ja liike­ta­lou­den alan harjoit­te­li­joita

  Arskan Kone on henki­lö­au­to­jen ja raskaan kaluston huoltoon erikois­tu­nut yritys, joka työllis­tää 30 kokoai­kaista työnte­ki­jää. Meillä työsken­te­lee koneen- ja kuorma-auton kuljet­ta­jia, henki­lö­au­ton ja raskaan kaluston autoa­sen­ta­jia sekä talous­hal­lin­non ammat­ti­lai­sia. Olemme monia­lai­nen perhey­ri­tys, jolla on laaja ja vakiin­tu­nut asiakas­kunta, laaja palve­lus­kaala ja osaamista laidasta laitaan. Olemme mm. Ponssen, Keslan ja Volvon valtuu­tettu huolto­piste sekä Euromas­te­rin partneri…

 • Tilitoi­misto Framstek Oy Tuupo­vaa­rassa etsii harjoit­te­li­jaa

  Framstek Oy on kahden naisen tilitoi­misto, joka palvelee yrityksiä Joensuun, Ilomant­sin, Kiihte­lys­vaa­ran ja Tuupo­vaa­ran alueilla. Tarjoamme yrityk­sille ja taloyh­tiöille monipuo­li­sia kirjan­pi­don, palkan­las­ken­nan ja isännöin­nin palve­luita. Tilitoi­mis­tos­samme pääset mukaan oppimaan käytän­nössä talous­hal­lin­non tehtäviä, esim. tekemään myynti­las­ku­tusta, käsit­te­le­mään ostolas­kuja, laatimaan veroil­moi­tuk­sia, tilin­pää­tök­siä, raport­teja, sopimuk­sia ja viran­omai­sil­moi­tuk­sia oman harjoit­te­lusi tavoit­tei­den mukaan. Haemme harjoit­te­li­joita jousta­vasti, ja voit aloittaa meillä…

 • Vaara-Karjalan Osuus­pankki etsii liike­ta­lou­den opiske­li­jaa asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­viin

  Vaara-Karjalan Osuus­pankki on OP ryhmään kuuluva paikal­lis­pankki, jossa työsken­te­lee 25 finans­sia­lan ammat­ti­laista. Meillä on konttorit neljällä paikka­kun­nalla: Ilomant­sissa, Enossa, Kiihte­lys­vaa­rassa ja Tuupo­vaa­rassa. OP Vaara-Karjala on ihmis­lä­hei­nen ja jatku­vasti uudistuva työyh­teisö. Tarjoamme sinulle mahdol­li­suu­den itsesi kehit­tä­mi­seen, mahtavat työka­ve­rit sekä erinomai­set henki­lös­tö­edut. Harjoit­te­li­jana tehtä­viisi kuuluu rahavas­tuul­lista asiakas­pal­ve­lua, asiakas­o­pas­tusta sekä asiak­kai­den kontak­toin­tia puheli­mella. Työ vaatii aktii­vista ja asiakas­läh­töistä…

 • PunaMusta Paikal­lis­me­diat etsii liike­ta­lou­den ja media-alan harjoit­te­li­joita useille paikka­kun­nille

  PunaMusta Paikal­lis­me­dioi­den palve­luk­sessa työsken­te­lee 29 media-alan ammat­ti­laista. Toimi­pis­teemme sijait­se­vat Ilomant­sissa (Pogostan Sanomat), Enossa (Pielis­jo­ki­seutu), Outokum­mussa (Outokum­mun Seutu), Nurmek­sessa (Ylä-Karjala) ja Lieksassa (Lieksan Lehti) sekä Parik­ka­lassa (Parik­ka­lan-Rautjär­ven Sanomat). Etsimme harjoit­te­luun liike­ta­lou­den ja media-alan opiske­li­joita asiakasvastaavan/toimistosihteerin, media­myy­jän sekä toimit­ta­jan tehtäviin kaikille paikka­kun­nille Asiakasvastaavana/toimistosihteerinä tehtä­viisi kuuluvat asiakas­pal­velu, avustavat kirjan­pi­to­teh­tä­vät, laskutus sekä erilaiset tilaus- ja varaus­jär­jes­tel­mät, joihin pereh­dy­te­tään työpai­kalla.Käytetyt…