Ilomant­sin Yritys­pal­ve­lut etsii merkonomia/tradenomia harjoit­te­luun

Ilomant­sin Yritys­pal­ve­lut on vuonna 2005 perus­tettu tilitoi­misto. Yrityksen henki­lös­töön kuuluu yrittäjän lisäksi kaksi kokoai­kaista työnte­ki­jää ja palve­lui­himme kuuluvat palkan­las­kenta, kirjan­pito, tilin­pää­tök­set ja veroil­moi­tuk­set.

Etsimme liike­ta­lou­den opiske­li­jaa harjoit­te­luun. Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluvat palkan­las­ken­nan, lasku­tuk­sen ja kirjan­pi­don monipuo­li­set tehtävät. Palkan­las­ken­nan tehtäviin kuuluvat mm. kuukausi­palk­ko­jen ja tunti­palk­ko­jen laskenta, eri TES:ien tulkinta ja rekisteri-ilmoi­tuk­set. Kirjan­pi­don tehtäviin lukeu­tu­vat mm. tietojen tallennus, tiliöinti, ALV:ien laskenta, Verohal­lin­non ilmoi­tuk­set, tilisiir­rot, verotilit ja täsmäy­tyk­set sekä yritys­ve­ro­jen laskenta. Lasku­tusta teemme pienissä määrin joillekin vanhoille asiak­kaille. Myös yksityis­hen­ki­löi­den puunmyyn­tien ja ennakon­pi­dä­tys­ten ilmoit­ta­mi­nen verot­ta­jalle kuuluu tarjoa­miimme palve­lui­hin. Lisäksi tehtäviin kuuluvat avustavat työteh­tä­vät tilin­pää­tök­sissä: arkis­tointi, kopiointi sekä muut toimis­to­teh­tä­vät ja toimiston viikko­sii­vouk­sessa avusta­mi­nen.

Meillä sinulla on mahdol­li­suus myös opinnäy­te­työ­hön kirjan­pi­don, palkan­las­ken­nan tai verotuk­sen osa-alueilla (esim. tilin­pää­tök­sen verojen laske­mi­nen kohdey­ri­tyk­selle tai muu verotuk­seen liittyvä asiakas­case).

Töihin opaste­taan ja ohjataan,
täällä ei tarvitse yksinään pähkäillä.

Käytös­sämme olevat ohjel­mis­tot: Hansaworld Finland (kirjan­pito), Suonen­tieto Oy:n Balanssi (palkan­las­kenta ja laskutus), Office-ohjel­misto, Vero.fi, Ilmotin.fi ja Tulore­kis­teri.

Voit olla trade­no­mio­pis­ke­lija tai loppu­vai­heen merkonomi. Harjoit­telu on palkaton, mutta harjoit­te­lun jälkeen sinulla on mahdol­li­suus palkka­työ­hön. Työaika on sovitel­ta­vissa, normaali toimis­to­työ­ai­kamme on 7,5 tuntia klo 8–16.

Meillä on mukava työpo­rukka ja avoin ilmapiiri ja asiakkaat mukavia. Töihin opaste­taan ja ohjataan, täällä ei tarvitse yksinään pähkäillä. Tarjoamme sinulle vastuuta ja haastavia työteh­tä­viä, mutta emme liian vaativia tehtäviä osaami­seen nähden. Asiakas­pal­ve­lu­hen­ki­syys on kaikkein tärkeintä, muun voimme opettaa!

Ota yhteyttä: Anneli Piiroinen, puh. 0405148748, [email protected]