Hermannin Viinitila etsii liike­ta­lou­den ja/tai matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­joita harjoit­te­luun

Hermannin Viinitila on vuonna 1989 perus­tettu, vanhin suoma­lai­nen viinitila ja ensim­mäi­nen kuohu­vii­ni­tila. Yrityk­sellä on Ilomant­sissa kaksi toimi­paik­kaa: ympäri vuoden palveleva lahja­ta­vara- ja viini­myy­mälä sekä Ilomant­sin kesäinen turis­ti­kohde № 1, vanhan vesitor­nin huipulle raken­nettu Viini­baari. Viini­baari Huipussa asiakkaat saavat nautis­kella 33 metrin korkeu­dessa huikeiden näköalo­jen lisäksi Hermannin Viini­ti­lan tuotteita, niistä valmis­tet­tuja cocktai­leja ja muita juoma­se­koi­tuk­sia. Tarjolla on myös kahvia ja teetä, virvok­keita, itse tehtyjä pikkusuo­lai­sia ja ‑makeita leivon­nai­sia. Henki­lös­töömme kuuluu 7 kokoai­kaista työnte­ki­jää, vilkkaan jouluse­son­gin aikaan apunamme häärii 1–2 osa-aikaista ja kesäkau­della 8 osa-aikaista työnte­ki­jää.

Etsimme liike­ta­lou­den ja/tai matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­joita harjoit­te­luun. Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluvat asiakas­pal­velu ja kassa­työs­ken­tely Viini­myy­mä­lässä ja/tai Viini­tor­nilla sekä tuotannon tehtävät: pakkaa­mi­nen, pullotus ja etike­töinti. Kaikissa tehtä­vissä vaaditaan hygie­nia­passi ja lisäksi Viini­tor­nilla annis­ke­lu­passi. Meillä käy paljon kansain­vä­li­siä asiak­kaita, joten englannin kielen taito on välttä­mä­tön ja muu kieli­taito eduksi. Kassa­jär­jes­tel­mään pereh­dy­te­tään, pidem­mässä harjoit­te­lussa pääset tutus­tu­maan myös tilaus­jär­jes­tel­mien hallin­taan.

Voit aloittaa harjoit­te­lun jo talvella tai keväällä, jolloin sinulla on aikaa rauhassa perehtyä työteh­tä­viin ennen vilkkaan kesäse­son­gin alkua. Harjoit­te­luaika on palkaton, mutta voit hakea kustan­nuk­siin Otsakor­ven Säätiön apurahaa. Ruokailla voit henki­lö­kun­ta­hin­nalla yrityk­semme sopimus­ra­vin­to­loissa. Työaika on sovitel­ta­vissa, 6–7,5 tuntia päivässä. Terve­tu­loa tekevään joukkoomme!

Ota yhteyttä: Harri Turunen, puh. 0400 121 691, [email protected]