Ilomant­sissa kokoon­nut­tiin työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sen merkeissä

Ilomant­sissa kokoon­nut­tiin torstai-iltana 18.11.2021 Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hankkeen järjes­tä­mään täsmä­kou­lu­tuk­seen. Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sessa asian­tun­ti­joina toimivat Riverian Hannu Haapa­lai­nen ja Tarja Ruuska. Koulu­tuk­sen tavoit­teena oli vahvistaa yritysten valmiuk­sia opiske­li­joi­den ohjaa­mi­seen. Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­set liittyvät Riverian harjoit­te­lui­hin. Koulu­tuk­sessa keskus­tel­tiin toisen asteen opiske­li­joi­den “harjoit­te­luista” eli työpai­kalla tapah­tu­vasta oppimi­sesta, sen suunnit­te­lusta, sopimuk­sista ja arvioin­neista.

Ennen työelä­mässä oppimis­jak­son alkua oppilai­tos tekee yrityksen kanssa koulu­tus­so­pi­muk­sen. Siinä sovitaan opiske­li­jan työelä­mässä oppimisen tavoit­teista ja käytännön työteh­tä­vistä, joilla päästään tavoit­tei­siin. Tavoit­tei­siin pääse­mi­nen arvioi­daan näyttöjen kautta. Opettajan tehtävänä on pereh­dyt­tää työpaik­kaoh­jaaja etukäteen kuhunkin näyttöön. Työelä­mässä oppiminen voidaan toteuttaa myös oppiso­pi­muk­sena, jolloin opiske­lija on työsuh­teessa yrityk­seen.

Illassa käytiin läpi myös eri toimi­joi­den rooleja

Muuta­milla osallis­tu­jista oli aikai­sem­pia kokemuk­sia harjoit­te­li­joista, näytöistä sekä ohjaa­mi­sesta. Kokemuk­set olivat olleet myöntei­siä ja osallis­tu­jat olivat kiinnos­tu­neita ottamaan harjoit­te­li­joita tulevai­suu­des­sa­kin. Koulu­tuk­sessa käytiin läpi työpai­kalla tapah­tu­van oppimisen osapuolia ja eri osapuol­ten rooleja. Yrityksen näkökul­masta keskeisiä ovat työnan­ta­jan ja työpaik­kaoh­jaa­jan sekä työyh­tei­sön roolit. Ennen harjoit­te­lua yritys nimeää työpaik­kaoh­jaa­jan ja varmistaa, että opiske­li­jan ohjaa­mi­seen on riittävät resurssit. Työnan­ta­jan rooli on lisäksi tiedottaa työyh­tei­söä opiske­li­jan ja ohjaajan rooleista (1). Työpaik­kaoh­jaa­jan roolina on suunni­tella oppimis­ta­voit­teita tukevia työteh­tä­viä, ohjata ja arvioida työssä­op­pi­mista.

Oppilai­tok­sen näkökul­masta opettaja ohjaa ja tukee opiske­li­jan oppimis­pro­ses­sia sekä työpaik­kaoh­jaa­jaa ja varmistaa, että työpai­kalla on mahdol­li­suus suorittaa tutkin­non­osaan kuuluvat osiot. Opiske­li­jan tehtävänä on osallis­tua omien opinto­jensa suunnit­te­luun sekä sitoutua harjoit­te­luun ja työyh­tei­sössä toimi­mi­seen. Tavoit­teena on, että opiske­lija opiskelee vain sitä, mitä ei vielä osaa ja tämä vaatii yhteis­työtä kaikkien toimi­joi­den kesken. Keskeistä onkin yhtei­söl­li­syys: osaamisen tavoit­teet kosket­ta­vat koko oppijayh­tei­söä, opettajia, opiske­li­joita ja työelämää, ei pelkäs­tään opiske­li­jaa, Haapa­lai­nen havain­nol­lis­taa.

Vinkkejä työpaik­kaoh­jaa­jille

  1. Varaa aikaa huolel­li­seen pereh­dy­tyk­seen ja opiske­li­jan ottami­seen mukaan työyh­tei­söön. Ole turval­li­nen ja helposti lähes­tyt­tävä.
  2. Ohjauk­sessa kannattaa lähteä liikkeelle perus­asioista. Mallinna ja näytä esimerk­kejä. Käykää läpi ammatil­li­sia käsit­teitä. Auta opiske­li­jaa hahmot­ta­maan kokonai­suuk­sia. Sopikaa opiske­li­jan kanssa yhdessä ohjaus­käy­tän­nöistä.
  3. Säännöl­li­nen kommu­ni­kointi on tärkeää työpaik­kaoh­jaa­jan ja opiske­li­jan kesken. Uskalla ottaa mahdol­li­set haasteet puheeksi ajoissa.
  4. Palau­tetta on tärkeää antaa säännöl­li­sesti pitkin oppimis­pro­ses­sia, vaikka viikot­tain kahvi­pöy­tä­kes­kus­te­lun lomassa.
  5. Rohkaise opiske­li­jaa itsenäi­seen toimin­taan ja muista, että epäon­nis­tu­mi­nen­kin opettaa.

TOPeista TEOihin

Vuoden 2018 ammatil­li­sen koulu­tuk­sen refor­milla on ollut vaiku­tusta työpai­kalla järjes­tet­tä­vän koulu­tuk­sen toteu­tuk­seen sekä käytet­tyi­hin termeihin ja arvioin­ti­kri­tee­rei­hin. Aiemmat TOP-jaksot on nyt korvattu uusilla TEO-jaksoilla (työelä­mässä oppiminen) ja koulu­tus­so­pi­muk­silla. Lue lisää työelä­mässä oppimi­sesta.

Keskeistä nykyi­sessä toisen asteen koulu­tuk­sessa on osaamis­pe­rus­tei­suus. “Osaamis­pe­rus­tei­suu­dessa osaaminen on riippu­ma­tonta ammat­ti­tai­don hankki­mis­ta­vasta. Ajatel­laan, että ihminen oppii kaikkialla ajasta ja paikasta riippu­matta. Oppimista ei sidota pelkäs­tään luokka­huo­nee­seen ja oppitun­tiin tai työpai­kalla tapah­tu­vaan oppimi­seen”, kiteytti Haapa­lai­nen.

Hanke­tii­mimme kiittää osallis­tu­jia ja toivottaa tuleville työpaik­kaoh­jaa­jille hyviä ohjaus­het­kiä.

Kirjoit­ta­jat:

Jenni Kettunen, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-amk

Tanja Rimpilä, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-amk

Tarja Ruuska, projek­ti­asian­tun­tija, Riveria

Lähteet:

  1. Haaapa­lai­nen, Hannu. Osaamis­pe­rus­tei­suus ‑esitys. Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tus 18.11.2021. Ilomantsi.