Arskan Kone etsii tekniikan ja liike­ta­lou­den alan harjoit­te­li­joita

Arskan Kone on henki­lö­au­to­jen ja raskaan kaluston huoltoon erikois­tu­nut yritys, joka työllis­tää 30 kokoai­kaista työnte­ki­jää. Meillä työsken­te­lee koneen- ja kuorma-auton kuljet­ta­jia, henki­lö­au­ton ja raskaan kaluston autoa­sen­ta­jia sekä talous­hal­lin­non ammat­ti­lai­sia.


Olemme monia­lai­nen perhey­ri­tys, jolla on laaja ja vakiin­tu­nut asiakas­kunta, laaja palve­lus­kaala ja osaamista laidasta laitaan. Olemme mm. Ponssen, Keslan ja Volvon valtuu­tettu huolto­piste sekä Euromas­te­rin partneri rengas­myyn­nissä.


Meillä on tarjolla monipuo­li­sia harjoit­te­lu­teh­tä­viä kone- ja halli­puo­lella, maanra­ken­nus­puo­lella ja toimis­tossa, mm. raskaan kaluston ja henki­lö­au­ton asentajia. Tehtävät räätä­löi­dään osaamis­ta­sosi mukaan, ammat­ti­pä­te­vyyk­siä ei vaadita, mutta niistä on toki hyötyä. Toimiston puolella sujuva tieto­ko­neen käyttö­taito on välttä­mä­tön, mutta ohjel­mis­toi­hin pereh­dy­tämme paikan päällä.


Käytännön työteh­tä­vien lisäksi meillä on tarjolla myös opinnäy­te­työn aiheita. Varas­toin­nin kehit­tä­mi­nen ja sähköisen kirjan­pi­don käyttöön­otto olisi yksi tärkeä kehitys­kohde yritys­toi­min­nas­samme, erityi­sesti eri vaihtoeh­to­jen ja ohjel­mis­to­jen kartoit­ta­mi­nen siihen liittyen. Suoda­tin­huo­neen varas­toin­ti­jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­nen on yksi erityinen kehitys­tarve, johon toivomme apuasi. Opinnäy­te­työ markki­noin­nin alalta olisi myös mahdol­li­nen, esim. markki­noin­ti­suun­ni­tel­man laati­mi­nen.


Ota yhteyttä: Sari Haapa­lai­nen puh. 0505463536 [email protected]

Tutustu meihin tarkemmin: https://arskankoneoy.fi/