Tag: työpaikkaohjaus

  • Ilomant­sissa kokoon­nut­tiin työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sen merkeissä

    Ilomant­sissa kokoon­nut­tiin torstai-iltana 18.11.2021 Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hankkeen järjes­tä­mään täsmä­kou­lu­tuk­seen. Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sessa asian­tun­ti­joina toimivat Riverian Hannu Haapa­lai­nen ja Tarja Ruuska. Koulu­tuk­sen tavoit­teena oli vahvistaa yritysten valmiuk­sia opiske­li­joi­den ohjaa­mi­seen. Työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­set liittyvät Riverian harjoit­te­lui­hin. Koulu­tuk­sessa keskus­tel­tiin toisen asteen opiske­li­joi­den “harjoit­te­luista” eli työpai­kalla tapah­tu­vasta oppimi­sesta, sen suunnit­te­lusta, sopimuk­sista ja arvioin­neista. Ennen työelä­mässä oppimis­jak­son alkua oppilai­tos tekee yrityksen kanssa…