Kuntou­tu­mis- ja päivä­kes­kus Ilona etsii lähihoi­ta­jia, sairaan­hoi­ta­jia, sosio­no­meja ja luovien alojen artesaa­neja harjoit­te­luun

Ilona on Ilomant­sin taaja­massa toimiva psykiat­rista kuntou­tusta ja asumis- ja tukipal­ve­luita tarjoava yritys. Toiminta-ajatuk­se­namme on tarjota laadu­kasta hoivaa ja kuntou­tusta sekä miele­kästä arkea ja kodin­omai­set puitteet asukkail­lemme.

Yksikös­sämme työsken­te­lee psykiatri, yleis­lää­ke­tie­teen erikois­lää­käri, 3 sairaan­hoi­ta­jaa, 4 lähihoi­ta­jaa ja artesaani. Meillä Ilonassa jokainen kuntou­tuja ja työnte­kijä on tärkeä osa ilona­ko­din yhteisöä. Jokainen yhteisön jäsen on osallis­tettu ja on mukana kanta­massa vastuuta koko yhteisön hyvin­voin­nista. Osoituk­sena tästä meidät on palkittu vuonna 2019 Vuoden hoivay­ri­tyk­senä.

Etsimme yhtei­söömme hoitotyön harjoit­te­lui­hin lähihoi­ta­jia ja sairaan­hoi­ta­jia. Lisäksi haemme sosio­no­meja ja/tai luovien alojen artesaa­nia vetämään toimin­nal­li­sia aamu- ja iltapäi­vä­ryh­miä ja aktivoi­maan asukkaita. Ihanteel­li­nen meidän kannal­tamme olisi yhteis­har­joit­telu, jossa harjoit­te­lussa olisi yhtä aikaa samassa tiimissä lähihoi­taja- ja sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­lija.  Meillä on tarjolla myös opinnäy­te­työn mahdol­li­suuk­sia, esimer­kiksi toimin­nal­lis­ten ja hoidol­lis­ten ryhmien vetämi­seen ja ryhmä­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen liittyen.

Terve­tu­loa Ilonaan! Meillä viihtyy kaikki.

Erityisiä ammatil­li­sia vaati­muk­sia ei ole, voit olla myös aivan opinto­jesi alkuvai­heessa oleva opiske­lija. Rohkea ja oma-aloit­tei­nen täällä pitää olla, sillä asukkailta voi tulla hyvinkin suoraa palau­tetta. Meillä pääset tutus­tu­maan monipuo­li­sesti psykiat­ri­sen hoitotyön arkeen. Saat halutes­sasi syventyä myös teoriaan: yrittäjä pitää kaikille haluk­kaille psykiat­ri­sen hoitotyön luento­sar­jan 3–4 iltapäi­vänä.

Työaika on normaalit 8 tuntia, ja sovitel­ta­vissa vapaasti klo 7.30–20 välillä, jolloin henki­lö­kun­taa on talossa paikalla. Ruuat saat talon puolesta, ruokailu tapahtuu yhdessä kuntou­tu­jien kanssa. Harjoit­te­lu­jak­sot ovat palkat­to­mia, mutta voit hakea kustan­nuk­siin Otsakor­ven Säätiön apurahaa.

Ota yhteyttä: Hannu Urjan­heimo, puh. 050 588 6141, [email protected]