Tag: kitee

 • Vierai­lulla Kiteen tekstii­li­teh­taalla

  Riverian tekstiili- ja muotialan opiske­li­jat, lehtorit Marja Ilonen ja Päivi Miettinen sekä Osaajia harvaan asutulle alueelle- hankkeen projek­ti­asian­tun­tija Tarja Ruuska ja projek­ti­työn­te­kijä Merja Karvinen vierai­lulla Kiteen Tekstii­li­teh­taalla huhti­kuussa 2023. Osaajia harvaan asutulle alueelle- hankkeen tavoit­teena on parantaa siirty­mä­vai­heita tukevia palve­luita, erityi­sesti opintoi­hin liittyviä työpai­kalla oppimis- ja harjoit­te­lu­pro­ses­seja ja tätä kautta työllistymistä.Hanke edistää harjoit­te­luja ja työpai­kalla…

 • Artesaa­ni­mei­jeri Maito­Ka­re­lia hakee myyjää/asiakaspalveluhenkilöä myymä­lä­ra­vin­to­laan Kiteelle

  Maito­Ka­re­lia jatko­ja­los­taa A2 maitoa, mm. jogurttia ja tuore­juus­toja. Tuotteet valmis­te­taan käsityönä, maitoa ei homoge­ni­soida eikä proses­soida liikaa. Maidon oma rakenne pyritään säilyt­tä­mään mahdol­li­sim­man alkupe­räi­senä. Marjat ja muut raaka-aineet hankitaan läheltä muilta yrittä­jiltä. Maito­Ka­re­lialla on oma myymä­lä­ra­vin­tola, jossa tuotteet myydään ja jatko­ja­los­te­taan edelleen ruoka-annok­siksi.Haemme meijeriin ahkeraa ja omatoi­mista elintar­vi­ke­työstä kiinnos­tu­nutta henkilöä avusta­viin tehtäviin. Esim. tuotteen valmistus,…

 • Yrittä­jyy­destä kiinnos­tu­nei­den opiske­li­joi­den kanssa tutus­tu­mis­käyn­nillä Keski-Karja­lassa

  Yksi Osaajia-hankkeen keskei­sistä tavoit­teista on lisätä Karelian ja Riverian opiske­li­joi­den tietoa harvaan asuttujen alueiden työmah­dol­li­suuk­sista sekä yrittä­jyy­destä. Suunta­simme 19. touko­kuuta hankkeessa opiske­li­joi­den kanssa Rääkky­lään ja Kiteelle tutus­tu­maan alueen yrityk­siin ja kuulemaan lisää yrittä­jyy­destä sekä yritysten harjoit­telu- ja työmah­dol­li­suuk­sista. Vierai­lu­koh­teina meillä olivat Kulttuu­ri­koti Villa Ruusula, Kiteen Koivi­kolla sijait­se­vat Koivikon Kartano ja Annin Kartano sekä Kiteen Kaluste…

 • Restonomi tai ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­lija, lähde harjoit­te­luun pikku­jou­luse­son­kiin Annin Kartanoon Kiteen Koivi­kolle

  Kiteen Koivi­kolla Puhok­sessa 6‑tien varrella toimii laaja matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan yritysten yhteen­liit­tymä, joka tarjoaa mm. majoitus‑, ravintola‑, kauppa- ja ohjel­ma­pal­ve­luita. Alueella toimii karta­no­ra­vin­tola, majoi­tus­yri­tys, oman tilan tuotteita ja paikal­li­sia käsityö­tuot­teita myyvä maalais­puoti, oman tilan maidosta luomu­jää­te­löä valmis­tava jääte­lö­teh­das, navetta, ratsu­talli ja puutarha. Annin Kartano vastaa histo­rial­li­sessa Koivikon karta­no­ra­ken­nuk­sessa sijait­se­van lounas­ra­vin­to­lan toimin­nasta ja pitopal­ve­lusta. Etsimme nyt…

 • Tarjolla eri alojen työelä­mäs­sä­op­pi­mis­paik­koja Kiteellä!

  Goodwill Kitee on Honka­lampi-Säätiön kierrä­tys­myy­mälä Kiteellä. Goodwill on voittoa tavoit­te­le­ma­ton kierrä­tys­myy­mälä, jonka tuotoilla valmen­ne­taan, kuntou­te­taan ja työllis­te­tään paikal­li­sesti – myös heitä, joille työllis­ty­mi­nen olisi muutoin haastavaa. Meillä on tarjolla monipuo­li­sia työteh­tä­viä Riverian eri aloille, mm. liike­ta­lou­den, markki­noin­nin, tekstii­lia­lan, logis­tii­kan ja puhtaa­na­pi­toa­lan opiske­li­jalle! Lajittelu, hinnoit­telu, hyllytys Asiakas­pal­velu ja kassatyö Somis­ta­mi­nen, entisöinti, ”tuunaus”, ompelu Logis­tiikka – kulje­tus­pal­ve­lut,…

 • Koivikon Kartano etsii matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jaa harjoit­te­luun majoi­tus­pal­ve­lui­hin ja tilapuo­tiin

  Kiteen Koivi­kolla Puhok­sessa 6‑tien varrella toimii laaja matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan yritysten yhteen­liit­tymä, joka tarjoaa mm. majoitus‑, ravintola‑, kauppa- ja ohjel­ma­pal­ve­luita. Alueella toimii majoi­tus­yri­tys, karta­no­ra­vin­tola, oman tilan tuotteita ja paikal­li­sia käsityö­tuot­teita myyvä maalais­puoti, oman tilan luomu­mai­dosta jäätelöä valmis­tava jääte­lö­teh­das, navetta, ratsu­talli ja puutarha. Etsimme nyt matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jaa monipuo­li­siin tehtäviin majoi­tus­pal­ve­lui­hin ja Tilapuo­tiin Majoi­tus­puo­lella tehtä­viisi…

 • Tuudon kautta harjoit­te­luun histo­rial­li­seen karta­no­ra­vin­to­laan Kiteen Koivi­kolle

  Osaajia-hankkeessa mahdol­lis­te­taan opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpo­te­taan työhar­joit­telu- ja työelä­mässä oppimisen paikkojen löytä­mi­sessä. Yksi apuvä­li­neistä on Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa alkuvuo­desta 2022 käyttöön otettu sähköinen työ- ja harjoit­te­lu­paik­ka­so­vel­lus Tuudo, jossa työnan­ta­jat voivat tarjota korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille työhar­joit­te­lu­paik­koja, opinnäy­te­töitä sekä seson­ki­luon­teista tai vakituista työtä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia. Tässä artik­ke­lissa tutus­tu­taan Karelian resto­no­mio­pis­ke­lija Ville Salmisen…

 • Konetek­nii­kan insinöö­rio­pis­ke­lija, tule meille kehit­tä­mään suunnit­te­luo­saa­mis­tasi!

  Kesmac Oy on laser- ja vesileik­kauk­seen erikois­tu­nut konepaja Kiteellä ja Kesälah­della. Tuotan­tomme keskittyy mittaviin osako­ko­nai­suuk­siin, kuljet­ti­miin ja säiliö­ra­ken­tei­den valmis­ta­mi­seen. Halli­ti­laa meillä on yksi hehtaari ja nosto­ky­kyä 20 tonnia. Pystymme vastaa­maan myös haasta­viin toteu­tuk­siin: sen mahdol­lis­taa oma suunnit­te­lu­tii­mimme, laser- ja vesileik­kaus­lin­jas­tot, automaat­ti­mus­taus­linja, nykyai­kai­set laser­hit­sauk­set sekä robot­ti­hit­sauk­set osaavassa ohjauk­sessa. Uutuutena meillä nyt 3D-valmistus. Lue lisää meistä, tuotan­nosta…

 • Itä-Suomen Ilmalämpö etsii talotek­nii­kan opiske­li­jaa harjoit­te­luun

  Olemme lämpö­pump­pui­hin ja kylmä­tek­niik­kaan erikois­tu­nut yritys Kiteellä. Toimimme Kiteeltä käsin, mutta palve­lemme koko Pohjois-Karjalan alueella. Palve­lui­himme kuuluvat ilmaläm­pö­pump­pu­jen ja lämmi­tys­jär­jes­tel­mien asennuk­set ja huollot sekä kylmä­huo­nei­den korjauk­set ja asennuk­set. Etsimme nyt Riverian ilman­vaih­toa­sen­ta­jao­pis­ke­li­jaa harjoit­te­luun Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi sisäl­ty­vät mm. ilmaläm­pö­pump­pu­jen ja lämmi­tys­jär­jes­tel­mien asennuk­set ja huollot ohjaajan opastuk­sessa. Työteh­tä­vät vaativat perus­osaa­mista sähkö‑, LVI- ja kylmä­alalta. Meillä pääset kehit­tä­mään…

 • Kiteellä keskus­tel­tiin harjoit­te­luista ja ohjaajan roolista

  Helmi­kuussa kokoon­nuimme yrittä­jien kanssa ensim­mäi­sen tutus­tu­mis­ti­lai­suu­den merkeissä Kiteellä. Tilai­suu­dessa syntyi vilkasta keskus­te­lua harjoit­te­lui­hin liittyen ja suurim­malla osalla osallis­tu­jista olikin jo aiempia kokemuk­sia harjoit­te­li­joista.   Tarja Ruuska Riveriasta ja Mikko Lahti Kareliasta esitte­li­vät oppilai­tos­ten harjoit­telu- ja työssä­op­pi­mis­käy­tän­töjä sekä muita yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sia.  Marko Torni Keski-Karjalan Paikal­lis­leh­destä kertoi yrityksen kokemuk­sia harjoit­te­luoh­jaa­jana toimi­mi­sesta sekä yrityk­selle tehdystä opinnäy­te­työstä.  Opintojen aikana luodaan perusta omalle…