Tarjolla eri alojen työelä­mäs­sä­op­pi­mis­paik­koja Kiteellä!

Goodwill Kitee on Honka­lampi-Säätiön kierrä­tys­myy­mälä Kiteellä. Goodwill on voittoa tavoit­te­le­ma­ton kierrä­tys­myy­mälä, jonka tuotoilla valmen­ne­taan, kuntou­te­taan ja työllis­te­tään paikal­li­sesti – myös heitä, joille työllis­ty­mi­nen olisi muutoin haastavaa.

Meillä on tarjolla monipuo­li­sia työteh­tä­viä Riverian eri aloille, mm. liike­ta­lou­den, markki­noin­nin, tekstii­lia­lan, logis­tii­kan ja puhtaa­na­pi­toa­lan opiske­li­jalle!

  • Lajittelu, hinnoit­telu, hyllytys
  • Asiakas­pal­velu ja kassatyö
  • Somis­ta­mi­nen, entisöinti, ”tuunaus”, ompelu
  • Logis­tiikka – kulje­tus­pal­ve­lut, kierrä­tys­toi­minta
  • Markki­nointi – kampanjat, sosiaa­li­nen media
  • Puhtaa­na­pito
  • Verkko­kauppa (tulossa 2023)

Kiinnos­tuitko? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää:
Myymä­lä­vas­taava Paula Niskanen, puh. 0400 170 798 paula-niskanen@hl‑s.fi