Restonomi tai ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­lija, lähde harjoit­te­luun pikku­jou­luse­son­kiin Annin Kartanoon Kiteen Koivi­kolle

Kiteen Koivi­kolla Puhok­sessa 6‑tien varrella toimii laaja matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan yritysten yhteen­liit­tymä, joka tarjoaa mm. majoitus‑, ravintola‑, kauppa- ja ohjel­ma­pal­ve­luita. Alueella toimii karta­no­ra­vin­tola, majoi­tus­yri­tys, oman tilan tuotteita ja paikal­li­sia käsityö­tuot­teita myyvä maalais­puoti, oman tilan maidosta luomu­jää­te­löä valmis­tava jääte­lö­teh­das, navetta, ratsu­talli ja puutarha.

Annin Kartano vastaa histo­rial­li­sessa Koivikon karta­no­ra­ken­nuk­sessa sijait­se­van lounas­ra­vin­to­lan toimin­nasta ja pitopal­ve­lusta.

Etsimme nyt restonomi- tai ravintola- ja caterin­ga­lan opiske­li­jaa pikku­jou­luse­son­kiin marras-joulu­kuulle 2022

Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluvat lounaan valmis­telu, keittiö­työt, salityöt, siivous ja ruuan kuljetus. Erityisiä pätevyys­vaa­ti­muk­sia meillä ei ole, hygie­nia­passi, reipas asenne ja kiinnos­tus alalle riittävät. Ajokortti on suuri etu, niin pystyt osallis­tu­maan ruokien kulje­tuk­seen eri toimi­pis­tei­siimme.

Päivit­täi­sen ravin­to­la­toi­min­nan lisäksi toimin­taamme kuuluu pitopal­velu tapah­tu­miin ja juhliin. Koivi­kolla järjes­te­tään runsaasti juhlia, yksityis­ti­lai­suuk­sia ja tapah­tu­mia. Annin Kartano vastaa kaikkien tilai­suuk­sien tarjoi­luista.

Meillä pääset kehit­tä­mään keittiö­alan osaamis­tasi monipuo­li­sissa tehtä­vissä ja saat kokemusta myös tapah­tu­ma­jär­jes­tä­mi­sestä ja toimi­mi­sesta osana laajempaa matkai­lu­ko­ko­nai­suutta.

Kiinnos­tuitko? Ota yhteyttä: Jarkko Laasonen, puh. 045 604 4525, [email protected]