STC Tuotanto etsii opiske­li­jaa työhar­joit­te­luun tai opinnäy­te­työn tekijäksi

Haemme joukkoomme media-alan, tieto­jen­kä­sit­te­lyn tai liike­ta­lou­den opiske­li­jaa harjoit­te­luun

Harjoit­te­lun sisältö ja kesto muodos­te­taan yhdessä opiske­li­jan kiinnos­tuk­sen kohteiden, osaamisen ja meidän tarpeiden mukaan. Tehtäviä on tarjolla ainakin video­ku­vauk­sen ja siihen liittyvän äänityön, valoku­vauk­sen, virtu­aa­liym­pä­ris­tö­jen sekä sosiaa­li­sen median markki­noin­nin parissa.

Mahdol­li­suus opinnäy­te­työ­toi­mek­sian­toon esimer­kiksi markki­noin­nin kehit­tä­mi­sen tai VR-ympäris­tö­jen kehittämisen/tutkimuksen tiimoilta.

Harjoit­te­lu­paikka sijaitsee Ilomant­sissa. Osittai­nen mahdol­li­suus etätöihin.

Keitä me olemme?

STC Tuotanto on video‑, valoku­vaus- ja VR-tuotan­toi­hin erikois­tu­nut yritys. Yrityk­ses­sämme työsken­te­lee 4 media-alan ammat­ti­laista. Palve­lumme koostuvat video- ja valoku­vauk­sesta, VR-ympäris­tö­jen kehit­tä­mi­sestä, markki­noin­nista ja sosiaa­li­sen median ja verkko­ym­pä­ris­tö­jen kehit­tä­mi­sestä sekä VR-ympäris­tö­jen luomi­sesta ja ylläpi­tä­mi­sestä. Yrityk­semme vahvuuk­sina ovat monipuo­li­nen osaaminen ja vahva yhteis­työ­kump­pa­nei­den verkosto.

Jos harjoit­telu sujuu molem­min­puo­li­sesti hyvin, sinulla voi olla mahdol­li­suus työpaik­kaan joustavin ehdoin, esimer­kiksi mahdol­li­suus osittai­seen etätyöhön on keskus­tel­ta­vissa.

Ota yhteyttä:

Antti +358 45 2598112
[email protected]
netti­si­vut: https://stctuotanto.fi/