Tag: vr-tuotannot

  • STC Tuotanto etsii opiske­li­jaa työhar­joit­te­luun tai opinnäy­te­työn tekijäksi

    Haemme joukkoomme media-alan, tieto­jen­kä­sit­te­lyn tai liike­ta­lou­den opiske­li­jaa harjoit­te­luun Harjoit­te­lun sisältö ja kesto muodos­te­taan yhdessä opiske­li­jan kiinnos­tuk­sen kohteiden, osaamisen ja meidän tarpeiden mukaan. Tehtäviä on tarjolla ainakin video­ku­vauk­sen ja siihen liittyvän äänityön, valoku­vauk­sen, virtu­aa­liym­pä­ris­tö­jen sekä sosiaa­li­sen median markki­noin­nin parissa. Mahdol­li­suus opinnäy­te­työ­toi­mek­sian­toon esimer­kiksi markki­noin­nin kehit­tä­mi­sen tai VR-ympäris­tö­jen kehittämisen/tutkimuksen tiimoilta. Harjoit­te­lu­paikka sijaitsee Ilomant­sissa. Osittai­nen mahdol­li­suus etätöihin. Keitä me…