Tag: media-ala

 • Media-alan opiske­lija, lähde somet­ta­jaksi Ilomant­siin

  Ilomant­sin Matkai­lu­yh­dis­tys etsii kesäksi 2023 someen ja valoku­vauk­seen pereh­ty­nyttä media-alan harjoit­te­li­jaa Kaipaamme apuasi Ilomant­sin Matkai­lu­yh­dis­tyk­sen (@visitilomantsi) somenä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen, somesi­säl­tö­jen tuotta­mi­seen sekä markki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lien tuotta­mi­seen. Harjoit­te­li­jana tehtä­viisi kuuluu mm. Tehtäviä voidaan räätä­löidä osaami­sesi ja kiinnos­tuk­sen­koh­tei­desi mukaan. Kunhan olet päässyt kartalle Ilomant­sin matkai­lu­ken­tästä, pääset halutes­sasi olemaan myös matkai­lu­neu­von­nassa matkai­lu­pis­teessä Ilomant­sin torilla. Työajat voidaan sopia jousta­vasti, täällä ei tarvitse…

 • STC Tuotanto etsii opiske­li­jaa työhar­joit­te­luun tai opinnäy­te­työn tekijäksi

  Haemme joukkoomme media-alan, tieto­jen­kä­sit­te­lyn tai liike­ta­lou­den opiske­li­jaa harjoit­te­luun Harjoit­te­lun sisältö ja kesto muodos­te­taan yhdessä opiske­li­jan kiinnos­tuk­sen kohteiden, osaamisen ja meidän tarpeiden mukaan. Tehtäviä on tarjolla ainakin video­ku­vauk­sen ja siihen liittyvän äänityön, valoku­vauk­sen, virtu­aa­liym­pä­ris­tö­jen sekä sosiaa­li­sen median markki­noin­nin parissa. Mahdol­li­suus opinnäy­te­työ­toi­mek­sian­toon esimer­kiksi markki­noin­nin kehit­tä­mi­sen tai VR-ympäris­tö­jen kehittämisen/tutkimuksen tiimoilta. Harjoit­te­lu­paikka sijaitsee Ilomant­sissa. Osittai­nen mahdol­li­suus etätöihin. Keitä me…

 • Majatalo PikkuPri­han harjoit­te­lussa työstet­tiin viestin­tää ja somea

  Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mistä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään ensim­mäi­siä hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työssä­op­pi­mi­sia. Karelia-amk:n ensim­mäi­nen harjoit­telu käynnis­tyi Majatalo PikkuPri­hassa tammikuun lopussa. Ennen harjoit­te­lun käynnis­ty­mistä vierai­limme yhdessä media-alan opiske­li­jan kanssa Majatalo PikkuPri­hassa ja tutus­tuimme yrityk­seen sekä keskus­te­limme harjoit­te­lun sisäl­löistä. Olemme tarjon­neet hankkeessa ensim­mäi­sille harjoit­te­lu­pai­koista kiinnos­tu­neille opiske­li­joille…

 • Zappi Ky etsii graafisen tai media-alan opiske­li­jaa harjoit­te­luun tai projek­ti­työ­hön

  Zappi on tatuoin­teja ja luukoruja valmis­tava nurmes­lai­nen yhden naisen yritys. Parhaim­man käsityk­sen tuotteista ja palve­luis­tamme saat tutus­tu­malla verkko­kaup­paan osoit­teessa: www.zappi.fi Etsin nyt graafisen tai media-alan opiske­li­jaa harjoit­te­luun tai projek­tiin Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluvat mainosten ja markki­noin­nin suunnit­telu sekä korujen valmistus ja suunnit­telu. Toivomme, että sinulla on tieto­tek­ni­set taidot hallussa ja ohjel­mis­to­jen tuntemus on iso etu. Jos…

 • PunaMusta Paikal­lis­me­diat etsii liike­ta­lou­den ja media-alan harjoit­te­li­joita useille paikka­kun­nille

  PunaMusta Paikal­lis­me­dioi­den palve­luk­sessa työsken­te­lee 29 media-alan ammat­ti­laista. Toimi­pis­teemme sijait­se­vat Ilomant­sissa (Pogostan Sanomat), Enossa (Pielis­jo­ki­seutu), Outokum­mussa (Outokum­mun Seutu), Nurmek­sessa (Ylä-Karjala) ja Lieksassa (Lieksan Lehti) sekä Parik­ka­lassa (Parik­ka­lan-Rautjär­ven Sanomat). Etsimme harjoit­te­luun liike­ta­lou­den ja media-alan opiske­li­joita asiakasvastaavan/toimistosihteerin, media­myy­jän sekä toimit­ta­jan tehtäviin kaikille paikka­kun­nille Asiakasvastaavana/toimistosihteerinä tehtä­viisi kuuluvat asiakas­pal­velu, avustavat kirjan­pi­to­teh­tä­vät, laskutus sekä erilaiset tilaus- ja varaus­jär­jes­tel­mät, joihin pereh­dy­te­tään työpai­kalla.Käytetyt…