Majatalo PikkuPri­han harjoit­te­lussa työstet­tiin viestin­tää ja somea

Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mistä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään ensim­mäi­siä hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työssä­op­pi­mi­sia.

Karelia-amk:n ensim­mäi­nen harjoit­telu käynnis­tyi Majatalo PikkuPri­hassa tammikuun lopussa. Ennen harjoit­te­lun käynnis­ty­mistä vierai­limme yhdessä media-alan opiske­li­jan kanssa Majatalo PikkuPri­hassa ja tutus­tuimme yrityk­seen sekä keskus­te­limme harjoit­te­lun sisäl­löistä.

Olemme tarjon­neet hankkeessa ensim­mäi­sille harjoit­te­lu­pai­koista kiinnos­tu­neille opiske­li­joille mahdol­li­suu­den käydä tutus­tu­massa työnan­ta­jaan jo ennen harjoit­te­luso­pi­musta. Koska harjoit­te­lu­pai­kat sijait­se­vat kauempana maakun­nassa, olemme voineet tässä yhtey­dessä kertoa myös hieman alueesta ja selvittää tarvit­taessa asumisen ja liikku­mi­sen kysymyk­siä yhdessä opiske­li­jan ja yrittäjän kanssa. Tämän kautta saamme samalla kartoi­tet­tua asioita, jotka vaikut­ta­vat harjoit­te­lun aloit­ta­mi­seen maakun­nassa.

Karelian media-alan opiske­lija Elina Roivaksen harjoit­telu käynnis­tyi pian tammikuun tutus­tu­mis­käyn­nin jälkeen. Harjoit­te­lun lähes­tyessä loppuaan kävimme huhti­kuussa vielä vierai­lulla PikkuPri­hassa tapaa­massa yrittä­jä­pa­ris­kunta Vesa Vaini­kaista ja Elina Haavistoa sekä harjoit­te­lussa ollutta Elinaa.

Vesa Vaini­kai­nen kertoili tammikuun tutus­tu­mis­käyn­nillä majatalon toimin­nasta.

Media-alalta osaajia monen­lai­siin tehtäviin

Karelian media-alan harjoit­telu tapahtuu yleisesti 4. vuoden keväällä ja se on jaettu tekni­sesti kahdeksi 15 opinto­pis­teen kokonai­suu­deksi. Osa opiske­li­joista saattaa kuitenkin tehdä harjoit­te­lui­taan jo aiemmin esimer­kiksi kesätöi­den yhtey­dessä sekä muina mahdol­li­sina ajankoh­tina.

Median opinnot antavat valmiuk­sia mm. media­si­säl­tö­jen suunnit­te­luun, toteu­tuk­seen ja tuotta­mi­seen opiske­li­jan opinto­va­lin­to­jen mukaan media­tuo­tan­to­jen eri osa-alueilla (Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu 2022). Opiske­li­jat oppivat käyttä­mään ja hallit­se­maan myös erilaisia media­tuo­tan­to­jen työvä­li­neoh­jel­mis­toja sekä laiteym­pä­ris­töjä. Valmis­tu­vat media­no­mit voivat työsken­nellä mm. digitaa­li­sen viestin­nän suunnit­te­li­joina, sisäl­lön­tuot­ta­jina, verkko­toi­mit­ta­jina, video­ku­vaa­jina, tuotta­jina, mobii­li­so­vel­lus­suun­nit­te­li­joina, äänisuun­nit­te­li­joina tai toimit­ta­jina (Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu 2022; Kilpinen 2022). Myös yrittä­jyys on alalle tyypil­listä (Kilpinen 2022).

Majatalo PikkuPriha

Majatalo PikkuPriha sijaitsee rauhal­li­sella paikalla aivan Ilomant­sin keskustan tuntu­massa. Majatalon toiminta pihapii­rissä käynnis­tyi pari vuotta sitten. Alun perin sairaa­lana toiminut nykyisen majatalon päära­ken­nus on raken­nettu jo vuonna 1886. Ennen majata­lo­toi­min­nan alkua tiloissa ehti toimia vuosia ammatil­li­nen perhekoti, jonka rakenteet mahdol­lis­ti­vat myös tilojen uudis­ta­mi­sen melko kätevästi majata­lo­toi­min­nan tarpei­siin.  

Tutus­tu­mis­käyn­nin yhtey­dessä ihaste­limme majatalon kodik­kuutta ja tunnelmaa sekä eri huoneiden sisus­tusta ja teemoja. Huonei­siin mahtuu majoit­tu­maan 32 asiakasta ja lisäksi yrityksen tiloissa on mahdol­lista järjestää erilaisia juhlia, illanis­tu­jai­sia sekä tapah­tu­mia (Majatalo PikkuPriha 2022). Huoneiden sisus­tuk­sessa on erilaisia teemoja ja huoneiden nimet on poimittu paikal­li­sesta murteesta, esimerk­kinä mainiten Kilihakka, Hupelo, Pölökky ja Upetto- huoneet. Päära­ken­nuk­sessa sijait­se­van saunan lisäksi alueelta löytyy laavu, kota sekä palju. Pihapii­riin ollaan suunnit­te­le­massa myös uusia majoi­tus­ti­la­rat­kai­suja: tulevai­suu­dessa myös pihapii­rin ulkora­ken­nus on tarkoitus ottaa majoi­tus­käyt­töön niin, että sinne tulee juhla­lii­teri ja aittoja.

Vierai­lu­het­kellä yrityk­sessä työsken­teli neljä henkeä. Vesan mukaan työvoiman saatavuus on ollut tähän mennessä hyvä, tähän auttavat tietämys ja tuntemus sekä yrittäjän omat verkostot.

Työn ääressä yrittäjät Vesa Vaini­kai­nen ja Elina Haavisto ja harjoit­te­lija Elina Roivas.

Harjoit­te­lussa Majatalo PikkuPri­halla

Elina Roivaksen työteh­tä­vät ovat sisäl­tä­neet runsaasti valoku­vausta ja erilaisia markki­noin­nin tehtäviä, huone­kan­sioi­den kehit­tä­mistä, matkus­ta­jail­moi­tuk­sen suunnit­te­lua sekä somemark­ki­noin­nin tehtäviä yhdessä yrittä­jien kanssa.

Majatalo PikkuPri­hassa toteu­tet­tiin kevään aikana kota‑, laavu- ja paljua­lu­een kuvauksia, joihin Elina osallis­tui. Elina on myös tuottanut asiasi­säl­töä netti­si­vuille. Elina on päässyt harjoit­te­lun yhtey­dessä myös itse suunnit­te­le­maan mm. talvi­mai­nok­sen toteu­tuk­sen. Mainosten tekoa on opeteltu myös yhdessä ja tässä Elinalla on oman osaamisen myötä ollut myös opastajan roolia. ”Hän opettaa ja sitten tehdään”, kuvaa Elina Haavisto.

Harjoit­telu on sisäl­tä­nyt sekä etätyötä että läsnäoloa. Elinan harjoit­te­lussa läsnä­olo­päi­vien määrä on ollut viikoit­tain kolme.

Yrittäjä Vesan mukaan harjoit­telu on sujunut erittäin mukavasti. Myös harjoit­te­lija Elina kertoi olevansa tyyty­väi­nen harjoit­te­luun: ”Riittä­västi on ollut tekemistä. Canvaa (viestin­nässä käytet­tävä suunnit­te­lu­työ­kalu) on ollut mukava käyttää. Se on ollut sellainen koukut­tava maailma.”

Huumori yhdistää

Vierailun yhtey­dessä yrittä­jä­pa­ris­kunta ja harjoit­te­lija kertovat myöntei­sistä kokemuk­sis­taan. Vesa kiittelee Elinaa positii­vi­sesta otteesta. ”Ollaan erittäin tyyty­väi­siä. Elinan monipuo­li­suus, heittäy­ty­mi­nen ja valmius siirtyä tehtä­västä toiseen — Elina on hyvin lukenut meitä. Tyyli on saman­lai­nen”. Esimerk­kinä Vesa mainitsee erään huoneen huone­ku­vauk­sen, jossa Elinan sanoitus osui hyvin naulan kantaan. ”Huone on sisus­tuk­sel­taan karu, mutta ankea”, kuvasi Vesan mielestä hyvin Metätys­ma­jassa sijait­se­van Vankitupa-huoneen tunnel­ma­ta­voi­tetta.

Tutus­tu­massa Majatalo PikkuPri­han huonei­siin. Kuvassa Las Canarias.

Otsakorpi-apuraha

William ja Ester Otsakor­ven säätiö käynnisti hankkeen alussa kokeilun. Ilomant­sin alueelle harjoit­te­luun tulevat Riverian ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opiske­li­jat voivat hakea apurahaa 120 euroa viikossa kattamaan asumis- ja liikku­mis­kus­tan­nuk­sia työhar­joit­te­lu­paik­kaan. Apurahan myöntä­mi­sen ehtona on, että opiske­lija on löytänyt työssä­op­pi­mis- tai harjoit­te­lu­paik­kansa säätiön tukeman Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hankkeen kautta ja että hän asuu Ilomant­sin ulkopuo­lella (William ja Ester Otsakor­ven Säätiö. n.d.).

Tiedus­te­limme Elinalta, oliko apura­halla vaiku­tusta siihen, että hän lähti harjoit­te­luun. Elinan mukaan tällä ei oikeas­taan ollut vaiku­tusta päätök­seen, mutta apuraha on kuitenkin mahdol­lis­ta­nut liikku­mista harjoit­te­lu­pai­kalle. Sen sijaan Elina kokee työteh­tä­vät tärkeim­mäksi päätök­seen vaikut­ta­neeksi tekijäksi. ”Jos on kiinnos­ta­vat työteh­tä­vät, en koe etäisyyttä hanka­laksi”.

Lopuksi tiedus­te­lemme millaisia terveisiä Elina lähet­täisi muille harjoit­te­lua suunnit­te­le­ville?

Elina kiteyttää ohjeeksi heti alkuun: ”Tulta päin”. Elinan mukaan kannattaa miettiä, mitä itse haluaa harjoit­te­lulta ja valita itselleen sellainen harjoit­te­lu­paikka, mistä itse saa eniten. ”Ei mee vaan jonnekin, että saa harkan tehtyä.” Myös yrittäjä Vesa neuvoo: ”Opiske­li­jan kannat­taisi olla itsekäs ja ottaa kaikki irti. Opiske­li­jan olisi hyvä miettiä tulevai­suutta; miettiä, mikä itseä kiinnos­taa.”

Harjoit­telu on täyttänyt tältä osin tavoit­teensa. Paljon uutta on opittu ja Elina toteaakin, että kyllä nyt itse rupeaa tietämään, mitä haluaa.

Kiitokset Elinalle ja Majatalo PikkuPri­han Vesalle ja Elinalle mukavista juttu­tuo­kioista ja että pääsimme tutus­tu­maan yrityk­seen.

Teksti: Tanja Rimpilä, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-amk
Kuvat: Tanja Rimpilä, Jenni Kettunen

Lähteet:

  1. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu 2022. Medianomi (AMK). Verkko­sivu. Viitattu 15.6.2022. https://karelia.fi/amk-tutkinnot/medianomi/
  2. Kilpinen, S. 2022. Media­no­milla on käytännön ote työhön. Arene-blogi 10.3.2022. Viitattu: 15.6.2022. https://www.arene.fi/ajankohtaista/medianomilla-on-kaytannon-ote-alan-tyohon/
  3. Majatalo PikkuPriha 2022. Verkko­sivu. Viitattu: 17.6.2022. https://www.pikkupriha.fi/
  4. William ja Ester Otsakor­ven Säätiö. n.d. Terve­tu­loa Otsakor­ven Säätiön hakemus­ten verkko­pal­ve­luun. Verkko­sivu. Viitattu: 17.6.2022. https://otsakorpi.apurahat.fi/haku/UserLogin.aspx