Ilona­ko­dissa työelä­mässä oppimisen keskiössä toimin­nal­li­set menetel­mät hyvin­voin­nin edistä­mi­seksi

Osaajia-hankkeen tavoit­teena on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään ensim­mäi­siä hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia.

Helmi­kuussa Ilona­ko­dissa käynnis­ty­neessä Riverian media-alan ja kuval­li­sen ilmaisun opiske­lija Niina Kokon työelä­mässä oppimi­sessa keski­tyt­tiin hyvin­voin­nin edistä­mi­seen mm. taiteen keinoin. Työelä­mässä oppiminen kuului osaksi sotepuo­len opintoja ”Toimin­nal­li­set menetel­mät hyvin­voin­nin edistä­mi­seksi”.

Niinan työelä­mässä oppiminen sai hienosti näkyvyyttä kevään aikana myös paikal­lis­me­diassa, kun Pogostan Sanomat vieraili Ilona­ko­dilla Niinan ideoiman seinä­maa­lauk­sen avajai­sissa (Nevalai­nen 2022). Jututimme työelä­mässä oppimis­jak­son päätyttyä huhti­kuussa Niina Kokkoa ja hänen ohjaa­ja­naan toimi­nutta Riitta Laaksoa.

Ilona­ko­dissa on tarjolla harjoit­te­lu­paik­koja myös luovien alojen toimi­joille

Psykiat­rista kuntou­tusta ja asumis- ja tukipal­ve­luja tarjoava Kuntou­tu­mis- ja päivä­kes­kus Ilona, tutta­val­li­sem­min Ilonakoti sijaitsee Ilomant­sin taaja­massa. Yrityksen toiminta-ajatuk­sena on tarjota laadu­kasta hoivaa ja kuntou­tusta sekä miele­kästä arkea ja kodin­omai­set puitteet asukkail­leen. Ilona­ko­dissa jokainen kuntou­tuja ja työnte­kijä ovat tärkeä osa Ilona­ko­din yhteisöä. (Kettunen 2021)

Ilona­ko­dissa on ollut vuosien mittaan harjoit­te­lussa lukuisia opiske­li­joita. Osaajia-hankkeen kautta on tarjottu harjoit­telu- ja työelä­mässä oppimis­mah­dol­li­suuk­sia lähihoitaja‑, sairaanhoitaja‑, sosionomi- sekä luovien alojen artesaa­nio­pis­ke­li­joille (Kettunen 2021).

Riverian Niina Kokko kuuli alkuvuo­desta opinto-ohjaa­jal­taan Ilona­ko­din paikasta ja kiinnos­tui mahdol­li­suu­desta päästä vetämään toimin­nal­li­sia aamu- ja iltapäi­vä­ryh­miä ja aktivoi­maan asukkaita.

Ennen työelä­mässä oppimisen käynnis­ty­mistä Niinalla oli TEAMS-palaveri Ilona­ko­din kanssa. Tämän jälkeen Niina lähti suunnit­te­le­maan kulke­mista ja majoi­tusta työelä­mässä oppimisen ajaksi. Päivit­täi­sen työmatkan sijaan Niina majoittui työelä­mässä oppimi­sensa ajan Ilomant­sissa. Viikon­lop­pui­sin hän matkusti kuitenkin kotiin.

Ilona­ko­dissa tapaa­massa Riitta Laaksoa.

Työelä­mässä oppimassa

Niina Kokon toimin­nal­li­nen työelä­mässä oppiminen käynnis­tyi helmi­kuussa. Ensim­mäi­sellä viikolla Niina pääsi käytännön työn kautta työpaik­kaoh­jaaja Riitan mukana tutus­tu­maan kaikkiin hoiva-avustajan ja ryhmä­oh­jaa­jan tehtäviin. Näitä olivat mm. kotikäyn­nit, siivouk­set ja asukkai­den arkiru­tii­neissa autta­mi­nen sekä ryhmä­toi­min­nan toteut­ta­mi­nen asukkaille sekä päivä­toi­min­taan osallis­tu­jille. Ilona­ko­din ryhmä­toi­min­taan kuului mm. ulkoilua, yhteis­lau­luja sekä taide­puo­len ryhmä­noh­jausta. Niinan työpäivät olivat kahdek­sasta neljään.

Ensim­mäi­sen viikon jälkeen toiminta jatkui ja Niina pääsi myös itse ohjaamaan ryhmiä, ensin ohjaaja Riitan kanssa ja tämän jälkeen itsekin. Omia ryhmä­oh­jauk­sia varten Niina suunnit­teli ja ideoi yhdessä Riitan kanssa taiteel­li­sia ryhmä­teh­tä­viä. Niinan työelä­mässä oppimisen aikana taidetta tehtiin useilla eri tavoilla mm. akvarel­li­töinä, pikapiir­rok­sina ja seinä­maa­lauk­sena (Nevalai­nen 2022). 

Niinan työelä­mässä oppimisen aikana toteu­tet­tuja pikapiir­rok­sia elävästä mallista (Kokko 2022).

Yksi isoimpia aikaan­saan­nok­sia Niinan työelä­mässä oppimisen aikana oli Ilona­ko­dissa sauna­käy­tä­välle yhdessä asiak­kai­den kanssa toteu­tettu seinä­maa­laus. Idea sai alkunsa, kun ohjaaja Riitta esitteli Niinalle tyhjän käytävän, johon oli maalattu puita. Niina sai idean järvi­mai­se­masta, jota lähdet­tiin yhdessä asiak­kai­den kanssa suunnit­te­le­maan. Esille nousseista ideoista valittiin tämän jälkeen järvi­mai­se­maan lisät­tä­viä osioita ja toteutus käynnis­tyi. Teoksen valmis­tut­tua talossa pidettiin vielä äänestys teoksen nimestä.

Järvi­mai­se­man maalausta Ilona­ko­dissa (Kokko 2022).
Valmis järvi­mai­sema (Kokko 2022).

Työelä­mässä oppimi­sesta vahvis­tusta omille ajatuk­sille

Niina kertoo pohti­neensa ennen työelä­mässä oppimista omalla kohdal­laan yrittä­jyyttä sekä ryhmä­noh­jausta. Niinalle työelä­mässä oppiminen tarjosi mahdol­li­suu­den päästä kokei­le­maan, olisiko hänestä siihen. Myös aiemman opitun sovel­ta­mi­nen työelä­mässä oppimisen aikana oli palkit­se­vaa. Aiemmin parturi-kampaa­jana toiminut Niina tarjosi asukkaille myös hiusten­leik­kausta. Kampaajan roolissa hän pääsi helposti jutut­ta­maan asukkaita ja saatu palaute rohkaisi. ”Heille se oli piristys, kun sai hiukset kunttoon”, Niina toteaa.

Niina kokee saaneensa työelä­mässä oppimisen kautta vahvis­tusta omalle pohdin­nal­leen ja näkee, että oma tulevai­suu­den juttu voisi liittyä taitee­seen sekä ryhmä­noh­jauk­seen.

Otsakorpi-apuraha

William ja Ester Otsakor­ven säätiön kokeilu on mahdol­lis­ta­nut, että hankkeen kautta Ilomant­siin muualta harjoit­te­luun tai työelä­mässä oppimaan lähteneet ovat voineet hakea säätiöltä apurahaa asuin- ja liikku­mis­kus­tan­nuk­siin.  Ilona­ko­dilla työelä­mässä oppimassa ollut Niina toteaa: ”Kyllähän se apuraha oli aika iso juttu”. Apuraha mahdol­listi hänelle työelä­mässä oppimisen myös kauempana kotipai­kasta.

Ohjaus rikas­tut­taa myös työpaik­kaoh­jaa­jan työtä

Niinan saa ohjaa­jal­taan hyvää palau­tetta työelä­mässä oppimi­ses­taan. Työelä­mässä oppiminen sujui hyvin ja työpaik­kaoh­jaa­jan ja Niinan ajatukset synkka­si­vat hyvin yksiin, ideat olivat alusta asti saman­lai­sia ja Riitta koki ohjaajana toimi­mi­sen mukavaksi. Riitta kiittelee Niinaa myös itseoh­jau­tu­vuu­desta ja toteaakin että reippaat ja idearik­kaat harjoit­te­li­jat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita myös jatkossa.

Hyviä kokemuk­sia Ilomant­sista

Niina pitää työelä­mässä oppimista onnis­tu­neena kokemuk­sena, minkä lisäksi hän on saanut myös itse paljon hyvää palau­tetta asukkailta ja työyh­tei­söltä. Työsken­tely toisella paikka­kun­nalla sujui hyvin. Ilomantsi ei alueena ollut ennestään Niinalle tuttu muutamia ystävän luona vierai­luja lukuun ottamatta. Toisella paikka­kun­nalla työsken­te­lystä hänellä oli kuitenkin jo aiempaa kokemusta. Työelä­mässä oppimisen aikana Niina majoittui ja vietti aikaa Ilomant­sissa. Tämän myötä hän kokee oppineensa liikku­maan alueella jo aika hyvin, tietämään kaupat ja tämän myötä alue tuli tutuksi.

Tällä hetkellä Niinan tulevai­suu­den suunni­tel­missa on koulua ja valmis­tu­mi­nen syksyn aikana. Tiedus­te­lemme vielä, mitä mahdol­li­sesti sen jälkeen? ”Katellaan rauhassa, mitä tulevai­suus tuopi”, toteaa Niina.

Katso vielä alta Niinan video­haas­tat­telu työelä­mässä oppimi­sesta (Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke 2022).

Lopuksi tiedus­te­lemme, millaisia terveisiä Niina lähet­täisi muille harjoit­te­lua suunnit­te­le­ville?

Niina toivoo lähti­jöille avointa mieltä ja joustavaa asennetta.

Kiitokset Niinalle ja Riitalle mukavista juttu­tuo­kioista.

Teksti: Tanja Rimpilä, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-amk
Kuvat: Niina Kokko, Jenni Kettunen

Lähteet:

  1. Nevalai­nen, M. 2022. Ilona-kodissa oltiin taiteen äärellä usealla viikolla – tuloksena kookas vesimai­sema. Pogostan Sanomat. 9.4.2022. Viitattu: 17.6.2022.  https://www.pogostansanomat.fi/uutiset/item/3090-ilona-kodissa-oltiin-taiteen-aarella-usealla-viikolla-tuloksena-kookas-vesimaisema
  2. Kettunen, J. 2021. Kuntou­tu­mis- ja päivä­kes­kus Ilona etsii lähihoi­ta­jia, sairaan­hoi­ta­jia, sosio­no­meja ja luovien alojen artesaa­neja harjoit­te­luun. Harjoit­te­lu­ku­vaus 9.12.2021. Viitattu: 17.6.2022. https://osaajiatyoelamaan.karelia.fi/2021/12/kuntoutumis-ja-paivakeskus-ilona-etsii-lahihoitajia-sairaanhoitajia-sosionomeja-ja-luovien-alojen-artesaaneja-harjoitteluun/
  3. Kokko, N. 2022. Kuvia Niina Kokon työelä­mässä oppimisen rapor­tista. Saatavana raportin tekijältä.
  4. Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hanke. 2022. Niina työssä­op­pi­massa Ilomant­sissa Ilona-kodissa. Youtube-video. Julkaistu 11.5.2022. Viitattu 22.6.2022. https://www.youtube.com/watch?v=CUVoqoGP9nQ