K‑Market Ilomant­sissa  tutus­tu­massa asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­viin

Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työelä­mässä oppimisia.

Ilomant­sissa startat­tiin työelä­mässä oppimisen merkeissä tammi­kuussa K‑Marketissa. Riverian liike­toi­min­nan perus­tut­kin­toa ensim­mäistä vuottaan suorit­ta­van Niilo-Oskari Tannisen työssäe­lä­mässä oppimi­sessa keski­tyt­tiin kaupan alan asiakas­pal­ve­lun tehtäviin.

Kaupan ala työllis­tää Suomessa noin 270 000 henkeä (Kaupan liitto. n.d.). Liike­toi­min­nan perus­tut­kin­non (merkonomi) suorit­ta­neista useat työsken­te­le­vät mm. asiakas­pal­velu- ja myynti­teh­tä­vissä esimer­kiksi kaupan alalla myyjänä, myynti­neu­vot­te­li­jana, myynti­sih­tee­rinä sekä tuote­ryhmä- tai osasto­vas­taa­vana (Riveria n.d.). Näiden lisäksi mahdol­lista on suuntau­tua myös kirjan­pi­don ja palkan­las­ken­nan tehtäviin. Useissa tehtä­vissä merko­no­min työ on asiakas­pal­ve­lu­työtä, minkä vuoksi asiakas­pal­ve­luun liitty­vässä työelä­mässä oppimisen jaksossa opiske­li­jalla on mahdol­li­suus päästä tutus­tu­maan keskei­siin tehtäviin käytän­nössä.

Työelä­mässä oppiminen

Riverian työelä­mässä oppiminen suunni­tel­laan aina yhdessä opiske­li­jan ja työnan­ta­jay­ri­tyk­sen edustajan kanssa (Riveria 2022). Tästä laaditaan koulu­tus­so­pi­mus, joka solmitaan tutkinnon osa tai pienempi kokonai­suus kerral­laan (Opetus­hal­li­tus 2022).

Kävimme huhti­kuussa tapaa­massa kauppias Marko Tolvasta sekä työelä­mässä oppimassa ollutta Niilo-Oskaria paikan päällä Ilomant­sissa.

Kauppias Marko Tolvanen on toiminut Niilo-Oskari Tannisen työpaik­kaoh­jaa­jana.

K‑Market Ilomantsi

K‑Market Ilomantsi sijaitsee Ilomant­sin keskus­tassa. Kaleva­lan­tien varrella sijait­se­vasta päivit­täis­ta­va­ra­kau­pasta löytyy palveleva lihatiski sekä verkko­kauppa kotiin­kul­je­tus­toi­min­toi­neen. Kauppias Marko Tolvanen on toiminut yrittä­jänä Ilomant­sin K‑Marketissa vuodesta 2015 ja sitä ennen kauppi­aana Joensuussa vuodesta 2007 alkaen.

K‑Market Ilomantsi työllis­tää tällä hetkellä kahdeksan työte­ki­jää, minkä lisäksi yrityk­sessä työsken­te­lee kaksi opiske­li­jaa. Työvoiman saatavuus maakunnan eri alueilla on ollut runsaasti esillä viime vuosina. Myös Marko toteaa, että alalla on haasteita saada osaavaa työvoimaa. Oman yrityksen osalta he ovat kuitenkin onnis­tu­neet rekry­toin­neissa. Marko viihtyy kaupan alalla ja suosit­te­lee­kin alaa avoimille henki­löille, jotka tulevat toimeen ihmisten kanssa.

K‑Marketissa työssä­op­pi­mi­sessa lähdetään liikkeelle perus­teh­tä­vien oppimi­sesta. Marko kertoo, että heillä on käytös­sään myös Keskon K‑Academy pereh­dy­tys­kou­lu­tuk­set, joista löytyy oma osionsa työssä­op­pi­mi­seen (K‑Academy 2017). Tutus­tues­samme Keskon yrittä­jil­leen tarjoa­maan koulu­tus­tar­jon­taan havait­semme, että K‑Academy tarjoaa yrittä­jille myös työpaik­kaoh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sen, josta työnan­taja saa ohjeita tutkin­to­ta­voit­tei­sen koulu­tuk­sen työpaik­kaoh­jaa­jana toimi­mi­seen (K‑Academy n.d., 11).

Pereh­dy­tys­kou­lu­tuk­sen jälkeen Niilo-Oskarin työelä­mässä oppiminen jatkui järjes­tel­mien käyttöön tutus­tu­mi­sella. Marko mainitsee, että työssä­op­pi­mi­seen K‑Marketilla kuuluvat myös opiske­li­jan kanssa käytävät arvioin­ti­kes­kus­te­lut.

K‑marketilla työssä­op­pi­massa

Niilo-Oskarin työelä­mässä oppimis­jakso käynnis­tyi tammi­kuussa. Työpäivät alkavat arkisin klo 9 ja päättyvät kolmelta. Matka työpai­kalle on tapah­tu­nut päivit­täin Joensuusta vanhem­pien kyydissä. Joensuusta päivit­täin matkus­taessa aamut käynnis­ty­vät varhain.

Muutamia kertoja Niilo-Oskari on yöpynyt myös sukulai­sen luona Ilomant­sissa. Ilomant­sissa majoit­tues­saan Niilo-Oskari kertoo viettä­neensä aikaa serkkunsa kanssa. Talvella he kävivät mm. pelaa­massa yhdessä jääkiek­koa. Niilo-Oskari kertoo viihty­neensä hyvin työelä­mässä oppimassa ja Ilomantsi on vaikut­ta­nut mukavalta paikalta. Alueelta löytyy myös nuorten vapaa-ajan mahdol­li­suuk­sia kuten nuori­so­talo, kuntosali sekä kesäai­kaan frisbee­gol­frata.

K‑Marketissa Niilo-Oskari on päässyt pereh­ty­mään kaupan perus­teh­tä­viin kuten tavaroi­den hylly­tyk­seen, hyllyjen siisti­mi­seen, kuorman tarkas­tuk­seen, paisto­pis­teen valmis­te­lui­hin ja kassa­teh­tä­viin. Pereh­dyt­ty­ään Niilo-Oskari on päässyt tekemään itsenäi­sesti erilaisia tehtäviä. Tähän mennessä kiinnos­ta­vinta on ollut kuorman purka­mi­nen.

Asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­vät kiinnos­ta­vat myös jatkossa

K‑Marketissa työsken­tely oli Niilo-Oskarin ensim­mäi­nen työelä­mässä oppiminen. Seuraa­vien harjoit­te­lu­jen osalta Niilo-Oskaria kiinnos­taisi päästä tutus­tu­maan erityi­sesti työsken­te­lyyn lihatis­killä.  Ajokortin saamisen myötä tulevai­suu­dessa myös matkus­ta­mi­nen työpai­kalle on helpompaa itse.

Tiedus­te­lemme Niilo-Oskarilta lopuksi vielä tulevai­suu­den suunni­tel­mia. Tulevai­suu­dessa Niilo-Oskaria kiinnos­ta­vat erityi­sesti asiakas­pal­ve­lua­lat.

Kiitokset kauppias Markolle ja Niilo-Oskarille juttu­tuo­kioista kiireisen perjan­tain keskellä ja että pääsimme tutus­tu­maan yrityk­seen.

Teksti: Tanja Rimpilä, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-amk
Kuva: Jenni Kettunen

Lähteet:

  1. Kaupan liitto. n.d. Kaupan ala. Suomen suurin toimiala. Verkko­sivu. Viitattu 20.6.2022. https://kauppa.fi/kaupan-ala/
  2. Riveria. 2022. Opiske­li­jan opas. Työelä­mässä oppiminen. Verkko­sivu. Viitattu 28.6.2022. https://riverialainen.fi/opiskelu-riveriassa/opintojen-suunnittelu/oppimisymparistot/opiskelu-tyopaikalla/
  3. Riveria. n.d. Merko­no­miksi Riveriasta. Verkko­sivu. Viitattu 17.6.2022. https://www.riveria.fi/hakijalle/perustutkinnot/merkonomi/
  4. Opetus­hal­li­tus. 2022. Työelä­mässä oppiminen. Verkko­sivu. Viitattu 23.6.2022. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tyoelamassa-oppiminen
  5. K‑Academy. 2017. KM Myyjän oppimis­polku — K‑Academy. Verkko­sivu. Viitattu 17.6.2022. https://www.k‑academy.fi/LearningPathPage/?chain=k‑market&role=myyja
  6. K‑Academy. n.d. K‑Academy — osaamis­tasi kehit­tä­mässä. Pdf-dokumentti. Viitattu 28.6.2022. https://www.esitteemme.fi/K‑Academy/WebView/