Salakan puutar­halla työssä­op­pi­massa

Osaajia-hankkeen keskiössä on mahdol­lis­taa opiske­li­joi­den ja yrittä­jien kohtaa­mi­nen sekä helpottaa työhar­joit­telu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­jen löytä­mi­sessä. Blogi­sar­jas­samme esitel­lään ensim­mäi­siä hankkeen kautta käynnis­ty­neitä harjoit­te­luja ja työssä­op­pi­mi­sia.

Ensim­mäi­set Osaajia-hankkeen kautta startan­neet työssä­op­pi­mis­jak­sot käynnis­tyi­vät Ilomant­sissa jo loppu­vuo­desta 2021. Ilomant­sissa sijait­se­valla Salakan puutar­halla käynnis­ty­nyt työssä­op­pi­mi­nen oli ensim­mäis­ten joukossa. Tapasimme huhti­kuussa yrittäjä Juha Rimpi­läi­sen ja sekä työssä­op­pi­massa olleen puutarha-alan perus­tut­kin­toa suorit­ta­van Riverian opiske­li­jan työn äärellä ja jututimme heitä.

Puutarha-alalle puutarha-alan perus­tut­kin­non kautta

Puutarha-alan perus­tut­kin­non (puutar­huri) suorit­ta­neista useat työsken­te­le­vät mm. puutar­ha­vil­jel­millä, kukka­kau­poissa tai kuntien vihera­luei­den hoitajina (Riveria, Puutarha-alan opintoi­hin 2022). Tutkin­nossa on valit­ta­vana kaksi eri osaami­sa­laa: kukka- ja puutar­ha­kau­pan osaami­sala tai puutar­ha­tuo­tan­non osaami­sala.

Kukka- ja puutar­ha­kau­pan osaami­sa­lalla keskeisiä osa-alueita ovat kukka- ja puutar­ha­kau­pan tuottei­den, tarvik­kei­den ja palve­lui­den myynti, hinnoit­telu ja hoita­mi­nen (Puutarha-alan perus­tut­kin­nolle uudet perusteet 2020). Puutar­ha­tuo­tan­non alalla keski­ty­tään sitä vastoin mm. puutar­ha­tuot­tei­den kasvat­ta­mi­seen avomaalla ja katetuissa tiloissa. 

Salakan puutar­halla ihaste­le­massa kukka­lois­toa

Salakan puutar­halla pääsimme ihaste­le­maan sekä taimi­kas­va­tusta että kukka­lois­toa. Kevään taimet olivat vierai­lu­het­kellä jo osittain koulin­ta­vai­heessa ja valoisan ajan kasvettua luonnon valo riittää jo pitkälti kasvuun.

Huhti­kuussa orvok­kiamp­pe­lit ovat puutar­halla jo hyvässä kasvu­vauh­dissa.

Perin­tei­käs yritys sijaitsee Ilomant­sin keskus­tassa. Salakan puutarha on puutarha-alan erikois­liike, jonka palve­lui­hin kuuluvat puutarha- ja hautaus­pal­ve­lut. Puutar­ha­pal­ve­lut kattavat kukkien myynnin lisäksi asetelmat ja kukka­kim­put, juhlien koris­te­lut, taimis­to­tuot­teet sekä itsepal­ve­lu­pis­teen.

Puutarha on palvellut asiak­kai­taan vuodesta 1945 lähtien. Toiminta käynnis­tyi aluksi kessun vilje­lyllä, tämän jälkeen tulivat lavat ja kasvi­huo­neet. Alussa puutarhan vesika­naa­lit lämmi­tet­tiin puulla, nykyään lämmitys tapahtuu kauko­läm­möllä.

Yrityksen perusti Eino Salakka, jolta yritys­toi­minta siirtyi Rimpi­läi­sille yritys­kau­palla. Salakan puutarhan nykyinen yrittäjä Juha Rimpi­läi­nen onkin jo toisen polven yrittäjä. Salakan puutarhan henki­lös­töön kuuluu tällä hetkellä kuusi työnte­ki­jää. Työvoimaa yritys on Juhan mukaan löytynyt tähän mennessä hyvin, toki tiedossa on pikku­hil­jaa eläköi­ty­mi­siä.

Vierailun yhtey­dessä pääsimme tutus­tu­maan puutarhan päivä­as­ka­rei­siin ja kuulimme yrittä­jältä ja opiske­li­jalta ajatuksia puutarha-alasta.

Salakan Puutarhan yrittäjä Juha Rimpi­läi­nen kertoi yrityksen histo­riasta sekä toimin­nasta.

Työssä­op­pi­mi­nen Salakalla

Salakan puutar­halla on ollut jo aiemmin opiske­li­joita työssä­op­pi­massa sekä oppiso­pi­muk­sella. Osaajia-hankkeen kautta käynnis­ty­nyt uusin työssä­op­pi­mis­jakso alkoi joulu­kuussa 2021. Työssä­op­pi­mi­seen on kuulunut kaksi osa-aluetta: asetelmat ja puutar­ha­tuo­tanto. Ennen joulua käynnis­ty­nyt harjoit­telu lähti liikkeelle asetel­milla, joita tehtiin ensin yhdessä. Harjoit­te­lun edetessä opiske­lija sai enemmän vastuuta. Ensim­mäi­sen osa-alueen työssä­op­pi­mi­nen päättyi näyttö­viik­koon ja keväällä jatket­tiin uuden osa-alueen merkeissä.

Kevään aikana työssä­op­pi­mi­nen jatkui tuotannon tehtä­villä, johon kuului mm. taimis­toon ja alkutuo­tan­toon pereh­ty­mistä kuten kylvöä, koulintaa ja taimien istutusta. Rimpi­läi­sen sekä työpaik­kaoh­jaa­jana toimineen Marja Rotisen mukaan harjoit­telu on sujunut hyvin ja opiske­li­jalla on ollut mielen­kiin­toa alalle. Työpaik­kaoh­jaa­jana ensim­mäistä kertaa toimiva Marja kertoi, että talon tapoihin tutus­tu­mi­sen myötä opiske­lija saa vastuuta ja pääsee tekemään työtä itsenäi­sesti.

Salakalla työmal­liin kuuluu myös ryhmässä työsken­tely. Huoma­simme tämän myös vierai­lumme aikana: työnte­ki­jät tekivät puutar­hassa erilaisia tuotannon tehtäviä musiikin ja hyvän tunnelman välit­tyessä myös meille vieraille.

Puutarha-alalla tehtävät vaihte­le­vat sesongin mukaan

Keväällä työssä­op­pi­jan työteh­tä­viin puutar­hassa kuuluu mm. taimien istut­ta­mi­nen.

Pääsimme vierailun lopuksi vielä jutut­ta­maan Riverian opiske­li­jaa työteh­tä­vien lomassa. Vierailun aikoihin huhti­kuussa työssä­op­pi­jan työteh­tä­viin kuuluivat mm. puutar­hassa tapah­tu­vat tehtävät kuten kylvä­mi­nen, koulinta, kastelu ja istut­ta­mi­nen. Opiske­lija kertoi aloit­ta­vansa työt kahdek­salta. Työpäiviä on viikossa neljä ja työpäivät ovat 8 tunnin pituisia.  Matkat työpai­kalle sujuvat aamulla kuuden jälkeen lähte­vällä bussilla. Opiske­li­jan mukaan matkat ovat sujuneet hyvin: ”Aluksi meni hetki tottua, kun pitää aamulla herätä viideltä”. Otsakor­pi­sää­tiö tukee ulkopaik­ka­kun­ta­lais­ten opiske­li­joi­den harjoit­te­lua Ilomant­sissa osallis­tu­malla matka- ja asumis­kus­tan­nuk­siin.

Hyvin on mennyt ja työ on ollut mielen­kiin­toista

Riverian opiske­lija kertoo viihty­neensä alalla. Hänestä on mielen­kiin­toista seurata, millaista työ puutar­halla on eri vuode­nai­koina ja havain­noida kasvien kasvua. Tällä hetkellä tulevai­suu­den suunni­tel­missa on puutarha-alan perus­tut­kin­non loppuun­saat­ta­mi­nen.

Kiitokset Salakan puutar­halle, että pääsimme tutus­tu­maan.

Teksti:
Tanja Rimpilä, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-amk
Jenni Kettunen, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-amk
Tarja Ruuska, projek­ti­asian­tun­tija, Riveria
Mikko Lahti, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-amk

Kuvat: Jenni Kettunen

Lähteet:

  1. Riveria, Puutarha-alan opintoi­hin. Puutarhan aika. Verkko­lehti. 2022, nro 1. Viitattu: 17.4.2022. https://issuu.com/puutarhanaika/docs/puutarhan_aika_kev_t_2022
  2. Puutarha-alan perus­tut­kin­nolle uudet perusteet. Opetus­hal­li­tus 17.4.2020. Viitattu: 17.4.2022. https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/puutarha-alan-perustutkinnolle-uudet-perusteet