Monien mahdol­li­suuk­sien Koli — lähde yhteis­har­joit­te­luun!

Ainut­laa­tui­nen mahdol­li­suus harjoi­tella kolmessa kehit­ty­vässä matkai­lua­lan yrityk­sessä Kolin kauniissa kansal­lis­mai­se­missa!

Harjoit­te­lu­jakso jakaantuu kolmen yrityksen kesken, jokai­sessa yrityk­sessä työsken­nel­lään sopimuk­sen ja tarpeen mukaan. Hyvä tilaisuus tutustua yritys­toi­min­taan ja erilai­siin työteh­tä­viin. Majoitus järjestyy tarvit­taessa.

harjoit­te­lu­paikka matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan opiske­li­jalle
  • asiakas­pal­ve­lu­teh­tä­vät monipuo­li­sesti (esim. asiak­kai­den vastaan­otto, viestintä asiak­kai­den kanssa)
  • majoi­tus­ti­lo­jen ylläpito
  • toimi­mi­nen ravit­se­mis­pal­ve­luissa (esim. aamiaisen valmis­telu, kahvilan tehtävät)
  • harjoit­te­li­jalla on mahdol­li­suus osallis­tua yritysten markki­noin­ti­vies­tin­tään somessa
Harjoit­te­lu­paikka puutarha-ala
  • puutar­han­hoito
  • kunnostus- ja pihatyöt
  • pihasuun­nit­telu
  • mahdol­li­suus osallis­tua hyöty­puu­tar­han ja eläin­pi­han suunnit­te­luun ja toteu­tuk­seen (Koli Freetime, Villa Oras)
Projek­tio­pin­not ja opinnäy­te­työt
  • myynnin ja markki­noin­nin kehit­tä­mi­nen esim. kv asiakkaat, asiakas­ky­se­lyt, markki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lin suunnit­telu ja tuotta­mi­nen. Sopivat esim. liike­ta­lou­den, matkailun, tai media-alan opiske­li­joille.
  • pihasuun­nit­telu (lasten leikki­paikka, viihtyisä ja turval­li­nen pihapiiri)
lisätie­toa harjoit­te­luista:

Karelia Mikko Lahti [email protected] puh. 050 306 7476
Riveria Tarja Ruuska [email protected] puh. 050 530 2846

Tutustu meihin:

villa ora’s

https://www.villaoras.fi/

Villa Oras on Kolin Kansal­lis­puis­tossa sijait­seva kodin­omai­nen majatalo. ​

Asiakkaat nauttivat ajatto­muu­desta ja luonnon­rau­hasta yhtei­söl­li­sessä ympäris­tössä. Yritys tekee yhteis­työtä hyvin­voin­tia­lan yrittä­jien kanssa. Villa Oras tarjoaa upeat puitteet retriit­tien ja työpa­jo­jen järjes­tä­mi­seen.

Yhteys­tie­dot:

Marjut Räty, yrittäjä
puh. 040 912 8395 tai puh. 0401970422 (Villan puhelin)
[email protected]
Verkko­vaara 1, 83960 Koli

koli freetime

https://kolifreetime.fi/

Koli Freetime on lomakes­kus Ahmovaa­ralla Kolin kaina­lossa, puhdas­ve­ti­sen järven rannalla.

Paljon erilaisia majoi­tus­vaih­toeh­toja, mökki‑, huoneisto- ja huone­ma­joi­tusta, ympäri­vuo­ti­nen leirin­tä­alue, sekä tilaa ja tekemistä leiri­kou­luille, rippi­lei­reille, urhei­lu­lei­reille, kokouk­siin, virkis­tys­päi­viin ja perhe­juh­liin.

Yhteys­tie­dot:

Tiina Kujamäki, yrittäjä
puh. 010 322 3040
[email protected]
Kopra­vaa­ran­tie 27, 83950 Ahmovaara

Kolin Keidas

https://kolinkeidas.com

Luonnon­lä­heistä ja ekolo­gista majoi­tusta Kolin kansal­lis­puis­tossa.

Hyvin­voin­tia keholle ja mielelle. Aamiais­ma­joi­tus, rentout­ta­vat aktivi­tee­tit ja hoidot, kurssit ja retriitit, kirjai­li­ja­re­si­denssi, kahvila‑, lounas- ja kokous­pal­ve­lut. Oman hyöty­puu­tar­han yrteistä valmis­te­tut tuotteet.

Yhteys­tie­dot:

Tiia Pehkonen, yrittäjä
puh. 040 865 0466
[email protected]
Ylä-Kolintie 12 B, 83960 Koli