Valti­molla tavattiin yrittäjä ja tutus­tut­tiin metsäalan opintoi­hin

Kaunis pirtsakka touko­kui­nen aamu startat­tiin kohti maakunnan pohjoista osaa. Kohteena meillä oli Valti­molla Valtimo Compo­nents sekä Riveria, Valtimon koulu­tusyk­sikkö. Matkaan meitä lähti opiske­li­joita Outokum­mun koulu­tusyk­si­köstä kone- ja tuotan­to­tek­nii­kasta sekä Teolli­suus tutuksi-kurssilta. Mukana oli opettaja Harri Vaaka­nai­nen.

Metsä­alaan ja metsä­työ­ko­nei­siin tutus­tu­massa

Ensim­mäi­seksi suunnat­tiin Valtimon koulu­tusyk­sik­köön eli tutta­val­li­sem­min metsä­ko­ne­kou­lulle tutus­tu­maan metsäalan koulu­tuk­seen, jossa koulu­tus­pääl­likkö Tommi Anttonen otti meidät iloisesti vastaan. Tommi esitteli meille erilaisia mahdol­li­suuk­sia, joilla voi opiskella metsäalaa. Lopuksi sitten tutus­tut­tiin varsi­nai­siin metsä­työ­ko­nei­siin ja halukkaat saivat kokeilla ajamista metsä­ko­neella turval­li­suus­syistä kuitenkin simulaat­to­rilla.

Riverian Valtimon kulutusyk­si­kössä meille esitel­tiin mm. erilaisia metsä­työssä käytet­tä­viä koneita.
Koulu­tus­pääl­likkö Tommi Anttonen opasti opiske­li­jaa simulaat­to­rin käytössä

Maittavan lounaan jälkeen matkaa jatket­tiin Valtimo Compo­nent­sille. Täällä meitä vastassa olivat toimi­tus­joh­taja Jaakko Kilpe­läi­nen sekä tuotan­to­pääl­likkö Hannu Turunen. Miehet kertoivat meille Valtimo Compo­nent­sin historiaa ja nykypäi­vää. Saimme kuulla, että heillä tehdään CNC-koneis­tusta, jyrsintää ja sorvausta asiak­kai­den tarpei­siin. Heillä vastataan uusien laittei­den ansioista esimer­kiksi medikaa­li­sek­to­rin, lukitus­teol­li­suu­den, military-sektorin, hydrau­liik­ka­teol­li­suu­den, optiik­ka­teol­li­suu­den ja elekt­ro­niik­ka­teol­li­suu­den tarpei­siin. Materi­aa­lit, joita koneis­tuk­sessa käytetään ovat mm. messinki, kupari, muovi, alumiini ja työka­lu­te­räs sekä ruostu­ma­ton teräs.

Valtimo Compo­nent­silla tutus­tu­massa koneis­tuk­seen

Pereh­dy­tyk­sen jälkeen saimme kierrok­sen Hannun johdolla tuotannon puolella, jossa saimme nähdä erilaisia metallin työstö­ko­neita. Pääsimme vierai­le­maan myös kokoon­pa­non puolella, missä tehtiin mm. alihan­kin­tana kokoon­pa­no­töitä eri firmoille.

Valtimo Compo­nent­silla työt luistavat
Toimi­tus­joh­taja Jaakko Kilpe­läi­nen ja tuotan­to­pääl­likkö Harri Turunen kertoivat leppoi­sasti opiske­li­joille yrityk­sestä ja sen toimin­nasta

Päivä oli hyvin mielen­kiin­toi­nen ja silmiä avaava. Opiske­li­joilla oli molem­missa paikossa runsaasti kysymyk­siä ja ajatuksia, joita toivat reippaasti esille. Saatiin aikaan varsin mukavaa keskus­te­lua niin Valtimo Compo­nent­silla kuin Riverian Valtimon yksikössä.

Paluu­mat­kalla nautit­tiin yhdessä kahvit Kolin­por­tilla ja taidet­tiinpa vielä täytellä viimeisiä ESR-lomak­keita. Kiitos mukana oleille, kiitos Valtimo Compo­nents ja kiitos Valtimon yksikkö vieraan­va­rai­suu­desta!


Teksti: Tarja Ruuska, projek­ti­asian­tun­tija, Riveria

Kuvat: Tarja Ruuska