Sähköi­sellä rekry­toin­nilla tavoitat opiske­li­jat missä ja milloin vain — tarjolla opastusta yrityk­sille

© Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu

Yrittäjä, mistä kanavista sinä lähtisit tarjoa­maan harjoit­te­lu­paik­kaa tai etsimään uutta työnte­ki­jää? Faceboo­kista, lehti-ilmoi­tuk­sella, rekry­fir­man kautta, osallis­tu­malla ura- ja rekry­mes­suille, kysymällä suoraan oppilai­tok­sista tai tutta­vilta?

Toimivia keinoja kaikki, mutta nykyään oppilai­tok­silla on käytös­sään sähköisiä rekry­ka­na­via, joilla yritys tavoittaa nopeasti ja maksut­to­masti opiske­li­jat, valmis­tu­mi­sen kynnyk­sellä olevat sekä vasta­val­mis­tu­neet.

Yritysten harjoit­te­li­ja­rek­ry­toin­ti­val­miuk­sien edistä­mi­nen on yksi Osaajia harvaan asutulle alueelle ‑hankkeen tavoit­teista ja sähköis­ten järjes­tel­mien haltuun­otto on osa tätä tavoi­tetta. Järjes­tel­miä tehdään yrittä­jille tutuiksi eri tilai­suuk­sien ja kartoi­tus­ten yhtey­dessä. Lisäksi järjes­tel­mien käyttöön tarjotaan henki­lö­koh­taista opastusta joko Teamsin välityk­sellä tai paikan päällä yrityk­sessä. Yrityk­sissä tämä palvelu on koettu hyväksi:

Todella hienoa kun pieni yksityis­yrit­täjä otetaan huomioon ja palvelu tuodaan ns. kotiin.

Raken­nus­apu Härkinin yrittäjä Anne Härkin

Tehos­tettu ohjaus on tukea parhaim­mil­laan: tulee tehtyä kerralla kaikki – siis koko ilmoitus, eikä mitään jää kesken tai roikku­maan.

 Laitalan Lomien yrittäjä Henna Nevalai­nen

Seuraa­vaksi esitte­lyssä järjes­tel­mät, jotka jokaisen yrittäjän kannattaa ottaa haltuun rekry­toin­nissa.

Riveria­Rekry ja Tuudo

Riverian opiske­li­joilla on käytös­sään Riveria­Rekry työssä­op­pi­mis- ja työpaik­ko­jen etsimi­seen ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa mobii­li­so­vel­lus Tuudo harkka­paik­ko­jen, opinnäy­te­työ­ai­hei­den sekä työpaik­ko­jen etsimi­seen. Molemmat järjes­tel­mät ovat käytössä koko Suomessa, joten yritys voi halutes­saan laajentaa rekry­toin­tia, vaikka koko Suomen alueelle.

Tuudo on ollut Karelian opiske­li­joi­den päivit­täi­sessä käytössä reilun vuoden, ja sieltä löytyvät kaikki tärkeim­mät opiske­li­ja­pal­ve­lut, mm. omat työjär­jes­tyk­set ja opinto­suo­ri­tuk­set, ruoka­lis­tat ja kampusten kartat. Alkuvuo­desta 2022 lähtien sovel­luk­sesta löytyvät myös opiske­li­joille suunnatut työ- ja harjoit­te­lu­pai­kat. Opiske­li­joille voi tarjota järjes­tel­män kautta harjoit­te­lu­paik­ko­jen lisäksi erilaisia projekti- tai opinnäy­te­työ­ai­heita.

Molempien järjes­tel­mien käyttö on yrityk­selle maksu­tonta. Karelian Tuudon kohde­ryh­mäksi valikoi­tu­vat automaat­ti­sesti Karelia-amk:n opiske­li­jat ja kohdea­lu­eeksi Pohjois-Karjala. Koko Suomen kattavat rekry­toin­nit ja isommat konsernit, joilla on kymmeniä tai satoja toimi­paik­koja tai avoimia paikkoja, neuvo­tel­laan erikseen järjes­tel­män­toi­mit­ta­jan kanssa.

Helppoutta ja nopeutta rekry­toin­tiin


Sovel­lus­ten käytön etuna on, että maakunnan reuna-alueella sijait­seva ja pienikin yritys pääsee esiin tasa-arvoi­sesti isompien tai keskei­sem­mällä liike­pai­kalla sijait­se­vien yritysten rinnalla.

Järjes­tel­mien vakiin­tuessa haitta­puo­leksi saattaa muodostua, jos yritys ei syystä tai toisesta markkinoi avoimia paikkoja sähköi­sesti, se voi jäädä kokonaan opiske­li­joi­den harkka­paik­ka­tut­kan ulkopuo­lelle.

Toki opiske­li­jat etsivät mielen­kiin­toi­sia työ- ja harjoit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia monesta eri kanavasta. Yleinen tapa on edelleen kysyä yrityk­sestä suoraan:

Jos on ollut tarve, niin olen suulli­sesti kysynyt tai minuun on oltu yhtey­dessä, esim. opiske­li­jat ovat suoraan kysyneet.

Zappi Ky:n yrittäjä Mervi Säppi-Väisänen

Suoriin yhtey­den­ot­toi­hin tottu­neelle yrittä­jälle sähköis­ten hakemus­ten käsittely saattaa tuntua aluksi työläältä. Järjes­tel­mät voivat kuitenkin säästää etenkin pieny­rit­tä­jän aikaa huomat­ta­vasti: rekry­toi­malla suoraan alan osaajista ja vasta­val­mis­tu­neista vältetään parhaim­mil­laan ylimää­räi­set hakemuk­set ja yhtey­de­no­tot. Isommissa yrityk­sissä voi nimetä yhden tai useamman yhteys­hen­ki­lön, joka hoitaa sähköiset hakemuk­set. Näin yhtey­de­no­tot ohjau­tu­vat aina automaat­ti­sesti oikealle, harjoit­te­luista vastaa­valle henki­lölle.

Riveria­Rek­ryn Haavi-hakuvah­ti­toi­minto tekee rekry­toin­nista helppoa.  Kuva: Tiitus

Riveria­Rek­ryn kautta voi etsiä sopivaa osaajaa myös ilman avointa rekryä, ja tarjota työtä tai projektia suoraan poten­ti­aa­li­sille tekijöille. Järjes­tel­män kautta voi halutes­saan järjestää vaikka koko hakupro­ses­sin: mm. sopia haastat­te­luista ja käydä keskus­te­lua hakijoi­den kanssa.

Sotea­lalla sähköinen rekry­tointi vallit­seva käytäntö

Sotea­lalla on käytössä omat harjoit­te­lu­paik­ka­jär­jes­tel­mänsä, joiden kautta valtaosa harjoit­te­lu­pai­koista sekä löydetään että varataan. Kareliassa on käytössä Jobiili, jossa voi tarjota paikkoja sairaan­hoi­ta­jille, sosio­no­meille ja fysio­te­ra­peu­teille. Riverian TOP Riveriassa tarjotaan harjoit­te­lu­paik­koja lähihoi­ta­jille ja hoiva-avusta­jille. Näidenkin järjes­tel­mien käyttö on yrityk­selle ilmaista, mutta vaatii aluksi rekis­te­röi­ty­mi­sen ja oppilai­tok­sen hyväk­syn­nän. 

Sotealan järjes­tel­mien käyttöön­otto vaatii yrittä­jältä hieman enemmän pereh­ty­mistä, mutta apua ja neuvoja on saata­vissa. TOP Riveriaan kirjau­tu­valle organi­saa­tiolle tarjotaan henki­lö­koh­tai­nen pereh­dy­tys, ja yritys voi hallin­noida harjoit­te­lu­paik­koja joko itse tai antaa sen koordi­naat­to­rin tehtä­väksi. Jobiilin sivus­tolla on havain­nol­li­set ohjevi­deot niin opiske­li­joille, opetta­jille kuin työnan­ta­jaor­ga­ni­saa­tioille. Lisäksi Karelialla on nimetty Jobiiliin omat vastuu­hen­ki­löt koulu­tus­aloit­tain, joiden puoleen voi kääntyä missä tahansa pulmassa. Yhteys­tie­dot löydät tämän artik­ke­lin lopusta.

Pienenkin yrityksen kannattaa olla sotealan järjes­tel­missä mukana, koska suurin osa hoitoalan harjoit­te­lu­pai­koista etsitään ja varataan suoraan järjes­tel­mien kautta.

Yrittäjän kannalta järjes­telmä myös säästää aikaa: esimer­kiksi Jobii­lissa opiske­li­jan hyväk­sy­mi­nen harjoit­te­luun, terve­tu­lo­kir­jeen ja ennakko-ohjeiden lähet­tä­mi­nen harjoit­te­luun tulevalle opiske­li­jalle tapah­tu­vat kaikki suoraan järjes­tel­mässä ja osittain automa­ti­soi­dusti.

Kun otat sähköiset kanavat haltuun, muista nämä:

  • Vaikka ensim­mäi­nen rekry­toin­tiy­ri­tys ei tuottai­si­kaan tulosta, sähköinen rekry­tointi luo aina positii­vista yritys­mie­li­ku­vaa ja markkinoi työor­ga­ni­saa­tio­tasi tulevai­suu­den osaajille poten­ti­aa­li­sena työnan­ta­jana
  • Olipa kyse järjes­tel­mään rekis­te­röi­ty­mi­sestä, ilmoi­tuk­sen sisäl­löstä tai tekni­sestä ongel­masta, ota rohkeasti yhteyttä:

Tuudo: [email protected]
Riveria­Rekry: [email protected]
TOP Riveria: koordi­naat­tori Johanna Karja­lai­nen, [email protected]
Jobiili: hoiva-alan koulutus: [email protected]
sosio­no­mi­kou­lu­tus: [email protected]
fysio­te­ra­pia­kou­lu­tus: [email protected]
IT-tuki: [email protected]

  • Mitä voi ilmoittaa ja missä kanavassa? Alla olevassa taulu­kossa on kuvattu minkä tyyppisiä toimek­sian­toja voi ilmoittaa missäkin järjes­tel­mässä:
Taulukko 1. Mitä työnan­taja voi ilmoittaa ja missä kanavassa?

Teksti: Jenni Kettunen, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-amk